2024 05 15 Overfyldt Skrivebord COLOURBOX27703260
Billede: Colourbox

DANVA udfordrer nye bekendtgørelser om økonomisk tilsyn i vandsektoren i sit seneste høringssvar.

I en tid, hvor effektivitet og gennemsigtighed burde være på dagsordenen, stiller nye bekendtgørelser krav om øget kontrol og administrative byrder. DANVA rejser kritik af tre nye bekendtgørelser om økonomisk tilsyn i vandsektoren og efterlyser en revurdering af de foreslåede regler.

Årsager til bekymring

DANVA har gennemgået tre bekendtgørelser under Lovforslag 106, der alle sigter mod at styrke økonomisk tilsyn i vandsektoren. Disse omfatter:

  • Bekendtgørelse om vandsektortilsynets virksomhed: Her mangler der vigtige tiltag for proportionalitet og retssikkerhed, såsom offentliggørelse af tilsynets afgørelser og benchmarkingresultater.

  • Bekendtgørelse om markedsmæssighed af vandselskabernes aftaler: Forslaget introducerer en tung administrativ byrde uden klare definitioner af væsentlige aftaler, hvilket kan skabe usikkerhed og uforudsigelighed.

  • Bekendtgørelse om vandselskabernes deltagelse i tilknyttet virksomhed: Uden en nødvendig evaluering eller justering, der støtter vandsektorens bredere behov, såsom grøn omstilling og ressourceudnyttelse.

Konsekvenser af øget tilsyn:

DANVA pointerer, at mens intentionen om mere gennemsigtighed er værd at stræbe efter, leder de aktuelle forslag til en overimplementering, der risikerer at hæmme sektorens effektivitet:

  • Unødige administrative omkostninger: Implementeringen af bekendtgørelserne medfører en stor administrativ byrde uden tydelig fordel for vandselskaberne eller deres kunder.

  • Manglende proportionalitet og åbenhed: DANVA efterlyser et mere balanceret forhold mellem tilsynets intensitet og de omkostninger, det pålægger sektoren, og foreslår en mere målrettet tilgang baseret på eksisterende data og erfaringer.

DANVAs anbefalinger:

For at imødekomme bekymringerne anbefaler DANVA flere specifikke ændringer i de nye regler:

  1. Indførelse af klarere definitioner og proportionalitet i tilsynsarbejdet, som kan reducere usikkerhed og fokusere indsatsen, hvor den gavner mest.
  2. Revision af indberetningskravene for at sikre, at de ikke fører til unødvendige omkostninger eller kompromitterer sikkerheden i kritisk infrastruktur.
  3. Styrkelse af offentlighedens adgang til information for at fremme gennemsigtighed og tillid i sektoren.

DANVA opfordrer i sit høringssvar til en omhyggelig genovervejelse af de foreslåede ændringer for at sikre, at vandsektorens regulering både er retfærdig og fornuftig.