DANVA finder det positivt, at man har taget en række praktiske udfordringer op og lavet bekendtgørelsesændringer. Der er dog efter vores opfattelse behov for justeringer/ præciseringer af ændringerne, for at disse får den rette og ønskede effekt. 

Bekendtgørelsen om økonomiske rammer

Tilbagebetaling af vejbidrag (ny § 11 stk. 9)

Der er behov for præciseringer og konkrete udmeldinger i forhold til den foreslåede bestemmelse for at skabe sikkerhed omkring, i hvilket omfang vandselskaberne kan påregne, at de krav kommunerne stiller berettiger til et tillæg. Flere selskaber modtager krav om tilbagebetaling af vejbidrag for perioden 2007-2010 og derudover krav om efterregulering af betalte vejbidrag for perioden 2011-2015. Vil sidstnævnte krav eksempelvis også blive opfattet som tilbagebetalingskrav efter bestemmelsen? Derudover indeholder bestemmelsen en klausul om, at selskabet skal være forpligtet til at tilbagebetale og kunne dokumentere dette sammen med betalingens størrelse.  Derfor er der behov for en udmelding om, hvornår disse kriterier anses som opfyldte. Hvorledes håndteres eksempelvis forældelse eller tvivlsomme krav og hvilke krav stilles der til dokumentationen? Endelig skal vi gøre opmærksom på, at indregningen over flere år er nødvendig, hvis der skal sikres stabile takster, uanset om selve betalingen til kommunen sker i et år eller over flere år.

DANVA håber, at der hurtigt kan udsendes en vejledning, som fastlægger i hvilket omfang, der gives tillæg, gerne med eksemplifikation ved en række typeeksempler. Herved vil det antageligt være muligt at undgå en række tvister mellem kommuner og vandselskaber, og arbejdsbyrden hos Forsyningssekretariatet vil ligeledes blive reduceret.  DANVA hjælper gerne i forhold til en eventuel vejledning. DANVA har bl.a. allerede indhentet et juridisk responsum af forskellige forhold om berettigelse af krav og en række typeeksempler.

Tillæg for planlagte og igangsatte aktiviteter (ny § 16 stk. 5-7)

Dette er en vigtig ændring af bekendtgørelsen, da det giver kontinuitet i reguleringen og skal sikre, at vandselskaberne har nødvendig plads i de økonomiske rammer til allerede igangsatte investeringer, så disse kan gennemføres. Det er desuden vigtigt, at vandselskaberne ikke skal undlade at igangsætte større investeringsprojekter op til evalueringer af reglerne, da det vil give uhensigtsmæssige udsving i aktiviteterne hos entreprenører m.fl. Hensigten med den nye bestemmelse må være, at følge op på ministerens udmelding om, at planlagte og delvist gennemførte projekter ikke må lande mellem de to økonomiske regimer. Det fremsatte ændringsforslag synes ikke helt at leve op til disse forudsætninger.  Ændringsforslaget omfatter projekter, der er der er igangsat inden 1. marts 2016. Men i høringsbrevet indføres en begrænsning, da igangsat her defineres som projekter hvortil der har været afholdt dokumenterede projektudgifter, der ikke er driftsudgifter. Projekter, der er besluttet/godkendt af et vandselskabs bestyrelse inden den 1. marts 2016 ud fra det eksisterende regelsæt, vil således ikke nødvendigvis være omfattet. Tilsvarende er det uklart hvorvidt projekteringsudgifter og interne udgifter er tilstrækkelige til at være omfattet af bestemmelsen. DANVA foreslår, at ordningen præciseres/udvides til også at gælde projekter, hvortil der er truffet beslutning i selskabet (der kan dokumenteres) inden den 1. marts 2016. 

I forhold til de givne tillæg fastsættes de på baggrund af realiserede omkostninger.  Dette går DANVA ud fra inkluderer renteomkostninger forbundet med anlægget, hvilket det vil være hensigtsmæssigt at få præciseret i bestemmelsen. Samtidig er der en likviditetsmæssig udfordring under projekternes udførelse. Under den nuværende regulering har finansiering fundet sted via indregning af budgetterede omkostninger og efterfølgende korrektion. Hvis denne model ikke fortsættes, bør finansielle omkostninger forbundet med finansiering under udførelsen, ligeledes indregnes som en omkostning til projektet.

I forhold til projekter, der afsluttes inden udgangen af 2016, er det DANVAs forståelse, at disse indregnes i de økonomiske rammer via bekendtgørelsen § 17 stk. 6 og § 18 stk. 5. For god ordens skyld skal vi bede om en bekræftelse herpå, da flere selskaber spørger hertil.  

Generhvervelse efter salg af større aktiver (ny § 23 stk. 3)

Bestemmelsen indeholder den begrænsning, at genanbringelsen skal ske i et tilsvarende aktiv. DANVA er af den opfattelse, at vandselskaberne skal kunne foretage de omkostningsmæssigt mest rentable dispositioner, hvorfor begrænsningen om genanbringelse i ”et tilsvarende aktiv” bør fjernes, da denne fjerner muligheden for totaløkonomisk optimering hos vandselskabet. Det bør uanset dette som minimum specifikt fremgå som en mulighed, at midlerne også kan bruges til nedbringelse af gæld. Hvis begrænsningen omkring midlernes anvendelse fastholdes, vil det kunne spærre for udskiftning af fast ejendom og andre større aktiver til leje eller leasing. Et vandselskab, der eksempelvis har optaget lån til en kontorbygning, skal kunne indfri denne gæld med midlerne fra et salg, såfremt bygningen sælges og selskabet fx overgår til at leje en kontorbygning i stedet. Ellers får selskabet udgifter til både afdrag af gæld på den gamle bygning og leje på det nye kontor.

Endelig skal vi opfordre til, at genanbringelsen som minimum kan ske indenfor en 4 årig løbende periode. I modsat fald vil bestemmelsen ikke få betydning, hvis selskaber sælger aktiver sidst i en reguleringsperiode. Vi skal desuden gøre opmærksom på, at man ofte vil købe et nyt aktiv før man afhænder det gamle. Eksempelvis vil man typisk købe en ny grund til et nyt renseanlæg og opføre anlæg på denne, før man kan nedlægge det gamle anlæg og sælge denne grund. Optimalt sættes der derfor ikke en tidsrestriktion på. Mulighed for nedbringelse af gæld vil det også i denne sammenhæng være en stor hjælp.

Tillæg til nye vandindvindingsanlæg, hvis der er ansøgt herom inden 1. marts 2016 (ny § 27 stk. 7)

DANVA er bekendt med flere tilfælde, hvor der er igangsat eksempelvis prøveboringer, forundersøgelser og andre analyser som forberedelse, men hvor der endnu ikke forligger en ansøgning om indvindingstilladelse. Disse selskaber vil blive ramt unødigt hårdt af kriteriet om, at der skal være ansøgt inden første marts 2016.  Derfor forslår DANVA, at tillægsmuligheden udvides til at omfatte projekter, der enten er givet tilladelse til eller, hvor der er afholdt omkostninger inden den 1. marts 2016 som en pendant til udvidelsen af § 16. I øvrigt kan det ikke afvises at der foreligger tilsvarende eksempler på store nye renseanlæg.

Ændring af ordlyd fra ”omfanget af” til ”omkostninger til” (ændring af § 12 stk.1)

Den ændrede ordlyd betyder, at der vil ske en løbende reduktion af vandselskabernes indtægtsramme i takt med, at et selskabs omkostninger til et mål, udvidelse af forsyningsområde eller betaling til medfinansieringsprojekt, nedbringes. Samtidig er de tillæg et selskabet har fået til opnåelse af mål eller udvidelse af forsyningsområdet underlagt effektiviseringskrav, hvilket medfører at der herigennem sker en løbende nedbringelse af omkostningerne. Konsekvensen af de to regler sat sammen er, at selskabet ikke kan honorere effektiviseringskravene på tillæggene ved at effektivisere på disse aktiviteter, da en omkostningsnedsættelse i sig selv medfører en lavere ramme (inden effektiviseringskrav). Selskabet er dermed tvunget til at honorere effektiviseringskravene gennem ekstraordinære effektiviseringer på andre aktiviteter.

Bekendtgørelsen om tilknyttet virksomhed

Fritagelse fra omsætningsloftet

Denne ændring er meget positiv. DANVA har den forståelse, at bestemmelsen også omfatter de tilfælde, hvor en igangværende og hidtil lovlig aktivitet øges. Eksempelvis fordi der modtages mere slam eller udnyttelsesmulighederne forbedres. Det vil være uhensigtsmæssigt såfremt en mindre øgning af el-produktionen medførte krav om selskabsudskillelse. For god ordens skyld vil det være hensigtsmæssigt med en konkret udmelding herom. 

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA