Til Naturstyrelsen
9. juni 2011

DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) takker for modtagelsen af høringsmateriale vedr. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. I det følgende er vores kommentarer samlet under samme overskrifter som anvendt i høringsbrevet.

Hurtigere indberetning

DANVA er enig i intentionen om opstilling af en tidsfrist for godkendelse og indberetning af vandkvalitetsdata til Jupiter-databasen. Den angivne frist på fire uger fra prøvetagning til laboratoriernes indberetning til Jupiter er imidlertid både urealistisk og uhensigts-mæssig. DANVA foreslår i stedet en tidsfrist på 8 uger fra prøvetagning til laboratoriernes indberetning.

Der er flere led i analyse- og godkendelsesprocessen for en prøve, der har indflydelse på, hvor lang tid der vil gå, før analysedata er klar til at blive indberettet til Jupiter-databasen. Det er almindeligt, at laboratorier anvender underlaboratorier, som analyserer prøven for udvalgte stoffer, som efterfølgende skal kvalitetssikres og afrapporteres. Laboratorier anvender typisk en levering af data indenfor 10 arbejdsdage – dvs. to uger, men det er ikke altid det overholdes. Hovedlaboratoriet skal så efterfølgende udarbejde den endelige samlede afrapportering. Det er ikke ualmindeligt, at der ved gennemgang af analyserapporter viser sig be-hov for fremsendelse af reviderede rapporter. Vandselskabernes kontrol skal bl.a. sikre, at der er gennemført analyser i overensstemmelse med det opstillede analyseprogram. Nye analyseresultater bliver løbende sammenholdt med tidligere analyseresultater og tidsserier. Ved væsentlige afvigelser bliver der taget kontakt til analyselaboratoriet, og det sker med jævne mellemrum at laboratorierne erkender fejl i analyserapporterne.

Et krav om indberetning senest 4 uger efter prøvetagning vil betyde at arbejdsgangen i forbindelse med indberetning bliver meget presset og det medfører en risiko for, at der bliver lagt data i Jupiter- databasen, som ikke har undergået den nødvendige kvalitetssikring og som så senere skal rettes i Jupiter. Det vil medføre unødigt ekstraarbejde både for dem som skal indberette data og for dem som skal godkende data og værst af alt vil der ligge fejlbehæftede data tilgængeligt i Jupiter. DANVA finder på denne baggrund, at en tidsfrist på 8 uger fra prøvetagning til laboratoriernes indberetning vil være mere realistisk. Herved er der tid til den nødvendige kvalitetssikring af data.

En forlængelse af tidsfristen for indberetning vil ikke have nogen betydning for myndighedernes mulighed for at reagere på overskridelser af kvalitetskrav, idet der nu bliver krav om at laboratorierne skal give hurtig og direkte besked ved alle overskridelser af kvalitetskriterierne.

DANVA vil foreslå at §27’s krav til laboratorierne anføres som direkte krav til disse således at teksterne ændres så

• Den driftsansvarlige for vandforsyningsanlægget skal foranledige, at det undersøgende laboratorium senest …ændres til: Det undersøgende laboratorium skal senest …

Tilsvarende foreslår vi teksten i stk. 2 ændret til at ”Det undersøgende laboratorium skal….”

Kravet om at underretning ”straks” bør præciseres med en definition af ”straks” som straks og senest inden-for samme arbejdsdag, som resultatet foreligger.

DANVA vil gerne opfordre til, at det snarest bliver afklaret, i hvilket format indberetningen til Jupiter skal ske, da det er afgørende for at den nye indberetning kan påbegyndes. Et skift i formatet vil kræve omprogrammering. Endvidere er der i den nye vejledning om indberetning af drikkevandsdata ekstra felter, som også skal tilføjes og disse opgaver udføres mest hensigtsmæssigt samlet.

Wc-skyl med regnvand

DANVA støtter ikke forslaget om den administrative dispensationsordning. Vi mener ikke, der bør være mu-lighed for at tillade brug af regnvand til WC-skyl i institutioner med følsomme forbrugere såsom plejehjem /ældreboliger og hospitaler. Erfaringen viser, at der er forholdsvis stor risiko for fejl ved denne type installationer og derved risiko for forringet drikkevandskvalitet.

Det er i den forbindelse vigtigt, at vandforsyningen får kendskab til alle sådanne anlæg indenfor sit forsy-ningsområde, således at forsyningerne kan sikre, at de krævede sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre forurening af forsyningsnettet fra disse anlæg, er til stede. Det bør skrives ind i bekendtgørelsen, at forsyningen skal orienteres ved etableringen af sådanne anlæg og at den kommunale myndighed skal gennemføre tilsyn.

Vand til fødevarefremstilling

I ændringsforslaget udgår tidligere stk. 2:” Vand til brug for vanding af spiselige gartneriafgrøder må ikke overstige de kvalitetskrav som er opgjort for mikrobiologiske parametre i bilag 1.d”

Dette kan måske give anledning til at tro, at det efterfølgende ændringsforslag om udgåelse fra bekendtgø-relse af vand til fødevarefremstilling, hvortil der ikke kræves drikkevandskvalitet også omfatter vand til pro-duktion af planteprodukter. Dette fremgår dog ikke at være tilfældet, når man følger den angivne henvisning til EU-forordning. Der henvises alene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag 1, del A. II, jf. artikel 4, stk. 1. Denne artikel handler om krav til virk-somhedsledere, der opdrætter, høster eller jager dyr eller producerer primærprodukter af animalsk oprindel-se. Anvendelsen rent vand af virksomhedsledere, der producerer eller høster planteprodukter er beskrevet under artikel 5 og dermed ikke omfattet af undtagelse af høringsforslaget. DANVA foreslår en præcisering i bekendtgørelsen for at misforståelser undgås.

Vandforsyningernes informationspligt

I høringsbrevet til bekendtgørelsen er angivet under punkt 4, at informationspligten overfor forbrugerne skal kunne opfyldes ved at data om vandkvaliteten er tilgængelig på vandforsyningens hjemmeside. Men når den relevante tekst i bekendtgørelsen nærlæses, er dette kun en mulighed, hvis vandselskabet mindst én gang årligt skriftligt orienterer forbrugerne om, at disse oplysninger er til rådighed. Det er upræcist, hvad der skal forstås ved skriftlig oplysning - er det f.eks. annoncering i et trykt medie eller er det brev til alle forbrugere?

DANVA støtter forslaget i høringsbrevet om at informationspligten kan opfyldes via hjemmesiden samt ved at udlevere oplysninger til forbrugere uden adgang til internettet ved rekvirering. Det er vores opfattelse, at forbrugerne søger oplysninger om vandkvaliteten enten ved at kontakte vandselskaberne telefonisk eller ved at finde oplysninger på deres hjemmesider og at den skriftlige orientering ikke er nødvendig.

Angivelse af faxnr. som en oplysning, der skal angives, vurderes at være forældet.

Sundhedsstyrelsen

DANVA bakker op om præciseringen af, at kommunalbestyrelsen skal drøfte anvendelsesbegrænsninger med Sundhedsstyrelsen, fx kogeanbefalinger, før de sættes i værk, for at sikre en sundhedsmæssig korrekt opfølgning på forureninger.

Udvidet bemyndigelse

DANVA finder det positivt, at hjemlen til administrativt at ændre bilagene ved at fjerne stoffer udvides, så Naturstyrelsen administrativt kan sætte stoffer på bilagene, hvis grundvandsovervågningen eller boringskontroller eller andre pålidelige datagrundlag, viser behov for det. Dog bør det indskrives, at ændringer skal ske i samråd med branchen.

Bilagene

DANVA finder det positivt (§7 stk.2) at Naturstyrelsen mindst én gang om året skal vurdere, om bilagene til bekendtgørelsen skal ændres. Dog bør det indskrives, at ændringer skal ske i samråd med branchen.

Bilag 1.a

Fodnote 9 bør ikke angives for aggressiv kuldioxid. Naturstyrelsens referencelaboratorium har i rapport fra juni 2010 anbefalet, at detektionsgrænsen for den nuværende metode til bestemmelse af agg. CO2 sættes til 4mg/l eller højere. Kvalitetskravet til agg. CO2 bør hæves, så det svarer til metodens detektionsgrænse. Al-ternativt bør det af en fodnote fremgå, at det med den nuværende analysemetode ikke er muligt at detektere værdier ned til kvalitetskravet. Vores medlemmer har oplevet eksempler på urealistiske resultater af agg. CO2 bestemmelser, som vurderes at skyldes at metodens detektionsgrænse er sat for lavt.

Ved nitrit er angivet fodnote 8 ved kvalitetskravet afgang vandværk. Det skal være fodnote 7.

Bilag 1.b

I skemaet er der opstillet kvalitetskrav til beryllium, lithium, molybdæn og thallium. Der mangler retningslinjer for, hvornår der skal analyseres for disse parametre jf. tilsvarende noter til andre parametre.

Bilag 2

Her skrives "Fosfor" mens der andre steder f.eks. i bilag 1.a skrives "Totalt fosforindhold". Det bør ensrettes.

Bilag 1 c og Bilag 7

Der bør være overensstemmelse mellem note 4 til Bilag 1c og Bilag 7 omkring organiske klorforbindelser.

I bilag 7 bør der også være krav om analyse af nedbrydningsprodukterne for organiske klorforbindelser, især cis 1,2-dichlorethylen og vinylchlorid, når der skal analyseres for organiske klorforbindelser. Nedbrydningsprodukterne er mange steder påvist i væsentligt højere koncentrationer end moderstofferne.

Bilag 6

I bilaget mangler fodnote 6 om cobolt.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA