Spørgsmål

Vores nabovandværk overvejer at nedlægge det ene af sine vandværker, og der lægges op til et øget samarbejde mellem nabovandværket og os, hvor:

1. Vi overtager en boring fra dem og leverer ca. 150.000 m3 rent vand pr. år,
2. Forsyningen leverer råvand, som vi renser og sender videre til dem, eller
3. Forsyningen lejer vores ubenyttede vandværk og varetager driften heraf

Vi er et alment vandforsyningsanlæg, der udpumper ca. 180.000 m3, og er på nuværende tidspunkt ikke - og ønsker heller ikke - at være omfattet at vandsektorloven.

Vil nogle af ovenstående løsninger kunne bruges, uden at vi bliver omfattet af vandsektorloven?

DANVAs vurdering

Det er DANVAs vurdering, at løsning 1 og 2 umiddelbart vil medføre, at det almene vandforsyningsanlæg omfattes af vandsektorloven. Det kan dog ikke udelukkes, at løsning 3 kan anvendes uden, at det almene vandforsyningsanlæg falder ind under vandsektorlovens § 2, stk. 1, nr. 2.

Uddybende svar

Generelle bemærkninger
Vandsektorlovens § 2 opremser, hvilke vandselskaber der omfattes af loven, hvilket blandt andet efter § 2, stk. 1, nr. 2, er:
”vandselskaber, der enkeltvis eller sammen med andre vandselskaber, som helt eller delvis, direkte eller indirekte har samme ejerkreds og leverer mindst 200.000 m3 vand årligt og forsyner eller har til formål at forsyne mindst ti ejendomme eller behandler eller transporterer mindst 200.000 m3 spildevand årligt hidrørende fra mindst ti ejendomme”.

Foruden antallet af ejendomme, som et alment vandforsyningsanlæg forsyner eller har til formål at forsyne, er det således mængden af vand, der er afgørende for om vandforsyningsanlægget omfattes af vandsektorloven. Leverer vandforsyningsanlægget mere end 200.000 m3 vand til eller transporterer mindst samme mængde spildevand fra mindst 10 ejendomme, er vandforsyningsanlægget omfattet af vandsektorloven.

Opgørelsen af vandmængden omfatter behandlede vandmængder i bred forstand, og det fremgår således af bemærkningerne til lovbestemmelsen, at:

”Grænsen (på mindst 200.000 m3 vand, DANVA) vedrører behandlet vandmængde i bred forstand. Behandlingen kan bestå i både indvinding, transport og teknisk behandling. Forsyninger, der alene transporterer vand eller spildevand, vil således også være omfattet af loven, hvis den behandlede vandmængde overstiger 200.000 m3.”

Efter bemærkningerne til loven sker opgørelsen samtidig på koncernniveau:

”Omfatter en koncern eksempelvis to vandselskaber, der hver behandler 150.000 m3 vand pr. år, er begge omfattet af loven, da koncernen i alt behandler over 200.000 m3 vand pr. år. Denne regel forhindrer, at der blot for at undgå at være omfattet af lovforslagets regler gennemføres en opdeling”

Ad 1)
Ovenstående medfører, at såfremt det almene vandforsyningsanlæg overtager en boring, og dermed i tillæg til vandforsyningsanlæggets nuværende behandling af 180.000 m3 behandler yderligere 150.000 m3, vil vandforsyningsanlægget i alt behandle 330.000 m3 vand, og dermed være omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, nr. 2.

Ad 2)
Vandsektorlovens anvendelse vil afhænge af mængden af råvand, som det almene vandforsyningsanlæg modtager, behandler og transporterer. Overstiger denne mængde 20.000 m3 vil det samlede mængde behandlede vand overstige grænsen på 200.000 m3, hvorved vandforsyningsanlægget omfattes vandsektorloven.

Ad 3)
Det er DANVAs vurdering, at i det tilfælde, hvor nabovandværket alene lejer en af vandforsyningsanlæggets vandværker, og overtager driften heraf, men at der ikke er sammenfald i ejerkredsen af disse vandsforsyninger på en sådan måde, at disse anses for at udgøre en koncern, vil vandforsyningsanlægget ikke være omfattet af vandsektorloven. Dette må imidlertid bero på en konkret vurdering, herunder af leje- og driftsaftalen.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.