Spørgsmål

En kunde beder om aktindsigt i dyrkningsaftaler med henvisning til Miljøoplysningsloven. 1) Er den angivne hjemmel korrekt? 2) Hvad er kravene til identifikation af sagen?


DANVA’s vurdering

1) Det er DANVAs vurdering, at den angivne lovhjemmel er korrekt ift. anmodning om aktindsigt i dyrkningsaftaler.
2) En anmodning om aktindsigt skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at sagen kan identificeres.

Uddybende svar

DANVAs bedste bud er, at der er aktindsigt efter Miljøoplysningsloven jf. sagen om Østkraft Produktion A/S, 2005. Omfanget af aktindsigten fordrer en individuel og konkret vurdering af aftalerne, hvor specielt den økonomiske kompensations værdi for de enkelte lodsejere vil være i centrum.

Offentlighedsloven og Miljøoplysningsloven

Regler om vandselskabers/spildevandsselskabers forbrugerforhold og offentlighed fremgår af Vandsektorlovens § 14. Det fremgår af stk. 1 og 2 i § 14, at både Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger (Miljøoplysningsloven) er gældende for kommunalt ejede spildevandsselskaber. Som begrundelse for at kommunalt ejede vandselskaber er omfattede af offentlighedsloven, står der i lovbemærkningerne til lovens § 14:
… I forbindelse med, at disse forsyningsvirksomheder udskilles af forvaltningen, skal det med den foreslåede bestemmelse sikres, at borgerne fortsat har samme rettigheder efter offentlighedsloven, som de havde, da vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheden var en del af den kommunale forvaltning. Udskillelsen af vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheden sker af formelle organisatoriske grunde, men ikke for at privatisere. …

Definitionen af miljøoplysninger
Afsæt: Lov om aktindsigt i miljøoplysninger, §3
Miljøoplysningsloven 
Vejledningen til miljøoplysningsloven

Bestemmelsen har en meget bred definition – den omfatter således også aktiviteter som kan påvirke miljøtilstanden. Begrebet aktiviteter inkluderer tilsyneladende også aftaler/kontrakter, der angår sådanne aktiviteter. Se vedlagte gamle sag, som der refereres til såvel i Karnovs noter som vejledningen til Miljøoplysningsloven.
http://www2.mkn.dk/afgfradec97/3216.pdf

Del-konklusion: DANVAs bedste vurdering er, at dyrkningsaftaler principielt vil være omfattet af Miljøoplysningsloven

Omfanget af aktindsigten
Af sagen om Østkraft Produktion A/S fremgår det tydeligt, at der er behov for konkret skøn med konkret afvejning af offentlighedens interesse over for de interesser, der kan resultere i afslag. Der er krav om restriktiv tilgang i vurderingen af afslaget, se §2 stk. 3 – og vejledningens afsnit 2.1.3.1.
En særlig interesse har Offentlighedslovens §12 stk 1 nr. 1 – private personers forhold herunder økonomiske forhold. Til vurderingen kan 2. afsnit på side 187 i den kommenterede lov inspirere, se vedlagte fil. Der kan også være grænsedragninger, der kunne være belyst i andre sager fra Miljøankenævnet/Natur-og klagenævnet, se http://www2.mkn.dk/afgfradec97/kronologisk.html#aktindsigt

Del-konklusion: Der skal reelt et omfattende arbejde i gang med konkrete vurderinger ift. de konkrete aftaler. Det er DANVAs vurdering, at det centrale vil være, om kompensationen har en økonomisk væsentlig betydning for lodsejeren eller ej.

Anmodningens præcision
Se venligst vejledningens afsnit 2.1.1.1. Hvor følgende kan læses: ”Oplysningerne skal kunne identificeres. Det påhviler vedkommende myndighed og organ at vejlede publikum om, hvilke oplysninger der i det enkelte tilfælde må tilvejebringes for at opfylde dette krav.”

Del-konklusion: En anmodning om aktindsigt skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at sagen kan identificeres, herunder men ikke begrænset til, sagsnr. Sådanne kan principielt findes i journalsystemet hos vandselskabet.

Indholdet af et eventuelt afslag
Information med relation til evt. afslag på aktindsigt efter offentlighedsloven skal meddeles skriftligt til den, der har begæret aktindsigten, jf. vandsektorlovens § 26, stk. 1. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter sidstnævnte lovs § 26, stk. 3. En eventuel klage skal efter § 26, stk. 6 indgives til det vandselskab, der har truffet afgørelsen, hvorefter vandselskabet sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det skriftlige afslag til adressaten skal indeholde en begrundelse for afslaget og en klagevejledning. Dette fremgår af pkt. 48 i justitsministeriet vejledning til offentlighedsloven fra 1986. Vejledningen kan findes på www.retsinformation.dk. Med hensyn til udformning af begrundelse og klagevejledning henvises der til kapitlerne 6 og 7 i forvaltningsloven.

Afslaget skal være præcist i sin paragrafhenvisninger og vurderingen skal være konkret.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.