Spørgsmål

Hvilken beskyttelse har lejer, når udlejer skal levere vand mv. i forbindelse med en lejeaftale og denne er i restance med betalingen af vandregningen og dermed har fået lukket for vandet til udlejningsejendommen?

Svar

Lejeloven (LBK nr. 227 af 9/3 2016) indeholder i bestemmelsen § 46 b stk. 2, en beskyttelse af lejeren når der lukkes for vandforsyningen pga. udlejers restance. Lejer skal fremsende et påkrav til udlejer efter lejelovens § 11 stk. 1, hvori udlejer anmodes om at udbedre manglen straks, dvs. genoptage vandforsyningen. Såfremt udlejer ikke betaler restancen og sørger for at vandforsyningen genoptages, kan lejer anmode kommunen om, at genoptage vandforsyningen, for udlejers regning – kommunen har pligt til, at efterkomme denne anmodning og på baggrund heraf, at genoptage forsyningen til lejeren.