Spørgsmål

Hvilken beskyttelse har lejer, når udlejer skal levere vand mv. i forbindelse med en lejeaftale og denne er i restance med betalingen af vandregningen og dermed har fået lukket for vandet til udlejningsejendommen?

Svar

Lejeloven (LBK nr. 227 af 9/3 2016) indeholder i bestemmelsen § 46 b stk. 2, en beskyttelse af lejeren når der lukkes for vandforsyningen pga. udlejers restance. Lejer skal fremsende et påkrav til udlejer efter lejelovens § 11 stk. 1, hvori udlejer anmodes om at udbedre manglen straks, dvs. genoptage vandforsyningen. Såfremt udlejer ikke betaler restancen og sørger for at vandforsyningen genoptages, kan lejer anmode kommunen om, at genoptage vandforsyningen, for udlejers regning – kommunen har pligt til, at efterkomme denne anmodning og på baggrund heraf, at genoptage forsyningen til lejeren.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.