Generalforsamling 023.jpg

Download referat som PDF her.

1. Valg af dirigent

Klavs Gravesen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dagsorden og stemmetællere blev godkendt.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år

Dirigenten gav ordet til formand Lars Therkildsen, der fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning:
Kære medlemmer – kære gæster!
Det er en stor fornøjelse at byde jer velkommen til DANVAs årsmøde 2018 her i Kolding. Fra hele bestyrelsen skal lyde et velkommen til medlemmer, samarbejdspartnere, udstillere og ikke mindst foreningens gæster til DANVAs Årsmøde 2018.
En særlig velkomst skal der selvfølgelig traditionen tro lyde til vores fremmødte æresmedlemmer: Osvald Majland, Per Jacobsen og Anders Bækgaard, der alle 3 gennem mange år har gjort en stor indsats for DANVA. Min forgænger gennem mange år Tove Bakke Laursen har desværre måttet melde forfald i år. Tove har lovet at vende stærkt tilbage. Skal vi give dem en hånd?

Siden sidste årsmøde i Aarhus er der sket mange ting – ja ikke at der er besluttet meget – mere at embedsvældet har undersøgt og prøvet meget af.
Senest har vi fået ny miljøminister. DANVA har stadig til gode at mødes med Jakob Ellemann-Jensen, der i sine første udtalelser sætter miljø i fokus. Om det så betyder, at også vandsektoren kommer i ministerens fokusområde på en for sektoren god måde – ja det ved vi heller ikke noget om endnu.

Også i "Finergiministeriet" – ja altså det lille Finansministerium hos Lars Chr. Lilleholt - har der været vagtskifte. Her har den tidligere departe-mentschef valgt at søge nye udfordringer. Ny departementschef er Morten Bæk, tidligere direktør i Energistyrelsen, der har haft tilknytning til ministeriet i mere end 10 år. Vi ser frem til et forhåbentligt mere involverende samarbejde med Morten Bæk.

DANVAs mange indsatser gennem det seneste år fremgår i øvrigt i detaljer af den skriftlige beretning, som er sendt ud til alle medlemmer, og som ligger her på årsmødet i flotte, trykte eksemplarer. Jeg vil derfor ikke gå ned i de mange emner og resultater, som DANVA arbejder med. Jeg har i stedet valgt at koncentrere mig om fire emner.
Men før jeg tager hul på disse, er der to løbende sager, der ligger bestyrelsen meget på sinde, og som jeg vil berøre her.

Vandsektoren er sammen med affaldssektoren den branche, der i 2016 havde det højeste antal af anmeldte arbejdsulykker set i forhold til medarbejdertallet. Det er naturligvis en uacceptabel situation. Vi ved, at forebyggelse og ledelsesfokus er det, der bedst kan være med til at reducere antallet. DANVA har derfor sammen med flere partnere iværksat en række aktiviteter, der skal med-virke til, at antallet af arbejdsulykker reduceres. DANVAs bestyrelse vil følge dette nøje, ligesom jeg vil opfordre medlemsvirksomhederne til at give denne sag det nødvendige ledelsesmæssige fokus.

Den anden sag, jeg kort vil sætte fokus på, er beskyttelsen af vores grundvand og tilliden til vores drikkevand.
Vores analyser konstaterer oftere og oftere fund af forskellige kemiske stoffer i vores grundvand og drikkevand. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi skal indgå i et tæt samarbejde med vores venner i Danske Vandværker, myndighederne og andre aktører så som landbruget for at udarbejde en national strategi, der skal have det mål, at tilliden til det danske drikkevand kan bevares på et højt niveau. Alle aktører står som tabere, hvis det ikke lykkes.

De fire emner, som jeg vil folde mere ud, er:
1) Regeringens forsyningsstrategi og hvad deraf følger
2) Vandsektorens skattesag
3) Medlemsvirksomhedernes bidrag til samfundsudviklingen
4) Og til sidst et par interne DANVA-emner

Regeringens Forsyningsstrategi

Regeringens Forsyningsstrategi har undergået et forsvindings-nummer det seneste år – nu forklædt som hhv. Investerings- og Forsyningssikkerhedsanalyser.
Men inden jeg graver mig ned i analyserne vil jeg omtale et andet emne fra forsyningsstrategien; nemlig kodeks for god selskabsledelse.
DANVA offentliggjorde i juni en række anbefalinger om god selskabsledelse i kommunalt ejede forsyningsselskaber. Anbefalingerne blev til på baggrund af en række medlemsworkshops, hvor også EFKM, KL og Finansministeriet deltog. Det lykkedes som ønsket at undgå hård lovgivning på området ved at etablere frivillig soft law.
Det er vores opfattelse, at anbefalingerne er blevet drøftet flittigt i medlemskredsen og anvendt af en række selskaber. DANVA forventer sidst på året af igangsætte et projekt, der mere kvantitativt skal belyse anvendelsen af kodekset i medlemskredsen og herunder afdække behovet for tilpasninger.

Og nu til analyserne!

I tilknytning til Investeringsanalysen har EFKM bedt Copenhagen Economics om at udføre en ny konsulentrapport, der ligger i en foreløbig udgave. DANVA har deltaget i en følgegruppe.
Det har desværre ikke været muligt at få en præsentation af analyserne her på årsmødet, men Forsyningsministeriet har venligst indvilliget i at give et indlæg senere i dag. Temaet er ”I hvilken retning bevæger den økonomiske regulering sig?”

Den indsigt, DANVA har fået via følgegruppemøder og drøftelser, tyder på:

 • At der igen lægges op til et opgør med hvile i sig selv i form af udlodning af overskud til ejeren.
 • At der lægges op til en markant gældsætning af sektoren og reel fjernelse af opkrævningsretten til de historiske afskrivninger (dåbsgaven) og dermed afvikling af egenkapitalen.
 • At man postulerer at selskabernes manglende økonomiske rammer ikke er et problem, da det kan løses ved gældsætning – i hvert fald til gælden skal betales tilbage.
 • At der er enighed om, at usikkerhed omkring reguleringen – f.eks. korrektion for ekstraordinære effektiviseringsgevinster (luftkorrektion), kan resultere i samfundsøkonomiske tab.
 • At miljø og kvalitet skal integreres i den økonomiske regulering.

Den anden analyse udføres af Miljø- og Fødevareministeriet med Rambøll som konsulent. Status er som for investeringsanalysen, at arbejdet er forsinket, og der foreligger ikke noget officielt.

Det foreløbige udbytte af arbejdet tyder på:

 • At det er meget vanskeligt at afgrænse eller definere begrebet ”forsyningssikkerhed”, men de foreløbige resultater tyder på, at det faktiske niveau for forsyningssikkerhed er på et tilfredsstillende niveau.
 • At der ved en situation med udlodning lægges op til et væsentligt forøget kontrolprogram og en bureaukratisk administration af ukendte proportioner for selskaberne. Tilsvarende vil det kommunale tilsyn skulle forøges markant.
 • At det virker absurd at vurdere behov for forsyningssikkerhedsniveauer for en situation med udlodning, når der så mange gange er sagt nej fra politisk hold.
 • At der muligvis vil ske ændringer i kommunalbestyrelsens mulighed for at kunne fastsætte mål for vandselskabet.

Hvad en politisk aftale kommer til at indeholde, ved ingen på nuværende tidspunkt, men spændende bliver det, og vi ser frem til at blive inddraget i arbejdet. Alle medlemsvirksomheder vil naturligvis blive holdt orienteret, når det er relevant og muligt.

Vandsektorens skattesag

Vi tabte som bekendt desværre skattesagen ved Østre Landsret i januar måned. Dommen var dog tilpas tvetydig til, at vores rådgivere anbefalede os at anke sagen til Højesteret. Jeg vil ikke gennemgå dommen her men henvise til den information, som løbende er blevet udsendt til jer.
Vi har tidligere besluttet at arbejde i to spor; et politisk og et domstolsspor. Dette er uforandret efter anken til Højesteret.

I det politiske spor havde DANVA og Danske Vandværker i februar måned møde med Skatteminister Karsten Lauritzen og Forsy-ningsminister Lars Chr. Lilleholt om skattesagen. Mødekredsen var begrænset til de to ministre og én topembedsmænd fra hvert ministerium. Ministrene var lyttende og løsningsorienterede i forhold til de udfordringer, vi præsenterede dem for, og det blev aftalt, at der skulle gennemføres de nødvendige møder på embedsmandsni-veau, så de forskellige opfattelser af de faglige udfordringer kunne identificeres og udbores.
Det blev aftalt at afholde en møderække på ”teknikerniveau”, hvor foreningerne kunne medtage eksterne skatte- og økonomieksperter. Når disse møder havde afdækket de faglige udfordringer, blev det aftalt at holde et møde med topembedsmændene, ligesom DANVA ønsker et nyt dobbelt ministermøde.

Det første møde blev afholdt den 15. maj altså ca. 3 måneder efter ministrene har igangsat arbejdet. Og det er så nu, at det absurde teater starter. Det kunne være instruereret af Dario Fo, eller Skatteministeriet kunne sammenlignes med Monty Pythons ”Ministry of Silly Walks” eller gakkede gangarter.
Vi vidste inden mødet, at Skatteministeriet ikke ville drøfte domstolssagen, men på mødet blev det tydeliggjort, at de heller ikke ville drøfte konsekvenserne af den valgte skattemæssige værdiansættelsesmetode. Dette forløb er i et klart misforhold til aftalerne med de to ministre.
I den kommende uge har vi aftaler med flere af forsyningsordførerne for at drøfte skattesagen, og vi vil arbejde på at få møderækken med embedsmændene tilbage på det rette spor.

I forhold til domstolssporet er der mange nyheder. I dommen fra Østre Landsret kan man næsten læse en drejebog til at føre sagen ved Højesteret. Vi har haft to brainstorm-møder med vores rådgivere samt Hvidovre Vand og Hjørring Vandselskab med hen-blik på at få de rigtige argumenter på plads. Der udestår nu - sammen med Danske Vandværker og Kromann Reumert - at få snittet argumenterne til.
Hovedforhandlingerne ved Højesteret er berammet til 25. og 26. oktober i år med forventet dom i den første uge af november må-ned. Frist for indsendelse af replik i sagen er 28. juni.
Vores advokat fra Kromann Reumert har til brug i forbindelse med højesteretssagen bedt os om at indsamle supplerende oplysninger fra de 273 sager, der er sat i bero i Landsskatteretten. Vi håber at I vil være behjælpelig med hurtigt at få indsendt de efterspurgte oplysninger.
I vil naturligvis løbende blive orienteret om udviklingen i skattesagen.

Medlemsvirksomhedernes bidrag til samfundsudviklingen

Jeg vil nu adressere vandselskabernes værdi for samfundet og bidrag til lokal udvikling, der er belyst sammen med hhv. DAMVAD Analytics og PLUSS.
Vandsektoren står for mere end 28.500 fuldtidsjobs i Danmark. Hos os i vandsektorens kerne er der beskæftiget ca. 3.400 perso-ner. I
industrien er der fra 2012-2017 sket en stigning på 25 % i antal ansatte.
Vandsektoren bidrager til BNP med 29 mia. kr., hvilket svarer til 1,4 % af Danmarks samlede BNP.
Omsætningen i vandsektoren er i vækst og er i det seneste år ste-get til 85 mia. kr. I industrien er omsætningen de seneste 5 år ste-get med ca. 46 %, hvilket bl.a. skyldes efterspørgsel fra vandsel-skaberne og deres villighed til at deltage i innovation.

Vi har i undersøgelserne også spurgt kunderne.
Danskerne siger nej til forringelser af drikkevandet til fordel for en økonomisk gevinst. Hele 90 % vil ikke gå på kompromis med indholdet af nitrat, klor eller bakterier, antallet af afbrydelser i forsyningen eller miljøhensyn, hvis de fik en lavere vandregning.
Danskerne rangerer gennemsnitligt reduktionen af sundhedsskadelige stoffer højest, når de bliver spurgt om, hvad der er vandselskabernes vigtigste opgave. Hele 85 % er villige til at betale mere for et lavere indhold af pesticider.
Danskerne er villige til at betale for at undgå en upålidelig vandforsyning.

I tilknytning til kommunalvalget sidste år har DANVA udarbejdet en oversigt over vandselskabernes bidrag til udvikling i lokalområder.
Denne viser, at 85 % af vandselskaberne er involveret i aktiviteter til by- og lokalområdeudvikling, og selskaberne vurderer, at de bidrager til at gøre lokalområdet attraktivt. Samtidig med og delvist som konsekvens af, at de forsyner borgerne med vand og håndterer spildevand og regnvand, spiller vandselskaberne en stor rolle i forhold til bosætning og lokal udvikling.
Tre ud af fire vandselskaber har i 2017 demonstreret løsninger for erhvervsdelegationer. To ud af tre vandselskaber har ligeledes deltaget i innovations- og udviklingsprojekter sammen med eksterne parter.

DANVA

DANVAs sekretariat har det seneste år implementeret det, vi kalder DANVAs medlemsloyalitetsprogram. Programmet omfatter en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, medlemsbesøg med et kvalitativt interview og et mindre fordelsprogram.
Langt hovedparten af DANVAs medlemmer har udtrykt stor tilfredshed med besøgene, der giver mulighed for en tættere dialog.
Tilfredshedsundersøgelserne viser, at DANVAs medlemmer overordnet set er meget tilfredse med DANVAs arbejde.
81 pct. af selskaberne angiver at være meget tilfredse eller tilfredse med DANVA, mens 84 pct. angiver, at DANVA lever op til selskabernes forventninger.
Spørger man medlemmerne, hvad der især har betydning for deres medlemskab, fremhæver de først og fremmest DANVAs arbejde med synlighed og interessevaretagelse. Det er samtidig et af de områder, hvor medlemmerne er mest tilfredse. Derefter følger rådgivning og vejledning, hvor tilfredsheden dog er mindre. Faglige aktiviteter er det område, der tillægges relativt mindst betydning.
83 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs varetagelse af medlemmernes interesser, og 83 pct. er enige eller meget enige i, at DANVA er en offensiv og synlig aktør i forsyningssektoren. Dermed er langt størstedelen af selskaberne meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs varetagelse af medlemmernes interesser. Samtidig angiver helholdsvis 40 pct. og 51 pct., at interessevareta-gelsen har meget stor eller stor betydning for deres medlemskab af DANVA.

Det er ressourcekrævende at drive et sådant program, men vi vurderer, at det skaber stor værdi for DANVA, hvorfor vi har be-sluttet at fortsætte med programmet i de kommende år. En mere fyldestgørende dokumentation for tilfredshedsundersøgelserne er udsendt i DANVAs Medlemsnyt i sidste uge.
Modtager du ikke allerede Medlemsnyt kan du kontakte Lars Fischer på DANVAs sekretariat.

I forhold til interne foreningsforhold vil jeg til sidst kvittere for opbakningen til DANVAs nye kontingentmodel. Bestyrelsen håber og tror, at vi med den ændring, medlemskredsen gav bred opbakning til på generalforsamlingen i december med ikrafttræden den 1. januar 2019, har en model, der kan være levedygtig i en årrække og gerne mere end 5 år.

Afslutning

Før jeg overlader pladsen til en af jer for en kommentar eller et spørgsmål, vil jeg tilføje tre ting:
For det første: I morgen er det den 25. maj 2018. Det er GDPR dag, der er skæringsdatoen for at have styr på sine forpligtigelser i henhold til persondataforordningen. Hele Europa er i gang med at forberede sig på dette. Jeg håber vi er klar?

For det andet: DANVA og Nationalkomiteen for DK har nu skrevet kontrakt med IWA om at være værter for den internationale IWA verdenskongres i 2020. Herved får DANVAs medlemmer mulighed for at deltage i verdens største vandkonference.

For det tredje: Lars Christian Lilleholt har ved mange lejligheder udråbt sig selv som ”kundernes minister”, fordi han arbejder for lave priser til Hr. og Fru Jensen. DANVAs helt nye undersøgelser viser, som tidligere nævnt, at det ikke er prisen, der er ”top of mind” hos Fru Jensen. Hvis man derfor skal tale om et kundemini-sterium må det vel være DANVA, der sætter ”Kunderne i centrum”, og så kan man passende samtidig slå mig til ”Kundernes formand”.

Jeg mangler kun at sige tak til alle vores samarbejdspartnere, vores medlemmer og særligt de aktive medlemmer, mine bestyrelseskolleger og selvfølgelig DANVAs sekretariat.
Tak for opmærksomheden. Og så er jeg klar til at svare på spørgsmål – også i tilknytning til den skriftlige beretning, hvis det skulle være aktuelt.”

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ordet. Det var ikke tilfældet.

Dirigenten konkluderede herefter, at bestyrelsens beretning var enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 2017 til godkendelse

Carl-Emil Larsen fremlagde årsregnskabet, der viser et underskud på 247.210 kr. før skat. Indtægterne var på 51,5 mio. kr. og heraf var 42 % kontingentindtægter, og resten var brugerfinansieret. Omkostningerne var på ca. 51,8 mio. kr. heraf ca. 8 mio. kr. til VUDP.
DANVAs egenkapital er på 8,8 mio. kr.
Revisorerne fra EY har givet en blank påtegning af regnskabet.
Carl-Emil Larsen understregede, at det er et tilfredsstillende resul-tat, idet der var budgetteret med et underskud på 1 mio. kr. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet på deres møde 13. april 2018.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede regnskabet til afstemning. Det var ikke tilfældet, hvorefter dirigenten konkluderede, at årsregnskabet var enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag

Intet under dette punkt.

5. Fastsættelse af kontingent 2019 via portionspris og kontingentpris

Carl-Emil Larsen oplyste, at kontingentindtægter i 2010 udgjorde 57 % af DANVAs indtægter, mens det nu er faldet til 42 %.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at kontingentsatser i 2019 bliver som følger:

 • Pris for 1. portion for stemmeberettigede medlemmer: 5000 kr.
 • Pris for øvrige portioner: 7.415 kr.
 • Firmaer, kommuner og institutioner: 13.000 kr.
 • Personlige medlemmer: 800 kr.

Carl-Emil Larsen oplyste, at der igen i 2019 budgetteres med et underskud på 1 mio. kr. Bidrag til VUDP forventes at være på nuværende niveau.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ordet.

Bestyrelsesformand Kent Falkenvig, Herning Vand, gik på talerstolen og sagde:
”Jeg anerkender, at vi i slutningen af 2017 har vedtaget en ny kon-tingentstruktur. Men jeg anerkender ikke, at vi i Herning Vand skal betale mere i kontingent. I 2017 betalte vi 411.500 kr. Det synes vi er meget. I 2019 kommer vi til at betale godt 450.000 kr. Det synes vi er for meget, og derfor overvejer vi at melde os ud! Det vil vi dog nødig, da vi er stærke tilhængere af DANVA som en samlet brancheforening. Det er bare blevet for dyrt. Vi er med på, at kontingentstigningen skyldes et tab i kontingent-provenu på 800.000 kr. som følge af fusioner. Men hvis nu vi – og evt. andre – melder sig ud, så er kontingentet jo nødt til at stige endnu mere for jer, der bliver tilbage. Så vores forslag er, at man i stedet ser på udgifterne. Jeg har slet ikke indsigt nok til at foreslå, hvor man kan reducere. Men jeg vil gerne med forsamlingens opbakning op-fordre bestyrelse og direktion til at vurdere, hvad der ”Need to have” og hvad der er ”Nice to have” og på den baggrund vurdere, om der er nogle udgifter, der kan reduceres. Herning Vand er i dag repræsenteret i bestyrelsen af vores direktør Niels Møller Jensen, og hvis han bliver genvalgt, hvad jeg håber, så vil jeg bede ham være meget aktiv i den proces.”

Lars Therkildsen svarede:
”De effektiviseringer, der foregår rundt om i vores medlemsvirksomheder, er et stående tema, og det skal det selvfølgelig også være i foreningen DANVA. Det er klart. En afsmittende effekt må vi forvente også finder sted i vores forening. Jeg er fuldstændig enig med dig Kent – og vi har også haft møder om det – at vi skal effektivisere ligesom i resten af samfundet. Så er der spørgsmålet om vores aktivitetsomfang. Vi skal selvfølgelig se på, om vi kan købe ting billigere, om vi bor rigtigt, og om vi foretager os noget i foreningen, der er for kostbart. Det siger sig selv.
Så er der spørgsmålet om foreningens aktiviteter. Der må vi sige, at der har været ret meget pres på gennem de sidste par år i foreningen. Nu kan jeg bare tage skattesagen som eksempel, men der har også været en masse andre ting bl.a. den kommende regulering osv., som har betydet, at der har været rigtig høj aktivitet i Vandhuset og sådan set også i vores Københavner-afdeling, som vi har nu. Og hvis vi ser på medlemstilfredsheden i det program, hvor vi har spurgt medlemmerne, så sætter man jo som medlem pris på den service, man får fra DANVA og den lobbyaktivitet, vi har i foreningen. Men vi skal selvfølgelig kritisk spørge os selv hele tiden: Foretager vi os noget, som medlemmerne ikke kan bruge eller som ikke har værdi for medlemmerne? Så skal det ikke ske i DANVA. Det er vi meget opmærksomme på i bestyrelsen og har til stadighed en stående diskussion om det med DANVAs ledelse, og jeg kan forsikre dig for, at din direktør Niels har meget øje for det her, ligesom andre i bestyrelsen selvfølgelig også har øje for det. Og det skal vi have i bestyrelsen, for det er jo en del af opgaven. Og jeg kan forsikre dig for, at den kommende bestyrelses arbejdsfelt, det bliver selvfølgelig også at se på eventuelle effektiviseringer i foreningen.”

Dirigenten spurgte, om nogle ønskede afstemning. Det var ikke tilfældet, hvorefter dirigenten konkluderede, at forslaget var enstemmigt godkendt.

6. Fastsættelse af VUDP-bidrag for 2019

Carl-Emil Larsen oplyste, at indbetaling til VUDP er frivillig og viste en oversigt over indbetalinger til VUDP:

 • 2016: 10,8 mio. kr.
 • 2017: 8,7 mio. kr.
 • 2018: 9 mio. kr.
 • 2019: ca. 9 mio. kr. (forventet)

Bestyrelsen har indstillet, at bidrag til VUDP i 2019 fastholdes på 1,1 øre pr. kubikmeter.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ordet. Det var ikke tilfældet, hvorefter dirigenten konkluderede, at forslaget var enstemmigt godkendt.

7. Fastsættelse af årligt honorar til bestyrelsens formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Carl-Emil Larsen oplyste, at honorarer bliver pristalsreguleret.
Bestyrelsen indstiller følgende årlige honorarer:

 • Formand: 202.000 kr.
 • Næstformand: 69.800 kr.
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 25.700 kr.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ordet. Det var ikke tilfældet, hvorefter dirigenten konkluderede, at forslaget var enstemmeigt godkendt.

8. DANVAs strategi 2016-2020

Lars Therkildsen oplyste, at bestyrelsen har lavet en midtvejs-evaluering af strategien og mener, at der ikke er behov for juste-ringer. Skibet har den rigtige kurs og fart.
Strategien ”Rent vand til Danmark og verden” har fire indsatsom-råder: Teknologier, ydelser, markeder og selskaber.
Missionen er at forene, forstærke og fortælle om vandsektoren.
Den afgående bestyrelse har på et strategiseminar formuleret en række anbefalinger til den nye bestyrelse, og de vigtigste budska-ber er samlet i en film, som blev vist på generalforsamlingen. I filmen medvirker formand Lars Therkildsen, næstformand Ango Winther og bestyrelsesmedlemmerne Niels Møller Jensen og Morten Slotved.

Generalforsamlingen tog midtvejs-evalueringen til efterretning.

9. Valg af formand for bestyrelsen

Lars Therkildsen var eneste kandidat til posten og blev med ap-plaus genvalgt som formand. Lars Therkildsen takkede for opbakningen og glæder sig til arbejdet.

10. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Det elektroniske afstemningsudstyr blev afprøvet.

Der blev først gennemført valg i Valggruppe 2 (Selskabsrepræsentanter). Der var 10 kandidater til seks poster. Følgende blev valgt til bestyrelsen:

 • Niels Møller Jensen, Herning Vand (2.289 stemmer)
 • Line Hollesen, KLAR Forsyning (2.203 stemmer)
 • Ole Steensberg Øgelund (2.056 stemmer)
 • Jens F. Bastrup, Skanderborg Forsyningsvirksomhed (2.005 stemmer)
 • Jan Hvidtfeldt Andersen, Halsnæs Spildevand (1.957 stemmer)
 • Kim Harreskov, Silkeborg Forsyning (1.810 stemmer)

De øvrige kandidater bliver suppleanter:
1. suppleant: Charles Nielsen, TREFOR Vand (1.126 stemmer)
2. suppleant: Lars Nørgård Holmegaard, Lemvig Vand og Spil-devand (1.019 stemmer)
3. suppleant: Tommy Mostrup, Hjørring Vandselskab (860 stemmer)
4. suppleant: John Hartvig Mølgaard, Provas (809 stemmer)

Herefter blev der gennemført valg i Valgruppe 1 (Bestyrelsesrepræsentanter). Der var 13 kandidater til otte pladser. Følgende blev valgt til bestyrelsen:

 • Lone Loklindt, Frederiksberg Forsyning (2.273 stemmer)
 • Ango Winther, Aarhus Vand (2.252 stemmer)
 • Lasse Frimand Jensen, Aalborg Vand Holding (2.144 stemmer)
 • Morten Slotved, Novafos (2.129 stemmer)
 • Jesper Frost Rasmussen, DIN Forsyning (2.036 stemmer)
 • Anne E. Jensen, Kalundborg Forsyning (2.022 stemmer)
 • Asger Kej, Fors (1.925 stemmer)
 • Birgitte Mogensen, VandCenter Syd (1.872 stemmer)

De øvrige kandidater bliver suppleanter:
1. suppleant: Albert Pedersen, Nyborg Forsyning og Service (1.513 stemmer)
2. suppleant: Mads Jakobsen, Struer Forsyning (1.267 stemmer)
3. suppleant: Poul Erik Kristiansen, Assens Forsyning (660 stemmer)
4. suppleant: Flemming Rømer, Fredensborg Forsyning (417 stemmer)
5. suppleant: Søren Edlefsen, Assens Forsyning (378 stemmer)

11. Eventuelt

Ingen ønskede at tage ordet. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Næste ordinære generalforsamling holdes torsdag 23. maj 2019 i Esbjerg.

Referatet er godkendt af dirigent Klavs Gravesen.

Dirigent Klavs Gravesen styrede mødet. I panelet ses fra venstre Ango Winther, Lars Therkildsen og Carl-Emil Larsen.