Årsmøde 2022 Åbning I Salen

Download referatet som PDF her.

Valg af dirigent

Klavs Gravesen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten præciserede, at generalforsamlingen vil blive optaget, at referatet offentliggøres på DANVAs hjemmeside, samt at der tages billeder til brug i Danskvand.

Dirigenten gennemgik proceduren for afstemningen, som i år kun vil foregå elektronisk. Udstyret blev afprøvet med en test.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Dirigenten oplyste, at den skriftlige beretning var udsendt med indkaldelsen og gav ordet til formand Lars Therkildsen, der fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning.

Dirigenten konkluderede herefter, at bestyrelsens beretning var enstemmigt godkendt.

Forelæggelse af årsregnskab for 2021 til godkendelse

Dirigenten oplyste, at årsrapporten underskrevet af den samlede ledelse og med blank revisionspåtegning var udsendt med indkaldelsen og gav ordet til Carl-Emil Larsen, som fremlagde årsregnskabet på vegne af bestyrelsen.

Indstilling til beslutning

Bestyrelsen indstiller det foreliggende årsregnskab for 2021 til Generalforsamlingens godkendelse.

Sagsfremstilling

DANVAs regnskab udviser et overskud på 1.223 t.kr. før skat mod et budgetteret overskud på 1.000 t.kr. Det er et tilfredsstillende resultat, henset til de mange aflyste aktiviteter og arrangementer der har været i 2021 pga. Covid-19. Omsætningen på kurser og andre arrangementer har været reduceret markant i 2021, men det har tilsvarende været muligt at reducere omkostningerne, så regnskabet isoleret er tilfredsstillende.

Vandsektorens aktiviteter med teknologiudvikling og -demonstration, VUDP, er i 2021 udskilt i en særskilt §21 forening i medfør af Vandsektorloven. Dette har resulteret i et fald i både DANVAs indtægter og omkostninger.
I 2021 besluttede generalforsamlingen at afslutte de igangværende udviklings- og demonstrationsprojekter under DANVAs VUDP-ordning. Det er baggrunden for, at der også for 2021 er en særskilt opgørelse
for VUDP-projekter.

Årsregnskabet er revideret af statsautoriserede revisorer Erik Lynge Skovgaard Jensen og Søren Lykke, Deloitte, der har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede regnskabet til afstemning. Det var ikke tilfældet, hvorefter dirigenten konstaterede, at årsregnskabet var enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at der er indkommet ét forslag til dagsordenen fra DANVAs bestyrelse vedr. Cybersikkerhed i vandsektoren, herunder et eventuelt partnerskab i EnergiCERT.

Der er udsendt en indstilling af 8. april 2022. 

Carl-Emil Larsen fremlagde sagsfremstillingen og indstillingen fra DANVAs bestyrelse.

Indstilling til beslutning

Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen:

 • At DANVAs varetagelse af medlemmernes interesser og forståelsen af services i forhold til cyber- og informationssikkerhed kan ske gennem foreningen EnergiCERT.
 • At Generalforsamlingen giver DANVAs bestyrelse mandat til at forhandle en aftale med EnergiCERT, hvorefter vandselskaber kan gøre brug af EnergiCERT-services.
 • At omkostningerne til løsningen finansieres via DANVAs kontingent
  som et portionstillæg for aktiviteter vedr. cyber- og informationssikkerhed. Portionstillægget beregnes, når det endelige portionsantal og omkostningen er kendt og fordeles og pålægges alle kontingentportioner.

Sagsfremstilling

Cyber- og informationssikkerhed er højaktuelt. Informationsteknologien udvikler sig, er kompleks og globaliseret og det er derfor vigtigt konstant at have fokus på at beskytte persondata, forretningsdata og IT-systemer effektivt. Truslerne er mange og nye vil komme til.

Hertil kommer, at hændelser så som pandemier, kriser og krige pludseligt kan ændre trusselsbilledet. Kritisk infrastruktur, som drikkevand og spildevand, skal derfor i henhold til lovgivningen have foranstaltninger på plads, der sikrer forsyningerne mod angreb.

Nye compliancekrav er på vej som følge af NIS2- og CER-direktiverne og det betyder, at vandselskaberne får nye opgaver og skal opbygge kompetencer for at kunne efterleve disse krav.

Miljøstyrelsen er sektormyndighed for it- og cybersikkerhed for vandsektoren, og styrelsen er ved at opbygge en organisation og kompetencer for at kunne varetage sektormyndighedsansvaret. Hvordan direktiverne
vil blive udmøntet er endnu ikke defineret, men det står klart, at det enkelte vandselskab typisk ikke vil have de nødvendige kompetencer internt i selskabet til at løfte de kommende opgaver omkring
cybersikkerhed.

Det betyder, at der enten skal opgraderes med kompetencer i det enkelte vandselskab eller findes en brancheløsning lignende den løsning, der er etableret for energi- og varmesektorerne i form af en EnergiCERT.

Der har ved flere lejligheder været dialog med DANVAs medlemmer, herunder på DANVAs direktørforum i marts 2022, hvor 50 direktører deltog. Der er i dialogen givet meget tydelige tilkendegivelser om, at der er behov for at styrke it- og cybersikkerhedsarbejdet. Der er samtidig bred erkendelse af, at opgaverne næppe kan løses af de enkelte vandselskaber alene, samt tilkendegivelser om, at en fælles løsning, hvor kompetencer vedligeholdes og udvikles ét sted, må formodes at være en billigere og en bedre løsning.

En CERT har status til at koordinere med myndighederne, herunder Forsvaret (Center for Cybersikkerhed) og den relevante sektormyndighed, og en CERT fungerer som omdrejningspunkt i forhold til at sikre den nødvendige overvågning og det rette beredskab. I forhold til vandsektoren vil en CERT kunne bidrage til myndighedssamarbejdet med den ansvarlige sektormyndighed indenfor drikkevand og spildevand.

For det enkelte vandselskab vil en fælles CERT-løsning være billigere og samtidig sikre, at der til stadighed er den tilstrækkelige og opdaterede kompetence til rådighed.

EnergiCERT er en non-profit forening stiftet af Dansk Fjernvarme, Dansk Energi (nu Green Power Denmark) og Energinet, hvor forsyningsvirksomheder indenfor energisektoren i Danmark er medlemmer, men hvor finansieringen og bestyrelsesposterne er ligeligt fordelt mellem de tre stiftende organisationer.

EnergiCERT er veletableret og bruges af energi- og fjernvarmeselskaberne. Mange af DANVAs medlemmer er multiforsyninger og gør derfor allerede brug af EnergiCERT i dag. Det er derfor relevant at udvide EnergiCERT til en ”ForsyningsCERT”, som også omfatter vandsektoren.

DANVA har indledt en dialog med EnergiCERT, som er positive overfor samarbejdet, idet aktørerne bag EnergiCERT’en allerede fra CERTens etablering så det som relevant at inkludere vandsektoren.

Finansiering og indflydelse
EnergiCERT finansieres ligeligt mellem partnerkredsen i dag med 4 mio. DKK for hhv. Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Energinet. Meromkostninger ved udvidelse af CERT’en til også at omfatte vandsektoren og fordelingen af omkostninger skal forhandles med EnergiCERT.

Som udgangspunkt forventes de samlede omkostninger fordelt ligeligt mellem de fire partnere. DANVAs betaling til EnergiCERT foreslås finansieret via DANVAs kontingent som et portionstillæg for aktiviteter vedr. cyber- og informationssikkerhed. 

Portionstillægget beregnes, når det endelige portionsantal og omkostningen er kendt, og fordeles og pålægges alle kontingentportioner. Ved de kendte forudsætninger (et kontingent på 4 mio. kr. og et portionsantal (2022) på 3.053) vil det alt andet lige betyde en merpris pr. kontingentportion på ca. kr. 1.310.

Det er forventningen, at DANVA, hvis aftale indgås, inkluderes i EnergiCERTS bestyrelse og dermed får indflydelse på udvikling af CERT’ens arbejde og de services, der skal stilles til rådighed for medlemmerne.

Dirigenten spurgte om nogen ønskede forslaget til afstemning eller om forsamlingen kunne godkende forslaget?
Der var ét spørgsmål fra salen, som lød på, hvorvidt bestyrelsen havde undersøgt muligheder hos andre producenter?

Carl-Emil Larsen svarede, at der havde været dialog med andre, men at bestyrelsen havde kunnet konstatere, at ingen af disse var i stand til at levere det, som EnergiCERT kan.

Dirigenten konstaterede herefter, at indstillingen var enstemmigt godkendt.

Kontingent 2023

Dirigenten oplyste, at der med indkaldelsen var udsendt bestyrelsens forslag til kontingent, og gav ordet til Carl-Emil Larsen, som på vegne af DANVAs bestyrelse, fremlagde forslag til kontingent til DANVA for 2023.

Sagsfremstilling

Kontingentsatsen for stemmeberettigede medlemmer har været fastholdt på det samme niveau de seneste tre år. Konsekvensen af at fastholde kontingentsatsen på det nuværende niveau i 2023 vil alt andet lige være, at foreningen fremadrettet vil komme ud med et underskud og dermed en forringet egenkapital og likviditet.

For at opnå en fornuftig soliditetsgrad (30-40%), en nødvendig reserve i egenkapitalen og en bæredygtig likviditetsudvikling anbefales det, at kontingentsatsen for personlige medlemmer, firmamedlemmer og prisen for første portion for de stemmeberettigede medlemmer hæves i 2023, samt at kontingentsatsen for efterfølgende portioner for de stemmeberettigede medlemmer stiger med ca. 6%.

I 2022 blev det - efter drøftelser på regionalmøder og bestyrelsesmøder i 2021 – besluttet at ansætte medarbejdere til projektet ”Materialer i kontakt med drikkevand”. Det blev samtidigt besluttet, at denne omkostning i 2022 skulle dækkes gennem egenkapitalen, men fra 2023 skulle omkostningen dækkes gennem en kontingentforhøjelse, der fordeles over alle kontingentportioner. På baggrund heraf opkræves et portionstillæg for aktiviteter vedr. materialer i kontakt med drikkevand. Portionstillægget beregnes, når det endelige  portionsantal er kendt, hvormed omkostningen (1,5 mio. kr.) fordeles og pålægges alle kontingentportioner.

Baseret på portionsantallet for 2022 kan portionstillægget angives til ca. 490 kr. Såfremt generalforsamlingen beslutter at DANVA på vegne af medlemmerne skal indgå som partner i EnergiCERT, må der påregnes en
omkostning, der ligeledes anbefales fordelt via kontingentet til DANVA.

I forhold til at fastsætte kontingentbetalingen for 2023 er der gjort følgende forudsætninger:

Medlemskredsen og vandmængderne er som pr. d.d.

Kontingentprovenuet er fremkommet ud fra følgende stigninger:

 • Personlige medlemmer kr. 1.000 (800)
 • Firmamedlemmer kr. 15.000 (13.000)
 • Prisen for første portion kr. 5.500 (5.000)
 • Prisen for efterfølgende portioner stiger med ca. 6% til kr. 8.260 (7.790)

Portionstillæg for aktiviteter vedr. materialer i kontakt med drikkevand som brancheordning i alt kr. 1,5 mio. (fordeles på såvel første som efterfølgende portioner).

Projektindtægter -og omkostninger er på niveau med 2022 budgettet.

Lønudvikling pr. 1. april 2023 på 3,75%

Forslag til kontingent for DANVA i 2023 er baseret på ovenstående forudsætninger, og med en forventning om at 2023 bliver et almindeligt driftsår. Konsekvensen af at hæve kontingentsatserne er et forventet 0-resultat i 2023.

Til sammenligning er der i 2022 budgetteret med et underskud på 1,65 mio. kr. Efter generalforsamlingen godkendelse anføres portionspriser og kontingentpriser i bilag til sidedokument ”Kontingentstruktur”.

Indstilling til beslutning

Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingens godkendelse forslag til kontingent til DANVA for 2023 som følger:
Portionspris for stemmeberettigede medlemmer:

Prisen på 1. portion pr. kontingentfunktion fra 1. januar 2023 er kr. 5.500.

Prisen for efterfølgende portioner pr. kontingentfunktion fra 1. januar 2023 er kr. 8.260.

Portionstillæg for aktiviteter vedr. materialer i kontakt med drikkevand som brancheordning, der pålægges såvel første som efterfølgende portioner og beregnes ift. en omkostning på i alt kr. 1,5 mio. (kr. 490 pr. portion baseret på data for 2022). 

 • Kontingentpris for ikke-stemmeberettigede medlemmer:
 • Firmaer, kommuner og institutioner: Prisen pr. medlemskab fra 1. januar 2023 er kr. 15.000.
 • Enkeltpersoner: Prisen pr. medlemskab fra 1. januar 2023 er kr. 1.000. 

Dirigenten takkede for en grundig gennemgang og spurgte, om nogen ønskede ordet.

Det var ikke tilfældet, hvorefter dirigenten konstaterede, at indstillingen var enstemmigt godkendt.

Fastsættelse af bestyrelseshonorar

Dirigenten henviste til bestyrelsens forslag i indkaldelsen og gav ordet til Carl-Emil Larsen, der fremlagde forslag til årligt bestyrelseshonorar i DANVA.

Sagsfremstilling

Det er i bestyrelsens forslag indeholdt, at alle medlemmer af DANVAs bestyrelse honoreres uafhængigt af om medlemmet er selskabs- eller bestyrelsesrepræsentant. Det overlades til det enkelte bestyrelsesmedlem
at håndtere eventuelle begrænsninger i honorarudbetalinger i forhold til ansættelseskontrakten eller øvrige forhold.

Der er i bestyrelsens forslag ikke foreslået nogen ændring af honoreringens størrelse eller indeksering. Der er en ændring til udbetalingen, der i bestyrelsens forslag i fremtiden vil være kvartalsvis bagud.

Indstilling til beslutning:

Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingens godkendelse nedenstående forslag til årligt honorar for bestyrelsesarbejdet i DANVA gældende fra 1. juni 2022:

 • Bestyrelsens formand oppebærer et årligt honorar på 209.400 kr.
 • Bestyrelsens næstformand oppebærer et årligt honorar på 72.400 kr.
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer oppebærer et årligt honorar på 26.700 kr.
 • Beløbene reguleres én gang årligt den 1. juli, første gang 1. juli 2022, i henhold til udviklingen i ”Forbrugerprisindekset”, der offentliggøres af Danmarks Statistik
 • Honorarerne udbetales kvartalsvis bagud pr. 1. juli, 1. oktober, 1. januar og 1. april
 • Første udbetaling den. 1. juli 2022 er alene for én måneds bestyrelsesarbejde, hvorfor der udbetales 1/12 af det årlige honorar. Ligeledes vil honoraret for 2. kvartal 2026 alene udgøre betaling for to måneders bestyrelsesarbejde, hvorfor der udbetales 2* 1/12 af det årlige honorar pr. 1. juni 2026.

Der er siden generalforsamlingens seneste fastsættelse af honorarerne den 24. maj 2018 alene foretaget en regulering på baggrund af ”Forbrugerprisindekset”. Beløbet er herefter oprundet til nærmeste ”100”.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ordet. Det var ikke tilfældet,  hvorefter dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt godkendt.

Valg af formand for bestyrelsen

Dirigenten meddelte, at der kun var én kandidat til forpersonsposten og konstaterede dermed, at Lasse Frimand Jensen var valgt som ny  forperson for DANVAs bestyrelse.

Dirigenten gav ordet til Lasse Frimand Jensen, som takkede for opbakningen.

Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten meddelte, at der nu er valg af øvrige medlemmer og suppleanter til DANVAs bestyrelse.

Dirigenten oplyste, at der skal vælges 15 medlemmer til bestyrelsen inkl. forpersonen, herunder syv personer fra hver valggruppe og dertil op til otte suppleanter.

Der blev først gennemført valg i Valggruppe 2 (Selskabsrepræsentanter), hvor 12 kandidater var opstillet til syv poster.

Dirigenten gennemgik proceduren for og den praktiske anvendelse af udstyret i forbindelse med den elektroniske afstemning.

Herefter blev valget fra valggruppe 2 igangsat.

Herefter fremgik, at følgende var valgt til bestyrelsen i valggruppe 2:

 1. Karina Topp, Aarhus Vand (1984 stemmer)
 2. Line Hollesen, KLAR Forsyning A/S (1960 stemmer)
 3. Lars Nørgård Holmegaard, Lemvig Vand A/S (1909 stemmer)
 4. Carsten Nystrup, Novafos (1861 stemmer)
 5. Henrik Plougmann Olsen, HOFOR A/S (1698 stemmer)
 6. Jens F. Bastrup, Silkeborg Forsyning A/S (1615)
 7. Ole Steensberg Øgelund, Svendborg Forsyningsservice A/S (1573 stemmer)

De øvrige kandidater bliver suppleanter:

 1. Charles Nielsen, TREFOR Vand A/S (1054 stemmer)
 2. Niels Rasmussen, Guldborgsund Forsyning A/S (725 stemmer)
 3. Niels Møller Jensen, Herning Vand (645)
 4. Peter Underlin, Hillerød Forsyning (537 stemmer)
 5. Esge Homilius, Provas A/S (329 stemmer)

Herefter blev der gennemført valg i Valgruppe 1 (Bestyrelsesrepræsentanter) efter samme procedure.
Der var opstillet 10 kandidater til syv pladser.

Herefter blev valget til valggruppe 1 igangsat.

Herefter, at følgende var valgt til bestyrelsen i valggruppe 1:

 1. Ellen Trane Nørby, Sønderborg Forsyning (2108 stemmer)
 2. Lone Loklindt, Frederiksberg Forsyning A/S (2025 stemmer)
 3. Birgitte Mogensen, VandCenter Syd A/S (1997 stemmer)
 4. Jesper Frost Rasmussen, DIN Forsyning (1979 stemmer)
 5. Carsten Rasmussen, Fors A/S (1660 stemmer)
 6. Thomas Møller Nielsen, Halsnæs Forsyning (1630 stemmer)
 7. Jørn Pedersen, Blue Kolding (1528 stemmer)

De øvrige kandidater bliver suppleanter:

 1. Jørgen Suhr, Hillerød Forsyning (1036 stemmer)
 2. Lasse Riisgaard, Brønderslev Forsyning A/S (999 stemmer)
 3. Leon Sebbelin, Rebild Forsyning A/S (620 stemmer)

Dirigenten konstaterede herefter, at DANVAs samlede bestyrelse pr. 19.5. 2022 består af:

 1. Lasse Frimand Jensen
 2. Karina Topp
 3. Line Hollesen
 4. Lars Nørgård Holmegaard
 5. Carsten Nystrup
 6. Henrik Plougmann Olsen
 7. Jens F. Bastrup
 8. Ole Steensberg Øgelund
 9. Ellen Trane Nørby
 10. Lone Loklindt
 11. Birgitte Mogensen
 12. Jesper Frost Rasmussen
 13. Carsten Rasmussen
 14. Thomas Møller Nielsen
 15. Jørn Pedersen

Eventuelt

Dirigenten spurgte om nogen ønskede ordet. Dette var ikke tilfældet. DANVAs nye forperson, Lasse Frimand Jensen, afsluttede generalforsamlingen med stor tak for valget og en særlig tak til det afgående forpersonskab ved Lars Therkildsen og Ango Winther.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut. 

Næste ordinære generalforsamling holdes 1. juni 2023.