I disse år er der overvældende europæisk aktivitet på områder med relevans for vand- og spildevandsforsyninger. Foreningen er på udvalgte områder særlig aktiv i forbindelse med dannelsen af holdninger i den europæiske vandforening, EurEau, giver input til danske regeringsholdning og til tider også i forhold til EU embedsmænd, EU-politikere samt alliancepartner uden for forsyningsverden.

I disse år er der overvældende europæisk aktivitet på områder med relevans for vand- og spildevandsforsyninger. Foreningen er på udvalgte områder særlig aktiv i forbindelse med dannelsen af holdninger i den europæiske vandforening, EurEau, giver input til danske regeringsholdning og til tider også i forhold til EU embedsmænd, EU-politikere samt alliancepartner uden for forsyningsverden.

Det forgangne år har DANVA især prioriteret beredskabs-, drikkevands-, byspildevands- og bæredygtig finansieringsområdet.

Beredskab

December 2020 fremsatte EU Kommissionen en ny strategi for cybersikkerhed, der skal styrke EU´s kollektive modstandsdygtighed overfor cybertrusler. I den forbindelse kom også direktivforslag, der angår dels den digitale dels den fysiske modstandsdygtighed hos kritiske enheder og it-netværk. Der er tale om forslag til et revideret NIS 2 direktiv og et direktiv om kritiske enheders generelle modstandsdygtighed; så vi går fra cyberangreb på forsyninger over kriminalitet til naturkatastrofer. I forslagene er der lagt op til, at der vil blive udpeget ”kritiske enheder” blandt vand- og spildevandsforsyninger efter nærmere risikoanalyser.

Drikkevand

Som opfølgning på vedtagelsen af drikkevandsdirektivet, der trådte i kraft januar 2021, er der to år til at sikre implementering i medlemslandene. I den forbindelse arbejder EurEau på et metodepapir til beregning af lækagetab. Dette papir forventes at få indflydelse på EU's anvisningerne til medlemslandene.

Drikkevandsdirektivet har også givet anledning til, at EurEau er i gang med et papir, som de nationale vandforeninger kan anvende i forbindelse med den nationale implementering af ”water safety plans”.

Bæredygtig investering

Sommeren 2020 kom der en forordning om taksonomi for bæredygtige investeringer, og ideen er at skabe et fælles sprog. Taksonomien, der hovedsageligt har banker o.lign. som målgruppe, skal med andre ord benyttes til at vurdere, hvor klima- og miljømæssigt forsvarlig en investering er ud fra en række konkrete parametre. Aktuelt udfærdiger EU delegerede retsakter, hvor der er definitioner af forskellige parametre, der kan have betydning for hvilke forsyningsaktiviteter, der anses som værende ”bæredygtige” (grønne).

Byspildevand

Det gældende direktiv, der fokuserer på spildevandsforsyningernes rensning og udledning af spildevand har været under evaluering, og forberedelserne til revisionsarbejdet er startet. Det er et meget stort arbejde og kræver mange forskellige kompetencer. Da direktivet vil have afgørende betydning for forsyningernes virke i fremtiden, bruger DANVA mange ressourcer på emnet.

I DANVA regi har vi særlig opmærksomhed på rammerne for en hensigtsmæssig håndtering af miljøfremmede stoffer samt bidrag til håndtering af klimaudfordringer herunder energieffektiviet – og CO2 neutralitet.