bileledeed.jpg
Foto: Colourbox

Udledning af næringsstoffer kan skabe dårligt vandmiljø og iltsvind. Desuden kan de stadig kraftigere skybrud, der er forårsaget af klimaforandringer, medføre overløb fra kloaksystemerne, så der kommer bakterier i badevandet.

DANVA anerkender den udfordring, kvælstofudledning udgør for det danske vandmiljø, og spildevandsselskabernes afgørende rolle i at reducere denne påvirkning. Selvom spildevandsselskaberne kun står for 7,8 % af den samlede kvælstofudledning til havet, arbejder de aktivt på at minimere deres bidrag yderligere.

Spildevandsselskaberne har implementeret ny teknologi til overvågning, forbedret rensning og separatkloakering. De har også etableret forsinkelsesbassiner og grønne løsninger som regnbede og vådområder. Disse tiltag har allerede ført til bedre badevandskvalitet og reduceret overløb.

Tid og sted

Tid og sted: Fredag 14. juni kl. 14.00-14.45, A14 Danchells Anlæg, Drikkevandsteltet

Deltagere: Brian Hansen, Direktør for Vand og Spildevand HOFOR, Søren Egge Rasmussen, Folketingsmedlem Enhedslisten, Stiig Markager, Professor havbiologi Aarhus Universitet, Marie Østergaard, Chefkonsulent Landbrug & Fødevarer, Claus M. Andersen, CEO Bornholms Energi & Forsyning, Helle Katrine Andersen, Sekretariatschef DANVA. Ordstyrer: Carl-Emil Larsen, Direktør DANVA

 

DANVA støtter de skærpede krav til næringsstoffjernelse i det nye Byspildevandsdirektiv. Dette vil fremme endnu bedre rensning og mindre udledning af kvælstof og fosfor. Samarbejde og innovation er nøglen til at beskytte vores vandmiljø.

Det er afgørende, at vi som samfund fokuserer på de største kilder til kvælstofudledning, herunder landbruget, der bidrager med omkring 70 % af den samlede udledning. Ved at tackle de største udfordringer kan vi opnå en reel forskel for vores vandmiljø og sikre bæredygtig udvikling.

DANVA vil fortsat arbejde tæt sammen med medlemmerne for at fremme bæredygtige løsninger og sikre, at vores vandressourcer beskyttes effektivt.