C0P8974
Foto: Aarhus Vand. Risvangen er et mix af både kendte og helt nye løsninger, som tilsammen giver et nyt robust og klimatilpasset system til regnvandshåndtering på terræn.

Risvangen er et mix af både kendte og helt nye løsninger, som tilsammen giver et nyt robust og klimatilpasset system til regnvandshåndtering på terræn.

Navn på vandselskab

Aarhus Vand

Projektets titel

Klimatilpasning i Risvangen - det første store første store boligområde i Danmark, hvor adskillelse af regnvand og spildevand er baseret på LAR-løsninger

 • Angiv projektpartnere i projektet
 • Aarhus Kommune
 • EnviDan som hovedrådgiver
 • Per Aarsleff som entreprenør

Hvorfor dette projekt?

Det 50 hektar store område Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus stod over for en gennemgribende renovering af kloaksystemet, der var gammelt og slidt. Som led i implementeringen af Aarhus Kommunes spildevandsplan skulle regnvand og spildevand adskilles i området. Samtidigt skulle området tilpasses klimaforandringerne for at undgå oversvømmelser og forurening af badevandet i bugten ved badestranden ”Den Permanente”.

Det blev besluttet af Aarhus Vand og Aarhus Kommune, at regnvandet i haverne og på de offentlige arealer i området fremover skulle håndteres på overfladen i stedet for i rør under jorden, hvor det var muligt. Fordelen ved regnvandsløsninger over jorden er, at der kan håndteres større regnhændelser for samme økonomi som for rørløsninger, og at de samtidigt kan tilføre området en miljømæssig og rekreativ værdi.

Projektet er udviklet over en 2-årig planlægningsfase, hvor beboerne fra starten blev involveret gennem en række forskellige former for beboerinddragelse. Involveringen har handlet om at sikre, at den enkelte husejer fik et godt grundlag for at vælge den meste optimale løsning for regnvandshåndtering på egen grund. Derudover blev beboerne aktivt involveret i forslag til, hvordan håndteringen af regnvandet på terræn kunne udnyttes til at skabe merværdi i områdets fællesarealer.

Det har resulteret i etableringen af en række skybrudsbassiner, som er udformet som regnvandssøer med stier, bænke og masser af dyreliv. På Risvang Allé, som er en central hovedfærdselsåre i området, er en bred midterrabat omdannet til et stort grønt område med stier, borde, bænke, boldbane og udefitness. Der er desuden plantet 100 træer, og der er etableret beplantede vejbede og vandkanaler, som sammen med 21 bassiner i midterrabatten sørger for at holde på regnvandet.

Regnvandet i området forsinkes, fordampes eller bortledes i det tempo, som områdets recipient, et lille skovvandløb i Riis Skov, kan klare. På grund af problemer med højtstående grundvand i området nedsives regnvandet ikke – bortset fra på enkelte private ejendomme. Dette mix af løsninger gør regnvandshåndteringen robust - også med de forventede klimaændringer.

Nyhedsværdi

Risvangen er et mix af både kendte og helt nye løsninger, som tilsammen giver et nyt robust og klimatilpasset system til regnvandshåndtering på terræn.

Løsningerne er inspireret af andre danske klimatilpasningsprojekter, men det var helt nyt for dette projekt, at klimatilpasningen integreres i opgaven med adskillelse af regn- og spildevand på både private og offentlige arealer, med afledning af al regnvand på terræn. Særligt det faktum, at nedsivning i de offentlige løsninger ikke er i spil, gør løsningen særlig. Det var ikke prøvet i samme målestok i Danmark før projektet gik i gang.

Samtidig er projektet det eneste af sin art, hvor klimatilpasningsløsninger i det omfang opskaleres og afprøves i store områder.

Løsningerne er også inspireret af udenlandske klimatilpasningsprojekter, men det var nyt for dette projekt, at klimatilpasningen integreres i opgaven med adskillelse af regn- og spildevand på både private og offentlige arealer - også for de udenlandske erfaringer, der blev fundet.

Merværdi

Merværdien består i, at vi har etableret nye byrum med fokus på høj trafiksikkerhed, leg og ophold i et område, der før var domineret af en firesporet vej, som blev brugt som gennemkørsel. Nu er midterrabatten på Risvang Allé omdannet til et stort grønt område med stier, borde, bænke, boldbane og udefitness, og vi har plantet 100 træer. Desuden er vejen ved hjælp af vejbede og vejbump er omdannet til 40 km zone.

Ved beplantningen har vi haft fokus på at understøtte biodiversiteten, og vi har i vores klimaløsninger indbygget dobbeltfunktioner. Eksempelvis på Gustav Holms Vej, hvor vi har etableret en nedsænket fodboldbane, der ved skybrud fungerer som opsamlingsbassin.
Ved at omdanne Risvangen til et rekreativt område har vi bundet området sammen med Riis Skov eksempelvis med nye sammenhængende gang- og løberuter.

Ved at adskille regnvand og spildevand nedsættes CO2-aftrykket, da regnvandet ikke længere ledes til renseanlæg. Det giver en reduktion på 3,2 ton CO2 årligt.

Tværgående samarbejde

En væsentlig årsag til projektets succes var det stærke samarbejde mellem Aarhus Kommune og Aarhus Vand. Der blev skabt klare rammer for opgaven, og gennem en aktiv styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra begge organisationer blev der truffet rammesættende beslutninger for projektorganisationen. Beslutninger, der gjorde det muligt i projektet at fravige 'plejer' og bruge nye, innovative løsninger og processer i projektet.

Projektet er kendetegnet ved udstrakt beboerinddragelse:

 • Fællesmøder, hvor rammer for projektet blev gennemgået og bearbejdet
 • ’Havevandringsevents’, så områdets beboere kunne se skitser og senere færdige haveprojekter
 • 'Råd og vejledning' fra Aarhus Vand, hvor en kloakmester tilbød en snak om muligheder i egne haver
 • Beboerdeltagelse i kreative processer for udvikling af de offentlige rum og skabelse af merværdi
 • Teltevents med diskussion af løsninger og muligheder
 • Vejmøder
 • Nyhedsbreve
 • Tilbud på udførelse af arbejdet på privat grund