Brogade

KlimaByen i Middelfart er et innovativt projekt, hvor klimatilpasning går hånd i hånd med udvikling af en sjovere, smukkere og grønnere by.

Navn på vandselskab

Middelfart Spildevand A/S

Projektets titel

Klimabyen i Middelfart

Angiv projektpartnere i projektet

  • KlimaByen realiseres i perioden 2013 - 2019 af Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Kommune i partnerskab med Realdania.
  • KlimaByen er resultat af en arkitektkonkurrence, som blev vundet af GHB Landskabsarkitekter og Adept.
  • Rådgiverteamet består yderligere af Orbicon (teknisk rådgiver) og Bascon/COWI (bygherrerådgiver).
  • Projektet har et samlet budget på 76,4 mio. kr.
  • Lokale og Anlægsfonden støtter delprojektet Aktivitetsskoven/KlimaByen med 4 mio. kr.

Hvorfor dette projekt?

KlimaByen i Middelfart er et innovativt projekt, hvor klimatilpasning går hånd i hånd med udvikling af en sjovere, smukkere og grønnere by. Med fokus på værdiskabelse og multifunktionalitet - og i samskabelse med borgere og brugere - skabes fremtidssikrede, bæredygtige klimatilpasningsløsninger af høj arkitektonisk værdi, der giver merværdi og brugsglæde for alle aldre. Projektet har stor synlighed, med deltagelse på Arkitekturbiennalen i Venedig 2016 og en række danske og internationale konferencer.

KlimaByen i Middelfart er Danmarks største demonstrationsprojekt for byudvikling gennem klimatilpasning. Projektet er en del af Middelfart Kommunes strategiske platform ”Klimalaboratoriet i Middelfart”, hvor der arbejdes med samskabelse og værdiskabelse i spændingsfeltet mellem byudvikling og klimatilpasning.

De øgede mængder af regnvand, der gennemstrømmer og oversvømmer vores byer, er en udfordring, der skal imødekommes. Regnvandet er imidlertid ikke synligt hele tiden. Vi har derfor lagt vægt på, at de nye klimatilpasningsløsninger i KlimaByen har flere funktioner, så de bidrager til at gøre hverdagen grønnere, sundere og sjovere for byens borgere.

KlimaByen demonstrerer, hvordan regnvand kan blive et aktiv, når klimatilpasning tænkes sammen med udvikling af grønne byrum. I KlimaByen bruges klimatilpasning til at skabe unikke offentlige rum og bykarakterer, der kan understreges yderligere på private matrikler, hvor borgerne har mulighed for selv at håndtere regnvandet i f.eks. regnbede.

Projektområdet er på godt 450.000 m2 og har en højdeforskel på omkring 38 meter – fra kote 40 i Pigekvarteret til kote 2 ved Havnegade. Området strækker sig fra villakvartererne i Middelfarts vestlige udkant, gennem den centrale by og til den gamle bydel ved havnen. Dermed repræsenteres nogle væsentlige områdetyper, herunder nyere parcelhuskvarterer, villakvarterer, rekreative områder, en kirkegård, en historisk allé, et ældrecenter, lejeboliger samt byens historiske bykerne.

Området gennemstrømmes af tre overordnede og identitetsskabende Vandveje, der understøtter og synliggør de enkelte områders særlige karakteristika. KlimaByen rummer således eksempler på klimatilpasning af forskellige danske områdetypologier, hvilket gør projektet velegnet som demonstrationsprojekt, der nemt kan skaleres til andre byer og byområder.

Fakta om KlimaByen Middelfart

  • KlimaByen realiseres i perioden 2013 - 2018 af Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Kommune i partnerskab med Realdania. 
  • KlimaByen er resultat af en arkitektkonkurrence, som blev vundet af GHB Landskabsarkitekter og Adept. 
  • Rådgiverteamet består yderligere af Orbicon (teknisk rådgiver) og Bascon/COWI (bygherrerådgiver).
  • Projektet har et samlet budget på 76,4 mio. kr. 
  • Lokale og Anlægsfonden støtter delprojektet Aktivitetsskoven/KlimaByen med 4 mio. kr.

Nyhedsværdi

En af projektets visioner er, at vi håndterer vandet på terræn fremfor at udvide kloakken. Rensning, magasinering, opsamling og transport af vand har forskellig funktion og udtryk, som skal kombineres og udformes, så der skabes mest mulig rekreativ merværdi. Vand og natur kobles, så afledningstracéer opleves som attraktive byrum.

Projektet etablerer anlæg for regnvandshåndtering i byens overflader, der supplerer det eksisterende kloaknet med ekstra kapacitet, fleksibilitet og robusthed.

Klimatilpasningsløsningerne udformes på en måde, så de som helhed passer ind i byen og på samme tid bidrager til byens og byrummenes kvalitet og liv.

Projektets klimatilpasningsstrategi består i at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand bl.a. via et lokalt vandløb, Langedam til Lillebælt. I parcelhusområderne og villakvartererne søges boliger afkoblet for hverdagsregn, der så i stedet skal håndteres lokalt på matriklen, mens der ved kraftig regn og ekstremregn er overløb til tilstødende områder. Veje søges ligeledes afkoblet fra fælleskloakken, så alt regnvand, der falder på vejene, håndteres på overfladen.

Merværdi

Projektet skal udvikle og udbrede Middelfarts vandhåndtering, så den også sker på overfladen ved at skabe multifunktionelle byrum, der på en gang bidrager med nye kvaliteter i byen og håndterer fremtidens regn. Rensning, magasinering, opsamling og transport af vand har forskellig funktion og udtryk, som skal kombineres og udformes, så der skabes mest mulig rekreativ merværdi. Vand og natur kobles, så afledningstracéer opleves som attraktive elementer i byrummene.

Klimatilpasningen skal udnyttes til at skabe et kvarter, der er grønnere, sjovere og sundere. Det sker eksempelvis gennem nye, grønne udformede veje, hvor bilernes hastighed sænkes, således at det bliver både tryggere og sjovere at færdes til fods eller på cykel. Dermed forbedres ikke bare de visuelle byrumskvaliteter, men der skabes også en sundere og mere miljømæssig bæredygtig by. På den sociale side kan nye samarbejder om anlæg og/eller drift af nye tiltag skabe nye fællesskaber og lokalt engagement.

Det er tilsvarende af afgørende betydning, at det realiserede projekt opnår høj bylivsmæssig og arkitektonisk værdi.

Tværgående samarbejde

Et fælles problem løses bedst i fællesskab. KlimaByen handler dermed ikke kun om udvikling af innovative og konkrete løsninger, men også om involvering og forpligtende samarbejder og fællesskaber både lokalt og globalt. Derfor lægges der i projektet stor vægt på, at projektudviklingen drives frem gennem samskabelse med en bred vifte af aktører: Skoler, gymnasiet, erhvervsliv, museer, turistforening, menighedsråd, kunstnere, foreninger, borgere og ildsjæle - foruden en bred vifte af rådgivere. Klimatilpasningen er man sammen om - på tværs af kvarterer og på tværs af generationer - og udgør dermed et middel til at motivere og understøtte den sociale sammenhængskraft i byen.

KlimaByen udgør desuden en løftestang for ’Klimalaboratoriet i Middelfart’. Her arbejdes strategisk med erfaringsopsamling og videndeling, forebyggelse af klimaændringer og igangsættelse af yderligere klimaprojekter - som eks. søsterprojektet ”KlimaHavnen”, der er affødt af de gode erfaringer fra KlimaByen og desuden adresserer truslen om stigende havvand.