Oversvømmelse Bodil

Nyt nationalt varslingssystem er på vej fra DMI. Her er brug for vandselskabernes input til at afdække aktørernes rolle.

DMI er pr. 1. januar 2022 udpeget som national varslingsmyndighed for oversvømmelser. Dette medfører en ny opgave for DMI, der hidtil har udsendt varslinger for fx forhøjet vandstand, skybrud og kraftig regn. Med den nye opgave følger i første omgang udsendelse af risikomeldinger fra 1. maj 2022, mens udsendelsen af egentlige varslinger følger i de kommende år.

En risikomelding for oversvømmelse omfatter i første omgang de oversvømmelser, der følger af langvarige perioder med regn og følgende ophobning af vand i lavtliggende områder i og ved søer, åer og vandløb.

På længere sigt vil DMI også råde over vandstandsdata og vil kunne udsende egentlige varslinger.

Med henblik på etableringen af et nationalt varslingssystem for oversvømmelser er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af DMI, Rigspolitiet, udvalgte politikredse, Beredskabsstyrelsen, KL og Danske Beredskaber samt enkelte lokale redningsberedskaber. DANVA deltager også i arbejdsgruppen.

Denne arbejdsgruppe har ønsket en interessentanalyse, i forbindelse med oversvømmelser, der vil kunne understøtte det videre arbejde omkring kommunikation af risikomeldinger fra DMI.

DMI håber derfor, at I vil bruge 15 min på at udfylde dette spørgeskema senest den 27. maj: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=KEXP9G59SK11