DANVA mener, at alle komponenter og materialer, der har stor vandkontakt, skal omfattes af den uvildige kontrol, som drikkevandsdirektivets artikel 11 lægger op til. Den nuværende formulering undtager offeranoder, membraner og ionbytterharpikser, med henvisning til at der er tale om filtermaterialer. Det vil svække den fælles EU-ordning, ligesom det vil påføre både leverandører, myndigheder og vandforsyninger ekstra omkostninger til national regulering og til at gennemskue produkternes kvalitet inden de introduceres i vandbanen. Dette er en forringelse af forbrugersikkerheden og ikke i overensstemmelse med direktivets intention.

Denne høring angår rammenotater, om 3 af de i alt 6 retsakter om materialer i kontakt med drikkevand. DANVA har udelukkende bemærkninger til rammenotatet om proceduren for vedligeholdelse af den europæiske positivliste.  

Nedenfor følger DANVAs høringssvar til rammenotatet om Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/2184 for så vidt angår fastsættelse af en procedure for opførelse på eller fjernelse fra de europæiske positivlister over udgangsstoffer, sammensætninger og bestanddele: 

Der lægges i retsakten op til, at filtermaterialer som eksempelvis membraner og ionbytningsharpikser undtages fra den kontrol, som øvrige produkter fremstillet på samme måde er underlagt.   

DANVA ønsker at produkter offeranoder, membraner og ionbytningsharpikser der bruges i drikkevandsfremstillingen og som produceres ved polymerisationsprocesser, omfattes af direktivets artikel 11. Dermed er de underlagt samme kontrol som alle øvrige produkter og materialer i kontakt med drikkevand, der er fremstillet på samme måde og med samme udgangsstoffer. 

Polymerer, monomerer samt tilsætningsstoffer håndteres allerede via EU-Positivlisten under drikkevandsdirektivets artikel 11. Desuden findes der tilgængelige og velopdaterede EN-standarder til at teste membraner (EN 12873-4:2021) og ionbytningsharpikser (EN 12873-3:2019) for produkter, der er beregnet til kontakt med drikkevand, hvorfor disse uden videre vil kunne håndteres under artikel 11. 

Begrundelsen er, et øget behov for videregående vandbehandling med membranteknologier og ionbytterharpikser og dermed også et behov for øget kontrol og dokumentation af kvaliteten. Disse produkter har en meget stor vandkontakt og deraf også større potentiale for afsmitning til drikkevandet, og bør derfor også være underlagt det samme høje beskyttelsesniveau som alle øvrige materialer i vandbanen, der fremstilles på samme måde, blandt andet med krav om at produkterne underlægges en uvildig kontrolordning. 

DANVA anbefaler som følge heraf, at følgende tekst skal slettes fra den delegerede forordning, præambel 8: "Offeranoder, membraner og ionbytningsharpikser er vandbehandlingskemikalier og/eller filtermedier og er omfattet af artikel 12, derfor er de udelukket fra anvendelsesområdet for artikel 11." 

Teksten findes ligeledes i Kommissions gennemførelsesafgørelsen om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/2184 for så vidt angår oprettelsen af de europæiske positivlister over udgangsstoffer, sammensætninger og bestanddele, som er godkendt til anvendelse ved fremstilling af materialer eller produkter, der kommer i kontakt med drikkevand, præambel 1. 

Vi mener, at udelukkende naturligt forekommende filtermedier som eksempelvis kvartssand bør være omfattet af direktivets artikel 12, dette var også intentionen i de oprindelige indledende drøftelser af direktivet. 

Konsekvensen, hvis man ikke inkluderer membraner, ionbytningsharpikser eller offeranoder inden for rammerne af artikel 11, vil være et lavere beskyttelsesniveau fordi der kun henvises til standarder, uden uvildig kontrol af produktion og produkter. Der vil også være behov for en national regulering, i de tilfælde hvor der ikke findes relevante europæiske standarder. Det vil svække forbrugersikkerheden og påføre både leverandører, myndigheder og vandforsyninger ekstra omkostninger til at gennemskue produkternes kvalitet inden de introduceres i vandbanen.   

Med venlig hilsen 

 Carl-Emil Larsen