Høringssvar bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Til Miljøministeriet

Hermed fremsendes DANVAs høringssvar til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Dispensationer

Bekendtgørelsen implementerer nye regler for meddelelse af dispensationer.

  • Der henvises i §16 til bilag 1a – i henhold til direktivet kan der ikke dispenseres herfor.
  • Bilag 1c som omfatter indikatorparametre er ikke nævnt i bekendtgørelsesteksten.

Dette bilag formodes også at være omfattet af 3 års dispensationerne, da man i henhold til direktivets artikel 9, ikke er forpligtiget til at opfylde en bestemt krav-værdi for indikator-parametrene.

Det kan dernæst konstateres, at direktivets undtagelsesbestemmelser ikke er omfattet af udkast til bekendtgørelse. Det bør indarbejdes, at hvis der eksempelvis er tale om en ny kildeplads eller en pludselig opstået forurening, som ikke kunne forudses gælder dispensations-bestemmelserne, med den deraf følgende sundhedsmæssige vurdering. Fristen for dispensation skal i sådanne tilfælde regnes fra problemets opståen.

Opbygning af bilagene

I bekendtgørelsesudkastet har man valgt at ændre i bilagenes udformning. Stofferne i én stofgruppe er ikke længere samlet men spredt ud på flere bilag. Grupperingen efter typer og navne på analysepakkerne, anvendes af både kommuner, vandforsyninger, laboratorier i forbindelse med tilrettelæggelse og kontrol af analyseprogrammer og ved indberetning til jupiterdatabasen. Derfor har det stor administrativ betydning, at opdelingen er ændret selvom den samlede parameterliste er stort set uændret.

Det anbefales derfor at de oprindelige bilag, med opdeling af stoffer i stofgrupper (grundvandets hovedbestanddele, sporstoffer, pesticider mv.) opretholdes. Stofferne kan i stedet differentieres på bilagene, således at nationalt tilføjede stoffer mærkes med f.eks. N eller en anden under-opdeling af bilagene. Der kan i bekendtgørelses-teksten derefter henvises til, at der kun kan dispenseres for stoffer mærket med N i bilagene.

Dispensationsmulighed for ubetydelige overskridelser

Muligheden for dispensationer for problemer, der er ubetydelige og kan løses indenfor 30 dage bør bortfalde. Forvaltningsmæssigt vil partshøring og klagefrist tage længere tid end 30 dage. DANVA forstår regelsættet således, at hvis et problem ikke kan løses indenfor 30 dage, så indtræder muligheden for dispensation, hvilket i øvrigt også fremgår af direktiv-teksten.

Ikke-relevante nedbrydningsprodukter

Betegnelsen ”ikke-relevante” er uheldig da listen tæller både DMS, DPC, CTA m.v. Stofferne er netop tilføjet fordi de er relevante i Danmark. Det anbefales, at de indgår som på pesticidbilaget mærket med (N) for nationalt fastsatte stoffer og at ordlyden ”ikke-relevante” erstattes med ”supplerende”, som er den betegnelse der anvendes i det netop vedtagne direktiv.

Tilføjelse af nye stoffer

I følgebrevet fremgår at 2-CPP kommer til at indgå i pesticidpakken, men dette kan ikke genfindes i bilagene. DANVA har ikke øvrige bemærkninger til stoflisterne udover, at der forventes en konsekvensrettelse af bekendt-gørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, så detektionsgrænser og analyseusikkerheder fastlægges inden analyserne skal indgå i vandværkernes kontrolprogrammer. Dette gælder naturligvis også for TFA.

Hårdhed og øvrige parametre relateret til kalk

Forbrugerne skal generelt oplyses om vandkvalitet herunder hårdhed. Parameteren hårdhed indgår ikke i de obligatoriske pakker. Vi foreslår at genindføre analyser for hårdhed i bekendtgørelsen på linje med øvrige salte og mineraler i de nationalt fastsatte indikator-parametre, der har betydning for hårdheden og vandets kalkaggressivitet. Det gælder specifikt parametrene bikarbonat, calcium, kalium og magnesium som tilsammen giver værdifuld information om vandets potentiale for kalkudfældninger og også om vandets risiko at være aggressivt eller korrosivt.

Stofferne anbefales genindført allerede nu, da vi forventer at den kommende anvisning om blødgøring kommer på gaden indenfor kort tid. I vurderingen af potentialet for blødgøring er alle disse parametre vigtige.

Øvrige bemærkninger

  • Kvalitetskravet til coliforme bakterier er ændret fra ”ikke måleligt” til ”0”, analyseteknisk anbefales at bibeholde betegnelsen ”ikke måleligt”.

  • Der er tilføjet en sætning i §3, stk. 2 som vedrører bevisbyrden og ansvar ved overskridelser af vandkvalitetskravene i offentlige bygninger. Tilføjelsen kunne tolkes således, at vandforsyningerne får ansvaret helt frem til taphanen i offentlige bygninger. Dette formodes at være en fejl. Sætningen bør udgå, da ansvar og ejerskab følges ad.

 

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA