Udkast til lov om ændring af lov om forbrugeraftaler og andre retshandler på formuerettens område sagsnummer 2021-7002-0008

Til Justitsministeriet
Att. Emma S. Øe

Da jeg ikke kunne komme i kontakt med dig telefonisk, tillader jeg mig at sende dig nogle linjer angående en aktuel høring med frist 23.08.2021.

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, er ikke på høringslisten i forbindelse med ovenstående høring. Vi er dog just blevet gjort bekendt med høringen via modtagelse af en kopi af høringssvaret fra Dansk Fjernvarme.

Formålet med nærværende henvendelse er at synliggøre, at hoved-budskabet fra Dansk Fjernvarme gående på, at der er omfattende offentligt regulering af forsyningsforholdene – også gør sig gældende for de danske vand- og spildevandsforsyninger.

Afsættet er, at der – under visse betingelser – er en lovbaseret forsyningspligt for disse forsyningstyper, der i øvrigt er hvile-i-sig-selv aktiviteter. Forsyningsforholdene er m.a.o. ikke karakteriseret ved gensidige aftaler indgået mellem to parter, hvor aftaleloven er afgørende.

Sektorlovgivningen sammen med de myndighedsgodkendte leveringsvilkår anser vi i øvrigt som værende udtryk for ”lex specialis”.

Såfremt at det besluttes, at forbrugerrettighedsdirektivet skal gælde for ”vand” i Danmark, er det nødvendigt med overvejelser om, hvilke forsyninger dette begreb omfatter.

I DANVA er det vores håb, at der i det lovforberedende arbejde gøres brug af den ”luft”, der er i forbindelse med den nationale implementering af direktivet.

Det kan i øvrigt oplyses, at det er Energistyrelsen, der er resortstyrelse for alle forsyningsarter.

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65382

Med venlig hilsen

Susanne Vangsgård
DANVA