Til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Vi har med interesse noteret os Europa-Kommissionens offentliggørelse af lovforslag vedrørende revision af direktivet om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE-II) den 14. juli 2021. Her noteres det bl.a. at det nuværende mål om mindst 32% vedvarende energi i 2030, som er etableret i the Renewable Energy Directive (REDII), er utilstræk-keligt og bør øges til 38 - 40% for at leve op til EU's ambition om en 55% reduktion af udledninger i 2030 for hele EU.

Kommissionen har tidligere bl.a. i meddelelsen: ’Stepping up Europe’s 2030 climate ambi-tion’ fremhævet at: “Achieving 55% greenhouse gas emissions reductions will require actions in all sectors (…) A climate-neutral transition can only be accomplished with contributions from everyone.”

I den forbindelse ønsker vi at gøre opmærksom på vandsektorens bidrag til udledninger og potentialet for reduktion af udledningen inden for sektoren. I EU anvender vandsektoren f.eks. 3% af unionens samlede elforbrug. Samtidig har vandsektoren et stort potentiale for vedvarende energi bl.a. gennem indvinding af energi f.eks. via produktion af biogas af slam fra renseanlæg og energi fra spildevand samt vand til vandforsyning ved hjælp af varmepumpeteknologi. Alene i Danmark er det anslået, at 300.000 huse vil kunne opvarmes med varme fra spildevand ved hjælp af varmepumpeteknologi. Spildevandsslam kan også bruges til klimavenlig biogas og biobrændstof til blandt andet tung godstrafik (lastbiler) og luftfart.

På grund af CO2-påvirkningen og potentialerne for vedvarende energi indgår vandsektoren i de danske klimapartnerskaber med en ambition om en klima- og energineutral vandsektor i 2030. DANVA opfordrer Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet til at arbejde for en tilsvarende europæisk ambition. Det kan levere et solidt bidrag til at nå målsætningen om 38 - 40% vedvarende energi i EU i 2030, og samtidig vil det kunne have en positiv effekt i forhold til eksport af dansk energieffektiv vandteknologi til gavn for både beskæftigelsen i Danmark og den europæiske klimamålsætning.


Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA