Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje m.v. og jernbaneloven (Implementering af VVM-direktivet) – jeres j. nr. 2020-868

Til Transport- og Boligministeriet

DANVA finder det positivt, at der med udkastet lægges op til større åbenhed og inddragelse af offentligheden i forbindelse med VVM ved vej- og jernbaneprojekter.

I forlængelse heraf opfordrer vi til, at vandselskaber får status som en del af den ”berørte offentlighed”, jævnfør udkastet. På spildevandsområdet er der aktuelt en række verserende uenigheder mellem Vejdirektoratet og diverse spildevandsselskaber om blandt andet ejerskab til anlæg, der afleder regnvand fra veje, udledninger af vejvand til recipienter, tilslutningstilladelser samt betalingsforhold.

Hvis spildevandsselskaber gennem høringer sikres inddraget tidligt i VVM-forløbet ved vejprojekter, vil dette give en bedre dialog og forståelse mellem Vejdirektoratet, spildevandsselskaber og kommuner.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA