Til Specialudvalget for Klima-, Energi- og Forsyningspolitik

DANVA støtter det bindende mål om klimaneutralitet i EU senest i 2050 i bestræbelserne på at nå det langsigtede temperaturmål, som er fastsat i Parisaftalen. Når emnet er fastsættelsen af bindende mål i 2030, står vi bag den danske regerings ønske om, at der hurtigst muligt fremlægges en plan for at hæve EU's reduktionsmål fra de 40% til mindst 55%, da det vil kunne sikre, at de nødvendige delmål er på plads inden FN-klimatopmødet i Glasgow november 2020.

Taget klimaudfordringernes karakter i betragtning og erfaringer med langstrakte lovgivningsprocesser, når der er mange og ofte modsatrettede interesser på banen, vil DANVA ligeledes opfordre regeringen til at støtte forslagene om at gøre EU Kommissionen til en effektiv, upolitisk vagthund, der tilmed kan fremme reel målopfyldelse.

Ud fra danske erfaringer på vandområdet og under hensyn til såvel hurtig implementering som de finansielle omkostninger, tillader vi os at fremsætte betragtninger til inspiration/forslag:

- Krav om udformning af nationale planer, hvori der er såvel et implementeringsspor som et udviklingsspor.

- Evaluering af Kommissionens brug af delegerede retsakter.

- Nationale/regionale/lokale planer, hvor ansvarsfordelingen, reel koordinering af aktiviteter og ønsker samt finansiering er klart beskrevet.

Baggrunden for DANVAs involvering i klimaemnet er, at:

- Der er store potentialer for CO2-neutral energi især i form af varme, som kan findes i vandsektoren, bl.a. gennem produktion af biogas af slam fra renseanlæg og energi fra store mængder af ”lunkent/varmt” spildevand ved hjælp af varmepumpeteknologi.

- Restproduktet spildevandsslam kan blive en væsentlig ”fuel”-kilde til klimavenlig biogas og biobrændstof til blandt andet tung godstrafik (lastbiler) og luftfart, jævnfør nylig dansk forskning.

- Som det er formuleret i det danske klimapartnerskabsregi er målet, at den danske vandsektor kan opnå energi-og klimaneutralitet i 2030.

- Optag af drivhusgasser via skove og vådområder har flere positive effekter herunder en beskyttende effekt for grundvandsressourcen i indvindingsområder.

- De omfattende, nødvendige tilpasninger til klimaforandringer er og har været på vandsektorens dagsorden – og udgør en finansiel udfordring.

- Branchens øgede fokus på energieffektive vandløsninger og nedbringelse af lækager samt en reduktion af anvendelse af flaskevand vil have en positiv klimaeffekt.

- Der i en forventet revision af Byspildevandsdirektivet er oplagt er integrere klimarelaterede tiltag.

 

Med venlig hilsen

 

Carl-Emil Larsen                                                                 Susanne Vangsgård