Open Public Consultation: New EU Strategy on Adaptation to Climate Change

Til Miljø- og Fødevareministeriet

DANVA vil gerne sige tak for muligheden for at kommentere på ovenstående: ”New EU Strategy on Adaptation to Climate Change”.

Tilpasning til klimaforandringer er af stor betydning for de danske vand- og spildevandsselskaber, som allerede har stort fokus på klimatilpasning ikke mindst relateret til håndtering af de stigende nedbørsmængder, både hvad angår daglig regn og skybrud.

Vi hilser derfor velkomment, at EU vil udvikle en ny strategi for området, og opfordrer den danske regering til at arbejde for, at denne bliver meget ambitiøs, også hvad angår tilpasning i forhold til vand- og spildevands-sektoren.

Kommissionen fremhæver, at ifølge IPCC vil vi komme til at se store globale ændringer af klimaet, også selvom det vil lykkes at holde de globale temperaturstigninger nede under 1.5 grader. Det vil belaste væsentlige sektorer og infrastruktur økonomisk, miljømæssigt, menneskeligt og kulturelt. Derfor må vi arbejde aktivt med tilpasning til et ændret klima samtidig med indsatsen for reduktion af udledninger og for størst mulig synergi mellem tiltagene for de forskellige sektorer samt for EU's forskellige politikområder, herunder de forskellige vandrelaterede direktiver og European Green Deal.

Som et af de områder, hvor en indsats er særligt nødvendig, nævnes havvandsstigninger og oversvømmelser. For et land som Danmark, hvor langt de fleste købstæder og meget kritisk infrastruktur ligger ved havet, er dette af stor betydning.

Strategien peger på nature-based solutions og en indsats for beskyttelse af vand- og naturressourcer. Det er vigtige indsatsområder, og der er allerede nu gode danske erfaringer fra de lokale klimatilpasningstiltag, som kan deles i europæisk sammenhæng, udover danske erfaringer med grønne tage, som nævnes specifikt.

Strategien peger på behov for at styrke modstandskraften hvad angår kritisk infrastruktur.

DANVA opfordrer regeringen til at arbejde for, at EU inddrager beskyttelse af vandforsyning og spildevand under kritisk infrastruktur. I forbindelse med Corona-krisen anerkendte danske myndigheder, at det er nødvendigt at kunne håndtere drikkevand og spildevand korrekt, også under alvorlige kriser. I denne forbindelse vil vi pege på f.eks. oversvømmelser som følge af havvandsstigning og øget nedbør som områder, hvor EU kan yde en bedre indsats for fremme forskning, udvikle støttemuligheder og dele viden om sikring af kritisk infrastruktur. Hvis vandforsyningen skades, eller et renseanlæg oversvømmes, kan det have store konsekvenser for befolkningens sundhed og det lokale vandmiljø.


Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA