Til Trafik- og Byggestyrelsen


GDV ordningen kom aldrig til at fungere. Senest blev der i april 2016 givet en udsættelse frem til den 1. juli 2017, udmøntet som en midlertidig videreførelse af den frivillige VA godkendelsesordning. I den forbindelse gav DANVA i sit høringssvar udtryk for, at GDV burde erstattes med en mindre bureaukratisk ordning. Vi opfordrede tillige til dialog. Ønsket blev efterkommet, men desværre overhalet af nærværende høring.

Forslaget til ny bekendtgørelse er et udtryk for en total ændret tilgang til at beskytte drikkevandet mod afsmitning fra skadelige stoffer i byggevarer. Sikring af drikkevandskvaliteten er trådt i baggrunden til fordel for en administrativ lettelse. DANVA er af den opfattelse at man ved dialog med den samlede branche omkring bekendtgørelsen, kan opnå begge dele, og opfordrer derfor til at denne dialog iværksættes inden bekendtgørelsen træder i kraft.  

Der bruges mange ressourcer i sektoren på at forebygge problemer med vandkvaliteten blandt andet i form af ledelsessystemer til at identificere, vurdere og styrke drikkevandssikkerheden (DDS/ HACCP- ordninger). I det regi er husinstallationen sidste led i kæden, og det er afgørende, at de komponenter, der er til rådighed, er sikre både hvad angår fysisk funktion, toksikologi og mikrobiologi. Ellers går det ud over tilliden til drikkevandet i hele forsyningskæden.

DANVA ønsker derfor at fastholde hovedformålet med GDV ordningen, nemlig at sikre  at de komponenter og materialer, der bruges i drikkevandsinstallationen, ikke forringer drikkevandskvaliteten, som den er beskrevet i vandkvalitetsbekendtgørelsen. Ordningen skal afspejle, at den danske vandforsyning helt og holdent er baseret på grundvand, og at vandet holdes rent fra kildeplads til kande.

Det er ikke givet, at andre godkendelser giver forbrugerne det samme sikkerhedsniveau. Derfor skal man i ordningen aktivt forholde sig til indholdet af øvrige godkendelsesordninger, herunder tage stilling til eventuelle tilføjelser. Der er i den nye bekendtgørelse lagt op til, at et produkt, der er testet efter ikke nærmere beskrevne tyske og svenske ordninger, vil kunne anvendes i danske installationer. En sådan tilladelse skal følges op med konkrete krav til tests på bekendtgørelsesniveau. Det vil være naturligt, at krav afspejler kvaliteten af det vand, der leveres til forbrugerne. F.eks. i form af bilag til bekendtgørelsen, hvoraf det fremgår hvilke øvrige krav, der vil være nødvendige, om nogen.

Godkendt stemplet bibeholdes som den bedste måde at sikre klarhed over, hvilke produkter og materialer , der er godkendte og dermed sikre at købe og installere. Et ”godkendt” stempel er garant for, at der er foretaget en professionel toksikologisk vurdering af konsekvenserne for vandkvaliteten. Denne godkendelse behøver ikke nødvendigvis at begrænses til 4 eller 5 år, men kunne godt gælde længere, hvis der ilægges en revurderingscyklus, så der tages højde for eventuelle nye oplysninger.

I forhold til GDV ordningen skal organisation, administration og faglighed i ansøgnings- og godkendelsessystemet ændres, så ordningen bliver fleksibel og smidig, så en godkendelse vil kunne opnås inden for rimelig tid.

Vandforsyningsselskaberne er sammen med branchen ved at udbrede reglerne til hele vandforsyningssystemet, og her er det nødvendigt, at der netop er foretaget en konkret vurdering ud fra danske forhold. Foretages denne vurdering i regi af GDV ordningen spares ressourcer i individuelle risikovurderinger, som ellers skal foretages i et selskab jf. kravene i de lovbundne ledelsessystemer, og forbrugerne sikres et ensartet sikkerhedsniveau.  DANVA finder det rimeligt, at bekendtgørelsen udformes således, at denne vil kunne danne grundlag for en frivillig dansk mærkningsordning, der kan sikre tilliden til de produkter, der installeres.

På EU niveau arbejdes imod en fælles europæisk tilgang til produkter og materialer i kontakt med drikkevandet, som baserer sig på de principper, der også anvendes i fødevarelovgivningen. Det vil være naturligt når dette arbejde er færdiggjort, at tilpasse en dansk ordning til EU niveau.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA