Til Miljøstyrelsen

DANVA høringssvar på EU-Kommissionens meddelelse om cirkulær økonomi samt ændring af 6 affaldsdirektiver – jeres journalnummer MST-7719-00064

Det er meget positivt, at Kommissionen tydeligt omtaler vand og spildevand i både aktionsplan og anneks. Både aktionsplan og anneks har fokus på genbrug af vand og på mere effektiv vandanvendelse med mindre spild.

DANVA bemærker, at det er væsentligt også at være opmærksom på genanvendelse af øvrige ressourcer særligt i spildevand. Vi tænker på udnyttelse af fosfor fra spildevandsslam men også på udnyttelse af kulstof og kvælstof fra slammet. Kulstof fra spildevand kan for eksempel anvendes som råstof til nye produkter og til energiproduktion, hvorved det fortrænger fossile brændsler. Det fremgår ikke direkte af hverken aktionsplan eller anneks, at de nævnte ressourcer i spildevandsslam skal nyttiggøres som led i udbredelsen af den cirkulære økonomi.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA