Skanderborg den 13. oktober 2009

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, takker for modtagelsen af høringsmaterialet dateret 05.10.2009.

Generelt

DANVA, der i øvrigt principielt har været kritisk over for prisfastsættelsesmekanismen, støtter udskydelsen af prisloftet til 2011.

Foreningen har meget stor interesse i og opbakning blandt medlemmerne til at under-strege, at vandsektoren gerne ser, at såvel fondsetableringen (Teknologiudviklingsfon-den) som projektaktiviteterne kommer i gang snarest. Dette vil blive uddybet i det føl-gende.

Når det ovenstående er skrevet – et det dog foreningens principielle holdning, at det er uheldigt, at der på nuværende tidspunkt af året ønskes at lovgive for prisfastsættelsen efter sektorlovene – dvs. for opkrævningen af bidrag fra forbrugerne til hhv. vand- og spildevandsforsyninger.

Med vedtagelsen af lov nr. 460 og 469 af 2009 og det foreliggende udkast til lovændrin-ger er blevet rimeligt kompliceret, hvornår hvad træder i kraft – og hvad der ikke skal være gældende ifølge de nyvedtagne love. Når det er sagt, er det dog vort indtryk, at lovbemærkninger i høj grad at med til at udrede trådene på dette punkt.

Specifikke bemærkninger

Almindelige bemærkninger side 4 afsnit 1 nederst

Det fastslås, at fondens forventede tidspunkt for egentlig projektaktivitet udskydes tids-mæssigt på samme måde som prisloftreguleringen. Det understreges også, at det vil være legalt, at fonden, der etableres i 2010, modtager gaver og tilskud i 2010.

DANVA er af den opfattelse, at det bør være legalt – at projektaktiviteter kan opstartes i 2010. Det kunne jo være, at fonden modtog gaver i 2009 og 2010 jf. VSL §21 stk. 5 smh. VSL §31 stk. 1 – i sådant et omfang – at der kunne være projektaktiviteter i 2010. Foreningen har vanskeligt ved at se, at der er nogen, som kunne være imod dette, da dette vil være til fordel for alle parter.

Almindelige bemærkninger side 6 afsnit 4

Som det står i afsnittet, er det korrekt, at hvile-sig-selv-princippet skal vurderes over en årrække. Følgelig synes det misvisende at skrive ”I det omfang et selskabs indtægter og udgifter ikke balancerer i 2010, vil prisloftreguleringen i 2011 korrigere for dette”.

Prisloftreguleringen i 2011 er ifølge udkast til Prisloftbekendtgørelse, som DANVA har haft anledning til at kommentere på tidligere, tænkt anvendt ift. den akkumulerede over-hhv. underdækning.

Dette er vigtigt at synliggøre for at forhindre, at nogle forbrugere føler sig utrygge ved udskydelsen af prisloftet.

Almindelige bemærkninger side 6 afsnit 8

I forhold til vurderingen af konsekvenser af lovforslaget i forhold til erhvervslivet – mener DANVA, at formuleringen er lige negativ nok. Der kunne stå noget i stil med: ”Alt andet lige vil der være en risiko for en mindre effektivisering af vandsektoren i startåret 2010 …”

Bemærkningen har afsæt i vores viden om, at hele vandsektoren har øget sit fokus på effektivisering – hvilket de seneste benchmarkingtal (2008-tallene) også viser.

§1 nr. 2

Det er foreslået, at forsyningernes frivillige bidrag jf. VSL §21 stk. 4 først kan ske fra og med 2011 – og hovedargumentet er, at bidragene skal afspejle effektiviseringerne i for-syningerne.

Når forslaget er, at der først skal ske §21 stk. 4-indbetaling i 2011, giver det måske me-ning at omskrive ”indbetalinger fra branchen” til ”indbetalinger fra vandselskaber”.

Imidlertid synes der nu at være lukket af for at andre i vandbranchen, eksempelvis råd-giverne eller produktionsindustrien kan indbetale til fonden. Rådgiverne og produktions-industrien kan forventes ligeledes at få stor glæde af fonden, hvorfor det er rimeligt, at de bidrager til fondens midler.

§1 nr. 3

Af lovbemærkningerne fremgår det, at prisfastsættelsesbestemmelserne i sektorlovene kan anskues som den ”overordnede ramme” for prisfastsættelse – mens prisregulerin-gen udgør den ”konkrete udmøntning”. Begrebet ”overordnet ramme” kan måske give anledning til en vis usikkerhed – som den næstsidste sætning i 2. afsnit dog forsøger at imødegå.

Når man læser den i bemærkningerne anførte tekst kan man foranlediges til at tro, at prisen (taksten) ikke må overstige prisloftet, hvilket aldrig har været hensigten. Prisloftet er sammensat af takster, afgifter m.m.. og kan ikke sammenlignes med vandprisen.

Men det kunne overvejes at skrive noget i stil med, at prisfastsættelsesbestemmelserne i sektorlovene giver den ”indholdsmæssige ramme for prisfastsættelsen, mens prisloft-reguleringen efter VSL fastsætter den konkrete øvre ramme/loft for niveauet.

§3

Vi tillader os at henlede opmærksomheden på den nye lovbekendtgørelse omhandlende Vandforsyningsloven, se lovbek. nr. 935 af 24.09.2009

§4

I lovbemærkningerne i forhold til §4 nr. 3 er der en reference til ”den foreslåede be-stemmelse i nr. 2”. Er det en korrekt reference?

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen