Skanderborg, den 11. august 2009.

DANVA, Dansk Vand og Spildevandsforening, vil gerne sige tak for, at vi har fået mulighed for at afgive høringssvar på ”Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov om vandløb”, J.nr. BLS-400-00040.

Generelle bemærkninger

Høringsudkastet indeholder et forslag, der har til hensigt at udskyde fornyelsen af en række vandindvindingstilladelser og rettigheder, som udløber 1. april 2010. Det fremgår af bemærkningerne, at udskydelsen ikke forventes, at give anledning til administrative eller økonomiske konsekvenser for hverken det offentlige, erhvervslivet eller borgere.

DANVA er ikke enig i denne vurdering, da lovforslaget skaber usikkerhed om de fremtidige vandindvindingstilladelser og midlertidigt fratager forsyningerne retten til erstatning, hvis en vandindvindingstilladelse tilbagekaldes. Denne usikkerhed bevirker, at forsyningerne er nødt til at udskyde investeringer i nye anlæg eller renovering af eksisterende anlæg. Denne udskydelse bevirker, at forsyningerne ikke kan lave oplagte effektiviseringer af driften, at nyt og ofte mere miljøvenligt udstyr ikke bliver taget i brug og endeligt, at forsyningssikkerheden bliver mindre, fordi forsyningerne kun kan foretage nødtørftige investeringer.

DANVA mener derfor, at lovforslaget i sin nuværende udformning har negative konsekvenser for såvel forsyninger som forbrugere.

For at mindske de negative konsekvenser af lovforslaget, foreslår DANVA, at høringsudkastets forslag erstattes med følgende forslag:

•Indvindingstilladelser til almene vandforsyninger, der udløber i 2010, behandles og udstedes i 2010 for 30 år i henhold til hidtidige gældende regler.

•Som udgangspunkt er disse gældende for 30 år, dog kan tilladelsen tages op til fornyet behandling indtil 31.12.2011 såfremt enten, a) den første vandplan eller b) en løbende VVM-behandling konkluderer et væsentligt behov for ændringer i tilladelsen.

Dette forslag sikrer, at forsyningerne kan lave en langsigtet investeringsplanlægning, da de ved, at de senest 31. december 2011 kan påbegynde investeringer, der afhænger af en given indvindingstilladelse. Det bør i den forbindelse også bemærkes, at den nye vandsektorlov opstiller krav om langsigtet investeringsplanlægning og om, at forsyningerne formår at gennemføre de investeringer, de planlægger.

Specifikke bemærkninger

§1, stk. 3: DANVA mener, at dette punkt bør præciseres, da den nuværende formulering er meget bred. Teksten i høringsforslaget lyder: ”Miljøministeren kan fastsætte regler om driften af vandforsyningsanlæg”. Hensigten er at sikre, at vandforsyningsloven indeholder en hjemmel, som kan udmøntes, hvis det bliver nødvendigt at indføre kvalitets og sikkerhedssystemer i form af ledelsessystemer på vandforsyninger.

Vi bakker op om, at loven bør give denne hjemmel, men foreslår at formuleringen mere præcist udtrykker dette. Evt. kunne man lave en tilføjelse, så teksten ændres til: ”Miljøministeren kan fastsætte regler om driften af vandforsyningsanlæg med fokus på produktkvalitet”.

Det må også bemærkes, at såfremt Miljøministeren ønsker at gøre brug af ovenstående hjemmel, så forventer DANVA, at forsyningerne kompenseres fuldt ud, som der er lagt op til i bemærkningerne til denne lov. I forbindelse med implementeringen af den nye vandsektorlov, forventer DANVA således, at de nævnte udgifter indgår i prisloftet som 1:1 omkostninger.

 

Venlig hilsen
Kristian Friis
DANVA