Skanderborg den 18. december 2009

Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) og Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), vil gerne takke for det fremsendte høringsmateriale.

Generelt er det væsentligt for FVD og DANVA, at der ikke bliver skabt et overvågnings-program, der pålægger vandselskaberne unødvendigt mange omkostninger. Der skal med andre ord være fokus på ikke at opsætte unødvendigt store dokumentations-, markedsafsøgnings- og kontrolkrav. Vandselskaberne opererer under et prisloft og har derfor allerede et stort incitament til at afsøge markedet effektivt. Dette bør reflekteres i de krav, man opstiller til det interne overvågningsprogram.

Det bør endvidere garanteres, at der ikke indføres kontrolforanstaltninger i medfør af denne bekendtgørelse, som allerede er dækket af anden lovgivning, eksempelvis via skattereglerne, årsregnskabsloven, udbudsdirektivet m.fl.

Endeligt skal det igen nævnes, at det er uhensigtsmæssigt, at et serviceselskab i en kommunal koncernstruktur skal afregne til kostpriser og ikke på markedsbestemte vilkår. Dette er problematisk, da kostprisen risikerer at være større end markedsprisen, hvis serviceselskabet er ineffektivt. I vandsektorlovens § 19 fremgår det, at aftaler skal være på markedsvilkår, mens det i modstrid hermed anføres i bemærkningerne til loven, at et serviceselskab i en kommunal koncernstruktur alene kan kræve kostprisen. Det skaber retsusikkerhed. Yderligere afviger prissætningsmetoden fra den der anvendes i forhold til el- og varmeforsyningsselskaber i en kommunal koncernstruktur, hvor prisen fastsættes på markedsbestemte vilkår. Endeligt harmonerer det skatteretlige arms-længdeprincip meget dårligt med princippet om kostægte priser. FVD og DANVA skal således igen opfordre til, at prissætningsprincippet ændres fra kostpriser til en fakture-ring baseret på markedsbestemte vilkår.

FVD og DANVA har desuden en række kommentarer til mere specifikke problemstillinger, der bør tages højde for i den endelige bekendtgørelse.

Revisorkontrol

Det fremgår af § 4, at selskabets revisor skal påse, at der er etableret et program for in-tern overvågning, og at der foretages den beskrevne kontrol. FVD og DANVA finder, at dette er en unødvendig skrap og omkostningstung kontrol. Vandselskaberne har ry for at overholde landets love nøje og en så omfattende kontrol står således ikke mål med behovet. En stikprøvekontrol vil reducere omkostningerne til programmet væsentligt og det bør være tilstrækkeligt til at sikre overholdelse af kravet om intern overvågning.

Afsøgning af markedet

Af § 2 stk. 1 fremgår det, at selskabet skal opstille foranstaltninger til afsøgning af markedet. Det bør her præciseres, at afsøgningen af markedet skal antage et normalt forhold, hvor der er sammenhæng mellem omkostningerne til at afsøge markedet og den besparelse selskabet med rimelighed kan forvente at opnå ved afsøgningen. Såfremt man opstiller rigide krav til afsøgning af markedet, uden at denne markedsafsøgning har relation til den forventede gevinst ved indsatsen, medfører det, at man pålægger vand-selskaberne urimelige omkostninger. Rigide krav til afsøgning af markedet kan sågar have en direkte negativ indflydelse på vandselskabernes muligheder for at indgå favorable aftaler, da potentielle leverandører risikerer at blive trætte af at afgive tilbud, hvis vandselskabet ofte indhenter åbenlyst irrelevante tilbud. Udarbejdelse af tilbud påfører jo også den potentielle leverandør omkostninger, og det er vigtigt, at disse omkostninger står mål med chancen for at vinde ordren.

Certificerede vandselskaber

Flere vandselskaber er certificeret efter en række standarder, bl.a. ISO 9001. Nogle vandselskaber har således allerede i dag etableret programmer, der blandt andet sikrer, at selskabet altid handler på markedsvilkår, og at der er fuld gennemsigtighed omkring indgåede aftaler. Det vil ofte være oplagt for vandselskaber, der har certificerede ledelsessystemer at indarbejde kravene om intern overvågning i det ofte væsentlig mere omfattende ledelsessystem frem for at etablere et dobbeltsystem. Det er vigtigt, at vandselskaberne kan etablere de mest effektive systemer, og det bør derfor specificeres i bekendtgørelsen eller eventuelt i en vejledning, at selskaber, der har certificerede ledelsessystemer, der dækker bekendtgørelsen krav, ikke også skal etablere et sideløbende internt overvågningsprogram. Det certificerede ledelsessystem bør med andre ord kunne træde i stedet for et eksplicit internt overvågningsprogram. Krav om etablering af dobbeltsystemer vil føre til dobbeltkontrol, ressourcespild og mere administration.

Det skal endvidere nævnes, at ledelsessystemerne er certificeret af velrenommerede eksterne auditorer. Såfremt man ønsker at fastholde en omfattende kontrol med intern overvågning, bør man tillade, at vandselskaber med relevante certificerede ledelsessystemer kan benytte deres certificeringsbevis frem for en revisorpåtegning, såfremt det certificerede program lever op til bekendtgørelsen krav.

Vejledning

Det vil være ønskeligt om der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen, således forsyningerne kan få nærmere retningslinjer for, hvad et program for intern overvågning skal indeholde. Der skal i den forbindelse igen henvises til, at man i vurderingen af behovet for kontrol tager hensyn til de omkostninger man pålægger vandselskaberne. Vejledningen bør foreligge i god tid, inden programmet skal påbegyndes.

Venlig hilsen
Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA og Direktør Bent Soelberg, FVD