Skanderborg den 6. november 2009

Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) og Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), takker for det fremsendte høringsmateriale. FVD kan overordnet tilslutte sig de følgende synspunkter, men det ligger i emnets karakter, at det først og fremmest er et område, der har relevans for kommunalt ejede vandselskaber.

Generelle bemærkninger

Der en række store og principielle problemer for både vandsektoren og kommunerne med udspillet fra staten i form af nærværende bekendtgørelsesudkast, som er en udmøntning af Vandsektorlovens § 37. Disse nævnes i det følgende:

1. Langsom lovgivning – forhastet implementering

Forløbet omkring Vandsektorloven har været præget af mange udsættelser – dette har betydet, at vandsektoren længe ikke har været klar over, hvilke ram-mebetingelser sektoren har skullet handle under. Langt om længe kommer staten så med adskillige bekendtgørelser, der skal efterleves med få måneders frist; dette finder DANVA dybt beklageligt.

2. Behov for 2-årig introduktionsperiode

DANVA har i brev af 29. oktober til forligspartierne bag Vandsektorloven og Miljøministeren fremført, at der er behov for en 2-årig introduktionsperiode for alle vandselskaber før den grad af adskillelse mellem kommunerne og vandselskaberne, som forudsættes i § 37 og bekendtgørelsen, kan være på plads. Det er bydende nødvendigt, at dette emne drøftes eksplicit af forligskredsen. Vi vil anmode styrelsen om at sikre dette.

3. Risiko for omfattende regelbrud

Hvis ikke der kommer en sådan introduktionsperiode, kan konsekvensen desværre blive manglende overholdelse af regler efter såvel bekendtgørelsen som Vandsektorlovens § 37 i stor skala.

4. Uklar retstilstand

Det fremgår ikke af bekendtgørelsesudkastet, hvorledes bekendtgørelsens regler forholder sig til andre regelområder, retsgrundsætninger mv. Derved er det uklart for såvel kommende som eksisterende kommunalt ejede vandselskaber i hvilket omfang selskaberne kan få varetaget opgaver hos ejerkommunerne.

Et væsentligt eksempel på uklarheden er, at det ikke er klart, hvor vidt de store vandselskaber, der ikke vil være omfattede af bekendtgørelsen overhovedet har mulighed for at få varetaget opgaver hos kommuner. Et andet eksempel er, at der ikke er nogen angivelse af, hvor vidt de af bekendtgørelsen omfattede vandselskab kan få opgaver, der ikke falder inden for bekendtgørelsen vareta-get af kommunen efter andre regelsæt. Det er måske uhensigtsmæssigt at gå i detaljer i selve bekendtgørelsen med forholdet mellem bekendtgørelsens regler og andre regelområder, retsgrundsætninger mv., men så bør der som minimum komme en vejledning herom samtidig med bekendtgørelsen. Vejledningen kunne også rumme vurderinger af den mulige retstilstand efter bekendtgørelsens ophævelse 1. januar 2013.

5. Værdispild

Med den meget stramme lovgivne tidsplan for udskillelse fra kommunerne for de kommende vandselskaber men også for eksisterende vandselskabers samarbejder med kommunen, kan udskillelsesprocesserne ud over regelbrud også blive præget af ad hoc- og hovsa-løsninger. Dette vil indebære valg af økonomisk set suboptimale løsninger samt risiko for, at delopgaver i udskillelsen skal laves om, fordi den første løsning med tiden viser sig ikke at være bæredygtig af eksempelvis juridiske eller økonomiske årsager. Dette virker besynderligt set i lyset af, at et af de væsentligste formål med Vandsektorloven er at effektivisere vandsektoren til glæde for forbrugerne.

Essensen af DANVAs generelle bemærkninger er, at en ændring af Vandsektorlovens § 37, således at den under pkt. 2 omtalte 2-årige introduktionsperiode blev realiseret, vil være det klart mest optimale for vandselskaberne og forbrugerne. Hvis en sådan intro-duktionsperiode bliver en realitet, ville nærværende bekendtgørelse skulle have en grundlæggende anden udformning – bl.a. fordi den omtalte introduktionsperiode skulle omfatte alle vandselskaber. Efter introduktionsperioden skal reglerne efter DANVAs og FVDs opfattelse være ens for såvel kommunalt ejede vandselskaber som vandselska-ber ejede af andre.

Den 2-årige introduktionsperiode er klart foreningens 1. prioritet. For at være konstrukti-ve vil vi afgive specifikke bemærkninger til de foreslåede bestemmelser. Udgangspunktet for disse bemærkninger er, at Vandsektorlovens § 37 ikke ændres, samt at grundstrukturen i bekendtgørelsesudkastet fastholdes.

Specifikke bemærkninger

Om begrebsanvendelsen i bekendtgørelsen

Da der i den for bekendtgørelsen tilgrundliggende Tillægsbetænkning (Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, 20. maj 2009) bruges udtrykket ”servicefunktioner” for mulige administrative, kommunale opgaver for vandselskaberne, vil DANVA anbefale, at bekendtgørelsen for klarhedens skyld også gør brug af udtrykket ”servicefunktioner” i såvel overskrift som brødteksten. Det vil også lægge op til et mere mundret kaldenavn.

§ 2, stk. 1

Som nævnt under de generelle bemærkninger, er der store problemer ved, at udskillelsen fra kommunerne skal ske så hurtigt. Hvis det ikke er muligt, at ændre Vandsektorloven, mener DANVA, at størrelsesgrænsen for de omfattede vandselskaber bør hæves markant. Det vil bøde lidt på problemerne. DANVA foreslår, at grænsen som minimum sættes ved 3 mio. m3 behandlet vand for både vand- og spildevandsområdet. Udskillelsen for kommunen er krævende og kompliceret for både store og små vandselskaber. Men de største forsyninger har dog bedre muligheder end de små forsyninger for finan-sielt og personalemæssigt at håndtere udskillelsesprocessen – eksempelvis ved at ansætte kvalificeret personale og/eller betale for ekstern rådgivning.

For at skitsere hvor udfordrende udskillelsesprocessen er, vil vi nævne Nordvand A/S som eksempel. Nordvand har både vandforsynings- og spildevandsforsyningsaktiviteter – dog har Nordvand kun spildevandstransport og ikke spildevandsbehandling og afledning. Uanset om der er tale om transport, behandling eller levering af drikkevand eller spildevand (transport), så er der tale om vandmængder på over 7 mio. m3. Nordvand hører altså til blandt de store vandselskaber. Som det fremgår af vedhæftede bilag, har det også for et stort vandselskab som Nordvand været en særdeles tids- og ressource-krævende proces at blive udskilt fra kommunerne. På baggrund af Nordvands erfaringer er det indlysende, at udskillelsen må være en stor udfordring for vandselskaber, der på den ene eller anden måde behandler vandmængder, der kommer til at ligger under grænserne efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1.

Der vil være forsyninger, der har indgået længerevarende aftaler med andre dele af kommunen. En problemstilling er muligheden for at komme ud af aftalen – en anden problemstilling er indhentning af tilbud på alternativ løsning af opgaverne. For flere forsyninger vil der være brug for at lave udbud efter EU-reglerne – hvilket er en længere affære.

DANVA finder det hensigtsmæssigt at nævne – eventuelt i en vejledning, at det er den debiterede vandmængde, som lægges til grund for beregning af de i § 2, stk. 1 omtalte vandmængder. DANVA henviser til foreningens bemærkninger til § 3, stk. 5 i udkast til Bekendtgørelse om prisloftsregulering m.v. af vandsektoren.

§ 2, stk. 3

Hvad er gældende for vandselskaber, der er stiftede før 1. januar 2008? Dette bør be-skrives. Efter DANVAs opfattelse skal sådanne vandselskaber også have mulighed for at gøre brug af kommunal opgavevaretagelse, hvis selskaberne falder inden for størrelsesafgrænsningen efter § 2, stk. 1.

§ 3

Manglende præcisering af ejerforholdene mellem kommunen, der kan varetage opgaver for vandselskaber efter § 2 og de vandselskaber, den pågældende kommune varetager opgaver for. Vil det være muligt for en kommune, der ejer et vandselskab, at varetage opgaver for et vandselskab, der ejes af en anden kommune? Eller kan en kommune kun varetage opgaver for vandselskaber, kommunen ejer?

Hvis følgende betingelser er opfyldte, bør der efter DANVAs opfattelse gives dispensa-tion til kommunal varetagelse af opgaver, som ellers ikke falder inden for afgrænsnin-gerne i §§ 2 og 3:

• Der er indgået en juridisk bindende aftale mellem et vandselskab og selskabets ejerkommune senest på tidspunktet for Vandsektorlovens vedtagelse, dvs. d. 28. maj, 2009.

• Aftalen er tidsbegrænset og udløber senest på tidspunktet for ophævelsen af denne bekendtgørelse (dvs. d. 1. januar 2013).

• Hvis aftalen udløber i perioden 28. maj 2009 – 1. januar 2013, kan den ikke for-nyes.

• Vandselskabets betaling efter den pågældende aftale er i overensstemmelse med § 5, stk. 1 i nærværende bekendtgørelse eller fastsat til markedspris.

• Aftalen ikke er i strid med de love og regler, der var gældende, d. 28. maj.

• Vandselskabet dokumenterer for Forsyningssekretariatet, at ovennævnte betin-gelser alle er opfyldte.

Dispensationer for de nævnte opgaver bør gælde alle opgaver, der opfylder de nævnte dispensationsbetingelser og for alle vandselskaber uanset selskabernes størrelse. Hvis ikke der indføres en sådan dispensation, svarer det efter DANVAs opfattelse til, at de vandselskaber og kommuner, der har udvist rettidigt omhu i forhold til selskabsudskillelsen straffes. Dette vil være dybt urimeligt og vil lede til ressourcespild.

Det er essentielt, at den begrænsede adgang for kommuner til at udføre opgaver for vandselskaber ikke kommer til at blokere for den nødvendige dataudveksling mellem vandselskab og kommune. Det er således vigtigt for vandselskaberne (fortsat) at have adgang til frednings- og habitatoplysninger, BBR, ESR, spildevandsplaner mv. Vandsel-skaber bruger sådanne oplysninger dagligt i forbindelse med planlægning og opkrævning af bidrag.

§ 4, stk. 1

Jævnfør DANVAs bemærkninger til § 2, stk. 1 om en maks. grænse på minimum 3 mio. m3, er det vores opfattelse, at grænsen efter § 4, stk. 1 på 1 mio. kr. er for lavt sat – og bør som konsekvens derfor forhøjes.

Ydermere bør indsættes en dispensation, således at grænsen efter § 4, stk. 1 ikke gælde for opgaver, vandselskaber og kommuner har indgået juridisk bindende aftaler om senest pr. 28. maj 2009 – jf. DANVAs bemærkninger til § 3.

§ 4, stk. 3

Forsyningssekretariatet kan vel kun give dispensation, når de er blevet anmodet herom. Dette bør være angivet. Denne betragtning hænger sammen med, at Forsyningssekretariatet ikke har en tilsynsfunktion ift. § 3-aftalerne generelt – og tilsyneladende heller ik-ke skal orienteres om aftalerne.

§ 5

Der bør indsættes en § 5, stk. 2, hvor det fremgår, at betalingen efter § 5, stk. 1 er at betragte som en 1:1 omkostning efter § 3, stk. 4 i Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (se bekendtgørelsesudkastet). Det er jo kommunens omkostninger til de pågældende opgaver, vandselskaberne skal betale. Derved har vandselskaberne ikke mulighed for at effektivisere på disse omkostninger.

Alternativet er, at den kommende Prisloftbekendtgørelse forholder sig eksplicit til ovenstående.

§ 6, stk. 1

Er der ikke tale om en fejl i formuleringen? § 6, stk. 2 omtaler muligheden for at pålæg-ge straf, når et vandselskab ikke efterkommer en anmodning.

§ 6, stk. 1 og stk. 2

Som anført af DANVA under pkt. 3 i de generelle bemærkninger ovenfor er der efter DANVAs vurdering stor risiko for omfattende regelbrud.

§ 7

Givet ordlyden i § 7, stk. 1, giver det naturligvis ingen mening, at der i selve bekendtgø-relsen er en beskrivelse af, hvad retstilstanden skal være efter bekendtgørelsens ophør. Men det vil være nyttigt i en vejledning til bekendtgørelsen at komme med nogle vurde-ringer af den overordnede retstilstand efter bekendtgørelsens ophør. Dette vil gøre det muligt for vandselskaberne til en vis grad at forberede sig på tiden efter bekendtgørel-sens ophør, 1. januar 2013. Se også vores generelle bemærkninger.

 

Venlig hilsen
Formand Tove Bakke Laursen, DANVA og Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA
Formand Ole Wiil, FVD og Direktør Bent Soelberg, FVD