Spørgsmål

Kan forbrugere (fx lejere) kræve at få individuel afregning? 

DANVAs vurdering

Forsyninger er efter DANVAs bedste vurdering, som udgangspunkt ikke forpligtet til at afregne med lejeren. Såfremt der laves en privatretlig aftale herom, må det derfor anbefales, at forsyningen stiller visse betingelser i forbindelse hermed, herunder sikrer at ejeren fortsat hæfter subsidiært med lejeren af ejendommen.  

Uddybende svar

Vand:
Der er grundlag for at skele mellem to situationer:
1.       Den situation, hvor forsyningen afregner direkte med en lejer efter aftale.
2.       De situationer, hvor forsyningen er forpligtet til at afregne med lejeren (individuel afregning).
 
Ifølgen vandforsyningsloven (LBK 635 af 07/06/2010) § 55 stk. 1 skal ethvert alment vandforsyningsanlæg have et regulativ, som indeholder de nærmere regler for retten til forsyning med vand fra det pågældende vandforsyningsanlæg. Forsyningen med vand sker således i det hele på de vilkår, som fremgår af forsyningens regulativ.
 
I normalregulativerne for kommunale hhv. private vandforsyninger lyder punkt 1.12 som følger:
 
”Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen jf. dog 9.13. ”
( 9.13 vedrører de ejendomme, hvor der er indgået aftale med vandforsyningen om individuel afregning – se herom nedenfor.
 
Ejeren er grundejeren medmindre der er tale om ejerlejlighedsforhold jf. punkt 1.8
 
Vandforsyningen kan vælge at lave en privatretlig aftale med ejer om, at man alligevel sender afregningen direkte til en lejer og at denne registreres hos forsyningen som bruger af ejendomme gør ikke nogen forskel heri. Da forsyningen ikke er forpligtet til at lave en sådan aftale, opfordres den til at stille nogle betingelser i forbindelse med aftalen, herunder tydeliggøre at ejeren af ejendommen (som udlejer) hæfter subsidiært for det på ejendommen forbrugte vand.
 
Individuel afregning.
De tilfælde, hvor forsyningen er forpligtet til at foretage individuel afregning er en undtagelse til udgangspunktet om, at vandforsyningen kontraherer med ejeren af ejendommen.
 
Vandforsyningsloven § 55 stk. 6. indeholder hjemmel til, at miljøministeren kan fastsætte regler om betaling for vand efter målt forbrug direkte mellem forbruger og vandforsyning, ”hvor det er teknisk gennemførligt. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om depositum og om virkningerne af manglende betaling samt om hæftelse for bidrag, jf. § 53, stk. 1.”
 
Denne hjemmel er benyttet til udstedelse af bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug (Bek. 837 af 27/11/1998).
 
Bekendtgørelsen finder efter § 1 alene anvendelse på ejendomme, hvor der er mindst 2 enheder (udlejnings eller andelsenheder) i en ejendom (et eller flere matrikkelnumre, som efter notering i matriklen skal holdes forenet).
 
For sådanne ejendomme er vandforsyningen forpligtet til, efter påkrav, at afregne individuelt med brugerne såfremt følgende forudsætninger er til stede (bktg. § 2):
 
  1. den enkelte enheds samlede forbrug af koldt og varmt vand kan måles med én måler
  2. den enkelte enhed skal være forsynet med én selvstændig vandledning
  3. vandtilførslen til den enkelte enhed skal være udført med stophane, således at det almene vandforsyningsanlæg har umiddelbar adgang til stophanen udenfor enheden.
 
I forhold til ejeren af ejendomme, så bortfalder dennes hæftelse for betaling af den enkelte enheds driftsbidrag ved etablering af individuel afregning. Men han hæfter forsat for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, samt for fællesforbrug og eventuelt spild fra jordledning og andre installationer før brugerens vandmåler, jf. bekendtgørelsens § 9.
 
Endelig fremgår det af § 8, at det er ejendommens ejer, som er forpligtet til snarest at underrette vandforsyningen om en ny brugers overtagelse af en enhed.
 
Regler om individuel afregning findes endvidere i under normalregulativernes punkt 14.2, hvor især følgende skal fremhæves:
 
Punkt 14.2.3. 5:
”Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v. indtil måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag m.v.”
 
Endelig kan det oplyses, at der påhviler enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet vandforsyningen en forpligtelse til på vandforsyningens forlangende at oplyse om vandets anvendelse og forbruges størrelse jf. normalregulativets punkt 11.2.
  
Spildevand:
På spildevandsområdet er udgangspunktet tilsvarende, at forsyningen kontraherer med ejendommens ejer jf. betalingsloven (LBK 633 af 07/06/2010). § 1 stk. 4. 
 
”Stk. 4. Udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse af spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg og anlæg, der er etableret efter § 7 a, dækkes af bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom (herunder umatrikulerede arealer), der tilleder til spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet.”
 
Der er lavet en vejledning til loven (vejl. Nr. 12414 af 01/01/2001), hvoraf følgende om hæftelsesforholdet er anført:
”2.1.7 Hvem skal betale bidrag
Bidrag til spildevandsanlæg omfattet af loven påhviler som udgangspunkt den til enhver tid værende ejer af en fast ejendom, der tilleder til det offentlige spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen, jf. lovens § 1, stk. 2, og § 10.
Det er således som udgangspunkt alene ejeren af den faste ejendom, der hæfter for gæld til kloakforsyningen, også selvom ejeren af den faste ejendom har udlejet sin ubebyggede grund eller grund med tilhørende bygninger.
Der er én undtagelse fra denne hovedregel. I de tilfælde, hvor ejeren af den faste ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. I dette tilfælde vil tilslutningsbidraget for tilslutningen af den faste ejendom til den offentlige kloak påhvile ejeren af grunden, hvorimod vandafledningsbidrag m.v., der hidrører fra afledning af spildevand fra bygningen på ejendommen, vil påhvile ejeren af bygningen.

2.1.7.1 Opkrævning af bidrag hos lejere påhviler udlejeren
Forholdet mellem en ejer og en lejer af en bygning eller en lejlighed er ikke reguleret i loven. Kloakforsyningen skal således for at sikre, at bidragene tillægges pante- og fortrinsret efter lovens § 10, opkræve bidragene hos ejeren af den faste ejendom.
Det er således kloakforsyningen uvedkommende, hvorvidt en udlejer kan overføre sine udgifter til kloakforsyningen til lejeren. Dette afhænger af lejelovgivningen og lejekontrakten, der indgås mellem lejer og udlejer.”
 
Forsyninger er herefter efter DANVAs bedste vurdering ikke som udgangspunkt forpligtet til at afregne med lejeren. Såfremt der laves en privatretlig aftale herom, må det derfor anbefales, at forsyningen stiller visse betingelser i forbindelse hermed, herunder sikrer at ejeren fortsat hæfter subsidiært med lejeren af ejendommen. 
 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.