Hvem nomineres?

St. Vejle Å samarbejdet

Projektet er et forsyningsfinansieret projekt baseret på et langsigtet samarbejde mellem alle kommuner og vandselskaber inden for vandløbsoplandet.

Projektledere:

Anne Thorup Eriksen, HOFOR, ater@hofor.dk

Henrik Michel Lemeé, Ishøj Forsyning, HML@ishoj.dk

Vandselskaber

 • Høje Taastrup Forsyning
 • HOFOR (Albertslund, Brøndby og Vallensbæk)
 • Ishøj Forsyning
 • Glostrup Forsyning

Kommuner

 • Høje Taastrup Kommune
 • Albertslund Kommune
 • Ishøj Kommune
 • Glostrup Kommune
 • Vallensbæk Kommune
 • Brøndby Kommune

Rådgivere

 • SWECO
 • Orbicon
 • HORTEN

Hvem nominerer?

SWECO Danmark
Granskoven 8
2600 Glostrup
v. Uffe Gangelhof, uffe.gangelhof@sweco.dk

Kort begrundelse for nomineringen:

St. Vejle Å projektet demonstrerer værdien i et stærkt tværkommunalt samarbejde om det vandløbsopland, de deler. Projektet er et bevis på, at langsigtet helhedsorienteret planlægning kan omsætte investeringer i skybrudstilpasning og klimatilpasning og samtidig realisere kommunale ambitioner om naturgenopretning, naturforbedringer og forbedring af de allerede højt værdsatte rekreative værdier for borgerne i alle kommunerne. Men projektet var aldrig blevet realiseret uden det vedholdende og ambitiøse samarbejde, som har drevet projektet fremad møde efter møde, år efter år.

Mere uddybende begrundelse:

Siden de massive oversvømmelser i 2007, hvor store områder omkring St. Vejle Å blev oversvømmet, har spildevandsforsyningerne og de seks oplandskommuner til St. Vejle Å intensiveret det tværkommunale og helhedsorienterede samarbejde om at forebygge fremtidige oversvømmelser i ådalen og i byområderne. Der er udarbejdet et helhedsorienteret projekt, der både omfatter hverdagsregn, skybrud, stormflod samt synergier med de rekreative kvaliteter, som borgerne i de 6 kommuner deler.

Helhedsplanen for oversvømmelsessikring af St. Vejle Å er tæt koblet til Visionsplanen for de rekreative- og naturværdier i St. Vejle Ådal. Samlet skaber delprojekterne vådområder, regnvandssøer, kontrollerede oversvømmelser og en pumpestation ved udløbet til Køge Bugt. Vandløbet vil således kunne oversvømme grønne områder frem for boligområder i den nedstrøms del af åen. Regnvandet renses bedre og både vandhastighed og vandstand i åen reduceres til glæde for vandløbets insekter, fisk og omkostninger til vandløbsvedligeholdelse.

Projektet er finansieret ved at Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose (sammenslutning af forsyningerne) selv påtager sig at udføre kompenserende tiltag for København-Ringsted banens inddragelse af ca. 50.000m³ stuvningsvolumen i Vallensbæk sø.

I perioden 2015 til 2017 er alle delprojekterne udført i ådalen. Der er anlagt rensebassiner i Høje Taastrup, dynamisk styring af sluser og pumper i forhold til aktuelle målinger på vandløbets kritiske strækninger, omlægning af regnvand til Vallensbæk og Tranegilde Moser til kontrolleret oversvømmelse med op til 900.000 m³ regnvand, ny pumpestation til at tømme mosen med, når vandstanden igen er lav i St. Vejle å, samt nødpumpestation og sluse ved udløbet til Ishøj Havn til anvendelse ved højvande i Køge Bugt. . Delprojekterne strækker sig over en længde på 8 km langs åen, med regnvandssøerne i Høje-Taastrup mod nord og til nødpumpestationen i Ishøj Havn mod syd.

St. Vejle Å er nu en robust recipient med et magasineringsoverskud på over 900.000 m³ med højtvandssikring mod høj vandstand og stormflod i Køge Bugt. Dermed kan kommuner og forsyninger i oplandet klimatilpasse og skybrudssikre byområderne i oplandet inden for de vilkår der er aftalt i den tværkommunale samarbejdsgruppe. Særligt boligområderne omkring den nedstrøms del af St. Vejle Å sikres mod oversvømmelse ved kraftig regn i oplandet og ved høj vandstand i Køge Bugt. Det sker ved at regnvand kan tilbageholdes i de opstrøms moser ved ekstremregn, og først ledes til åen, når der igen er plads nedstrøms.

Det er vores opfattelse, at alle kommuner og vandselskaber i Danmark kan lære af disse erfaringer. Erfaringer, der kan bidrage til flere langsigtede og helhedsorienterede projekter rundt om i Danmark, som ikke kun vil være omkostningseffektiv klimatilpasning, men også sikre merværdi både i forhold til natur og rekreative kvaliteter i vores ådale. Uden mod, nysgerrighed og vedholdenhed i projektledelsen og arbejdsgruppen var dette flotte projekt ikke realiseret i dag.