Hvem nomineres?

Klimavand bestående af Kolding Kommune og BlueKolding:

Kolding Kommune

Klimatilpasningskoordinator og projektleder Sanne Munk Doll
E: sando@kolding.dk
M: 7979 4267

BlueKolding 

Projektdeltager Jette Nørgaard Jensen
E: jenj@bluekolding.dk
M: 7636 3620

Rådgiver:

Sweco Danmark A/S
Markedschef Uffe Gangelhof
E: uffe.gangelhof@sweco.dk
M: 2723 3556

Hvem nominerer?

Afdelingschef Frank Jordt Kappel, Sweco Danmark A/S
E: frankjordt.kappel@sweco.dk
M: 2723 1426

Kort begrundelse for nomineringen:

Klimavand og Sweco Danmark A/S nominerer hermed klimatilpasningsprojektet ”Byparken i Kolding” til DANVA og Realdanias Klimapris. Den helhedsorienterede udvikling af Byparken i Kolding udgør ikke kun en vig-tig del i klimatilpasningen af Kolding Midtby, men omfatter også et nyt attraktivt byggefelt, en klimapavillon samt natur- og friluftsaktiviteter – merværdier og bæredygtige løsninger udviklet i tæt dialog, samtale og samarbejde med interessenter og borgere.

Mere uddybende begrundelse:

Byparken er beliggende midt i Kolding by. Parken udgør overgangen mellem byen og den storslåede natur omkring Marielundssøen, og derudover er parken en vigtig brik i klimatilpasningen af Kolding Midtby. Parken er midt i en helhedsorienteret udvikling drevet af et samspil mellem et stort bæredygtigt klimatilpasningsprojekt, hvor et regnvandsbassin i parken skal bidrage til at holde oversvømmelser væk fra området og kloakkerne i Kolding Midtby, et nyt attraktivt byggefelt, en klimapavillon samt natur- og friluftsaktiviteter. Herudover tilføjes der rekreativ og æstetisk merværdi for at gøre parken endnu mere attraktiv for byens borgere og gæster. Gennem en tidlig borgerinddragelse er projekterne udviklet af borgerne i tæt samarbejde med medarbejderne i Klimavand og rådgivningsvirksomheden Sweco Danmark. Derudover har arkitektfimaet Arkitema Architects under et forskningsprojekt med SDU bidraget med elementer til mødesteder for unge, hvor unge fra lokalområdet har været involveret i udviklingen af elementerne. Resultatet er fuldt ejerskab til udviklingsplanen fra alle parter, hvor teknik og borgerinddragelse går hånd i hånd.

I den nye klimatilpassede bypark, der forventes at være færdigetableret i løbet af foråret 2018, vil borgerne og brugerne opleve mere bynær natur, fx med et vandløb, der kommer til at sno sig rundt i parken, en blomstereng, og forskellige muligheder for opholdsrum og mødesteder med ro og fordybelse samt aktiviteter som byhaver, bålplads og hængekøjer – alt sammen med fokus på, at det giver værdi for borgerne og skaber sammenhæng til Marielundskoven, Legeparken og Koldinghus (se vedlagte grafiske publikation om Kolding Bypark). Et andet og innovativt aktivitetstilbud i parken er også en klimapavillon med forskellige faciliteter som fx rum til natur- og klimaformidling, grillplads og plads til undervisning. Læs mere om klimapavillonen her. Alle elementer bindes sammen omkring klimatilpasningsprojektet således, at ændringer i vandniveauet kan opleves fra klimapavillonen og anvendes til undervisningen, overfladevandet fra byggefeltet løber til klimabassinet, og det nye stisystem skaber endnu et skridt i etablering af den nye grønne kile ind i Kolding Midtby.

I Astrid Cramers webartikel (”Borgerne er med til at forvandle bypark i Kolding”) og i Swecos vedlagte interne nyhedsartikel ”Idéerne blomstrede på en workshop om Byparkens fremtid” findes mere information om projektet, herunder den vigtige borgerinddragelsesproces samt et af de afholdte workshops.

Klimavand er et samarbejde mellem forsyningsselskabet BlueKolding og Kolding Kommune, der udvikler og gennemfører klimatilpasningsprojekter i Kolding Kommune. Desuden dækker navnet Klimavand over en formidlingsplatform, hvor man også kan læse mere om klimatilpasningsprojektet her.

Vi tror på, at Kolding Bypark bliver et af Danmarks bedste, flotteste og mest værdiskabende klimatilpasningsprojekter til stor gavn og glæde for Koldings borgere og brugere.