2024 07 05 Iltsvind Og Fiskedød Vandetsvej
Foto: Vandetsvej.dk

Spildevandsselskabernes arbejde med at reducere kvælstofudledningen: En relativt lille, men vigtig brik i miljøbeskyttelsen.

Miljøstyrelsen har netop udsendt årets første iltsvindsmålinger, som viser iltsvind flere steder i Limfjorden, Mariagerfjord og Flensborg Fjord.

Dette sætter fornyet fokus på kilderne til næringsstofudledninger, der bidrager til iltsvind i vores farvande.

Mens landbruget er den største bidragyder til kvælstofudledningerne, spiller spildevandsselskaberne også en rolle, selvom deres bidrag er relativt lille. 

Udledningen af kvælstof fra spildevandsselskaberne udgør en mindre del af den samlede udledning til havmiljøet. I 2022 var denne udledning på i alt 3.725 ton, svarende til 7-8% af den samlede udledning til havet. Til sammenligning udgjorde landbrugets udledning af kvælstof omkring ca. 70% i 2022.

Hovedpunkter om næringsstofudledninger

  • Kvælstof og fosfor: Renseanlæg, overløb fra fælleskloak og separatkloakerede områder bidrog med henholdsvis 7-8% (kvælstof) og 28,3% (fosfor) af den totale udledning til havet i 2022.
  • Overløb og separate regnvandsudledninger: Disse alene bidrog med 860 ton kvælstof, hvilket er 1,7% af den samlede udledning.
  • Landbrug: I 2022 udgjorde landbrugets kvælstofudledning omkring 70% af den samlede udledning til havet.

Spildevandsselskabernes initiativer

Reduktion af overløb

Spildevandsselskaberne arbejder løbende på at reducere antallet af overløbshændelser. Fra 2017 til 2021 faldt antallet af overløbsbygværker fra 4.601 til 4.257. Dette sker blandt andet gennem etablering af opmagasineringskapacitet i kloaksystemer og ved separatkloakering, hvilket reducerer risikoen for overløb under kraftig nedbør.

Implementering af ny teknologi

Mange spildevandsselskaber implementerer avancerede overvågningsteknologier for overløbsbygværker. Disse teknologier forbedrer de hydrauliske modelberegninger, som leverer data til PULS-databasen. Dette gør det muligt at få mere præcise data om udledningerne og dermed bedre kunne styre og reducere dem.

DANVAs rolle og støtte

Støtte til strammere regulering

DANVA støtter forslaget om skærpede krav til næringsstoffjernelse i udkastet til det nye Byspildevandsdirektiv. Vi bakker også op om ministerens initiativ til at øge fokus på næringsstofudledninger i HELCOM-regi.

Støtte til stop for planlagte udledninger

DANVA støtter et stop for planlagte udledninger af urenset spildevand. Dette er særligt vigtigt i forbindelse med store kloakprojekter, hvor det kan være nødvendigt midlertidigt at udlede urenset spildevand direkte til recipienter.

Baggrund og fremtidsperspektiver

Næringsstofudledningens påvirkning

Udledningen af næringsstoffer som kvælstof og fosfor har store konsekvenser for den økologiske tilstand i vandløb, søer og kystvande. Mens spildevandsselskabernes bidrag til kvælstofudledningen er relativt lille, er deres rolle i at minimere denne udledning vigtig for at beskytte vandmiljøet.

Klimatilpasning og teknologi

Spildevandsselskaberne bidrager også til klimatilpasning gennem separatkloakering og etablering af regnvandsbassiner. Disse tiltag mindsker både stofmæssig og hydraulisk belastning af vandområder.

Løbende forbedringer og innovation

Selskaberne fortsætter med at forbedre deres renseanlæg og optimere rensningen for at ligge under de lovgivningsmæssige krav. Samtidig arbejdes der på at centralisere spildevandsrensningen på større og mere avancerede anlæg, hvilket bidrager til en samlet reduktion af næringsstofudledninger.