Vandglas og vandhane COLOURBOX565732.jpg
Foto: COLOURBOX.DK

Lige før efterårsferien var Kalundborg Forsyning vært for materialenetværkets andet møde, der havde kravspecifikationer til udbudsmaterialer i fokus.

Fire forsyninger havde stillet deres udbudsmaterialer til rådighed for en workshop. Formålet med workshoppen var bruge udbudsmaterialerne til at udarbejde et inspirationskatalog, som DANVA’s medlemmer kan anvende ved indkøb og udbudsforretninger. Inspirationskataloget vil i første udgave indeholde forslag til formuleringer og krav, der kan stilles til produkter og forbrugsstoffer, som anvendes i vandbanen, herunder hvilke certifikater, der betragtes som mest fyldestgørende under danske forhold. Desuden vil der være inspiration at hente i forhold til tilbudsevalueringen, så tilbud med de rette produkter og tilhørende dokumentation (certifikater) belønnes. Første udgave af inspirationskataloget vil om kort tid kunne findes på DANVAs hjemmeside. 

Erfaringen fra materialenetværkets medlemmer, som har haft ekstern audit på deres ledelsessystem for fødevare-/drikkevandssikkerhed, ISO22000, indenfor det seneste halve år, er at auditorerne spørger indtil certifikater/dokumentation på produkter og forbrugsstoffer, som følge af skærpet fokus på området i drikkevandsdirektivet. Derudover er der også blevet spurgt ind til sporbarheden på installererede produkter/komponenter i vandbanen, så en eventuel tilbagekaldelse af et produkt fra en leverandør kan indfries.  

Materialenetværket er oprettet i forlængelse af EU’s drikkevandsdirektiv, som skal være implementeret i dansk lovgivning inden 12. januar 2023. Forventningen er pt, at lovteksten kommer på plads ultimo 2022, mens tilhørende bekendtgørelser og vejledninger kommer på plads i løbet af første halvdel af 2023. Direktivet, og dermed dansk lovgivning, forholder sig tydeligere til afsmitning fra materialer i kontakt med drikkevand end det tidligere har gjort. Særligt er parametrene smag, lugt, farve, turbiditet, mikrobiologisk vækst og afsmitning i fokus for de produkter, som kommer i kontakt med drikkevandet. 

Med andre ord, så forventes der i de kommende år et øget fokus på at anvende de rette produkter og forbrugsstoffer i vandbanen, så drikkevandskvaliteten sikres. 

Drikkevandsdirektivet er et EU-direktiv, som skal kunne favne alle de europæiske medlemmer. Der vil derfor være elementer i direktivet, som er mere eller mindre relevant for danske vandforsyninger. Eksempelvis lægges der op til brug af en risikovurdering, hvor kun produkter med en ”stor” kontaktflade til drikkevandet kan pålægges krav om et system 1+ certifikat. System 1+ sikrer, at en uvildig tredje part vurderer produktet i forhold til de sundhedsmæssige aspekter ved afsmitning til drikkevandet. Der lægges altså ikke op til, at der skal være certifikater på alle produkter, som anvendes i vandbanen.  

Desuden vil der med stor sandsynlighed være forskellige krav til produkter og forbrugsstoffer, de danske vandforsyninger imellem. Eksempel vis er der ”store” forskelle på råvandskvaliteten på tværs af Danmark, som naturligt vil stille forskellige krav til produkterne. 

Gråzonen mellem certifikat og ikke-certifikat samt de regionale forskelle vandforsyningerne imellem nødvendiggør udviklingen af et risikovurderingsværktøj. 

Arbejdet med at udvikle risikovurderingsværktøjet starter materialenetværk op på næste netværksmøde den 24. januar 2023. Rammer og input til risikovurderingsværktøjet forventes at få indflydelse på kravspecifikationerne, som skal stilles ved indkøb og udbudsforretninger, så det bliver muligt at gennemføre risikovurderingen med værktøjet. Risikovurderingsværktøjet skal bruges for de produkter, hvor der ikke kan skaffes certifikater eller anden dokumentation, som kan godtages.

Har du lyst til at blive klogere på ovenstående problemstillinger og deltage i netværkssamarbejde, så er du meget velkommen i materialenetværket. Send en mail til Carsten Vejergang på cvhc@danva.dk. Du kan læse mere om netværket her.  

Tak til Kalundborg Forsyning for et godt værtskab. 

Tak til FORS, DIN Forsyning, Aarhus Vand og HOFOR for at stille udbudsmaterialer til rådighed for netværket.