Høring af forslag til bekendtgørelse om multifuntionel jordfordeling (j.nr. 19-261-000001)

Til Landbrugsstyrelsen

Generelle kommentarer

Bekendtgørelsen udmønter intentionerne i forliget om tørkeforliget for så vidt angår anvendelse af 150 mio. til multifunktionel jordfordeling. Det grundige og velskrevne forslag giver efter vores opfattelse et godt grundlag for arbejdet med at skabe rammerne for initiativer i det åbne land, der kan gavne flere væsentlige formål, hvilket har DANVAs fulde støtte.

DANVAs eneste bemærkning går på, at klimatilpasningsprojekter burde indgå med en højere vægt i prioriteringen af projekter. Dette skyldes, at der i de kommende år kan forventes milliard investeringer i håndtering af øgede nedbørsmængder og stigende grundvandsstand for at beskytte byområder mod oversvømmelser. Afhjælpningen af disse problemer kan siges at være direktivforpligtende i henhold til oversvømmelsesdirektivet, hvilket argumenterer for, at klimatilpasningsprojekter indgår på lige fod med rent vandmiljø, rent drikkevand, Natura 2000 og Bilag 4 arter og reduktion af udledning af drivgasser.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA