DANVA og Danske Vandværker finder, at tilskud til privat skovrejsning er med til at give et vigtigt incitament til skovrejsning i områder, hvor der er behov for at beskytte grundvandet. Skovrejsning er således ofte en af de mest effektive beskyttelser imod nedsivning af både næringsstoffer og pesticider til grund-vandet. Placering af boringer i skovområder vil samtidig give fremtidige besparelser til afværgeforanstalt-ninger, i forbindelse med forurenede kildepladser på landbrugsarealer.

Mange steder er der heldigvis allerede sket skovrejsning med sigte på at beskytte grundvandet, og primært er det sket i et samarbejde med fx kommuner og Naturstyrelsen. Vi ønsker derfor, at der gives de bedst mulige betingelser for, at det også for private aktører er attraktivt at indgå i skovrejsning på arealer af betydning for grundvandsbeskyttelsen.
Vi så derfor gerne, at grundvandsbeskyttelsen blev prioriteret meget højere end det er tilfældet i nærvæ-rende udkast til bekendtgørelse. 

Helt aktuelt er beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og grundvandsdannende op-lande i fokus, idet kommunerne frem til 2022 dels skal gennemgå BNBO, hvor der sker erhvervsmæssig brug af bekæmpelsesmidler, dels søge via frivillige aftaler at beskytte områderne. Også i forhold til kom-munale indsatsplaner og planlagte etableringer af nye kildepladser bør det overvejes at give en højere prioritering ved tildeling af midler.

Løvtræ er generelt at foretrække frem for nåletræ, da der er en højere grundvandsdannelse under løv-skov, og dertil kommer, at i der nogle af disse områder, ved valg af løvskov, er lavere risiko for forsuring og deraf følgende udvaskning af tungmetaller.

Derfor foreslår vi, at bekendtgørelsens bilag 6 justeres således, at der gives et højere antal point i forhold til de nævnte hensyn (grundvandsbeskyttelse, kommunale indsatsplaner, nye kildepladser samt løvskov), der på linje med vandplanerne har høj national prioritering.

Specifikke forslag til ændringer

Det foreslås, at der i bilag 6 ændres, således, at ”4. Beliggenhed inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller områder med indvindingsoplande til almene vandforsy-ninger” gives en højere prioriteringsprocent – fx 25% i stedet for 5%.

Det foreslås endvidere, at arealer - hvor der er planlagt en indsats fx i den kommunale indsatsplan eller ved udlægning af BNBO, hvor der er erhvervsmæssig brug af bekæmpel-sesmidler - sidestilles med indsatsen i den første gruppe: ”1. Beliggenhed i et delvandop-land med indsatsbehov for kvælstofreduktion, jf. § 8, stk. 3-5”, således, at der tildeles 4 point for skovrejsning i disse områder.