Til Naturstyrelsen

DANVA høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., lov om miljøbeskyttelse og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold – jeres j.nr. NST-4401-00366

Udkastet til lovforslaget rummer to hovedelementer, som DANVA kommenterer på. Det første er afdragsordningen for økonomisk trængte grundejere, der får påbud om forbedret spildevandsrensning. Det andet er indførelsen af muligheden for, at vandselskabet efter aftale og mod betaling fra grundejeren kan varetage drift og vedligehold af spildevandsanlæg på privat grund.

Som en generel kommentar til begge hovedelementer skal DANVA opfordre til tæt dialog om lovforslaget mellem de relevante ministerier før fremsættelse i Folketinget, da lovforslagets regler berører mange og komplicerede retsområder.

1. Afdragsordning for økonomisk trængte grundejere, der får påbud om forbedret spildevandsrensning

DANVA har fuld forståelse for, at det kan være nødvendigt at lave en hjælpeordning til grundejere, der bliver økonomisk trængte ved påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning. Vi er enige i, som der lægges op til, at det skal være kommunerne, der vurderer hvilke grundejere, der skal kunne gøre brug af afdragsordningen. Muligheden for at få afdrag er først og fremmest en socialpolitisk foranstaltning, som vandselskaberne ikke bør involveres i. Det er kommunerne, der har de rette kompetencer, både i henhold til regelgrundlaget for kommunernes virke og i forhold til de emneområder, der hører under kommunernes daglige drift.

DANVA finder det imidlertid afgørende, at ordningen ikke finansieres af vandselskaberne men f.eks. i stedet af en statslig hjælpefond. Det vil være en økonomisk dårligere løsning for både de trængte grundejere, vandselskaberne og i sidste ende de øvrige kunder at lade vandselskaberne finansiere afdragsordningerne og i modstrid med princippet om adskillelse af myndighed og drift, som er et af grundprincipperne bag vandsektorloven. DANVA er modstander af at sammenblande socialpolitik med forsyningspolitik.

Ud fra hvad DANVA kender til, er der hverken på el- eller varmeforsyningsområderne krav om, at disse forsyningsarter skal bidrage finansielt til sociale foranstaltninger.

Der er uddybende bemærkninger i bilaget.

2. Vandselskabers mulighed for at vedligeholde og drive spildevandsanlæg på privat grund efter aftale

Foreningen imødekommer, at der med lovforslaget åbnes for, at vandselskaberne fremadrettet skal kunne varetage drift og vedligehold af spildevandsanlæg på privat grund. Forslaget har imidlertid en række svagheder som for eksempel at give et skævt incitament til kloakeringsløsninger, idet forslaget ikke inklude-rer lokale regnvandsløsninger (LAR), hvor vandet afkobles kloaksystemet.

DANVA foreslår i stedet for det beskrevne lovforslag, at vandselskaberne skal overtage ejerskab, vedligehold og drift af spildevandsanlæg på privat grund frem til sokkel. En sådan model vil på længere sigt give en enklere administration samt bedre muligheder for at planlægge og effektivisere den daglige drift af det samlede afløbssystem end den i lovforslaget beskrevne model, der indebærer individuelle, kontraktlige aftaler.

Vandselskabers overtagelse af spildevandsanlæg på privat grund vil sikre en mere smidig gennemførelse af planlagte kloaksepareringsprojekter, tilstanden af private stik vil forbedres, hvorved problemer med rotter samt problemer med indsivning af grundvand og regnvand vil blive mindre. Modellen vil endvidere sikre, at løsninger på privat grund og løsninger i de offentlige arealer hænger sammen funktionelt og æstetisk. Dette vil naturligvis koste på taksten, men i samfundsøkonomisk perspektiv give nogle mere optimale løsninger. Modellen forudsætter således, at vandselskabernes aktiviteter på privat grund kan finansieres over taksten, og at der er klarhed omkring ansvarsforhold.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA