Lær at agere på de juridiske problemstillinger

Forsyningsjurauddannelsen giver dig indsigt og overblik over den lovgivning, der sætter rammerne og regulerer forsyningsbranchen. Vi har samlet de vigtigste love, bekendtgørelser, domme og praksis på området, så du kan agere i de juridiske problemstillinger som forsyningsselskabernes aktiviteter rejser.

Vælg de relevante moduler for dig og din forsyning

Forsyningsjurauddannelsen er opbygget af to almene og fire fagspecifikke moduler.

 • Almen 1
 • Almen 2
 • Vand
 • Spildevand
 • Varme
 • Affald

Du kan tilmelde dig alle moduler eller udvælge enkelte moduler, som er relevante for netop dig og din forsyning. Modulerne kan desuden tages i vilkårlig rækkefølge.

Modulerne foregår over to sammenhængende dage. Der vil indgå aktuelle cases og værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

På modulerne vil der være tid til sparring og netværk med både undervisere og kollegaer fra branchen.


Modul: Almen 2

Du får styr på de emner, som går på tværs af flere forsyningsretninger. 

Indhold 

Erstatningsret

 • Erstatningsbetingelser, herunder ansvarsgrundlag og årsforbindelse
 • Tabsopgørelse
 • Egen skyld og tabsbegrænsningspligt
 • Erstatningsret og forsikring
 • Bevis og dokumentation
 • Miljøerstatningslovens betydning


Opkrævning og inddrivelse

 • Opkrævning, herunder mulighed for sikkerhedsstillelse
 • Inddrivelse, herunder rykkeprocedure
 • Lukkeprocedure
 • Forældelse af krav
 • Efterbetaling og tilbagebetaling af krav
 • Opkrævning og inddrivelse i forbindelse med konkurs og tvangsauktion

Ansættelsesret og overenskomster

 • Ansættelsesrettens grundlæggende regler, herunder reglerne i funktionærlovgivningen
 • Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde og lovens betydning ved udlicitering samt omstrukturering af forsyningsvirksomhed
 • De forskellige arbejdsmarkedsoverenskomster og disses betydning
 • Regelsæt, som gælder for tjenestemænd udlånt til forsyningsselskaber

Forbrugerret

 • Forbrugerens rettigheder i henhold til forsyningslovgivning
 • Forbrugerens rettigheder i henhold til anden lovgivning
 • Forbrugerrepræsentation i forsyningsselskabernes bestyrelse
 • Forbrugerens håndhævelse af rettigheder ved domstol, klagenævn og ankenævn

Persondataret

 • Hvad er personoplysninger og hvordan skal de behandles?
 • Kategorisering af personoplysninger
 • Videregivelse af oplysninger
 • Anmeldelsespligt
 • Dataansvarlig
 • Den nye forordning

Finansiering

 • Regulering i vandsektorlov og varmeforsyningslov af kommunale lånegarantier
 • Kommunale lånegarantier på ulovbestemt grundlag i henhold til praksis
 • Vilkår i forbindelse med kommunal garantistillelse, herunder garantiprovision
 • Kommunal lånegaranti og den kommunale lånebekendtgørelse
 • Realkredit finansiering

Er uddannelsen noget for dig?

Forsyningsjurauddannelsen henvender sig til alle medarbejdere inden for økonomi, plan- og projekt, HR og kunder, herunder også direktører og ledere.

Undervisere

Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Andre førende advokater og rådgivere for forsyningsbranchen.

Kursusleder

Emilie Friis Velbæk, DANVA

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale, overnatning og forplejning.