Lær at agere på de juridiske problemstillinger

Forsyningsjurauddannelsen giver dig indsigt og overblik over den lovgivning, der sætter rammerne og regulerer forsyningsbranchen. Vi har samlet de vigtigste love, bekendtgørelser, domme og praksis på området, så du kan agere i de juridiske problemstillinger som forsyningsselskabernes aktiviteter rejser.

Vælg de relevante moduler for dig og din forsyning

Forsyningsjurauddannelsen er opbygget af to almene og fire fagspecifikke moduler.

 • Almen 1
 • Almen 2
 • Vand
 • Spildevand
 • Varme
 • Affald

Du kan tilmelde dig alle moduler eller udvælge enkelte moduler, som er relevante for netop dig og din forsyning. Modulerne kan desuden tages i vilkårlig rækkefølge.

Modulerne foregår over to sammenhængende dage. Der vil indgå aktuelle cases og værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

På modulerne vil der være tid til sparring og netværk med både undervisere og kollegaer fra branchen.


Modul: Almen 1

Du får styr på de emner, som går på tværs af flere forsyningsretninger. 

Indhold 

Selskabsret

 • Krav og muligheder i forsyningslovgivning i forhold til selskabsetablering
 • Selskabsformer og disses karakteristika
 • Selskabsdokumenter i form af ejeraftaler, vedtægter, forretningsorden m.v.
 • Forholdet mellem forsyningsselskabet og dets ejer
 • Forholdet med forsyningsselskabets bestyrelse og direktion
 • Bestyrelsens sammensætning samt bestyrelsesmedlemmernes rettigheder og pligter

Myndighed, drift og myndighedsforberedende arbejde

 • Grundlæggende sondring mellem myndighed og drift
 • Myndighedsopgaver og driftsopgaver
 • Myndighedsforberedende arbejde, herunder hvilke op-gaver der kan betegnes som myndighedsforberedende arbejde
 • Forsyningsselskabers iagttagelse af lighedsprincippet og ikke-diskriminationsprincippet
 • Forsyningsselskabers partsrettigheder

Aktindsigt og miljøaktindsigt

 • Forsyningsselskaber omfattet af offentlighedsloven
 • Oplysninger omfattet af aktindsigt efter offentlighedsloven
 • Oplysninger som kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedsloven
 • Behandling af anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven
 • Oplysninger omfattet af miljøaktindsigtsloven
 • Særligt om forsyningsselskaber og miljøaktindsigtsloven

Udbud, indkøb og aftaler

 • De udbudsretlige regler og udbudsformer
 • De udbudsretlige indkøb, herunder udbudsformer og tærskelværdier
 • Undtagelse fra udbudspligten
 • Udbudsreglernes håndhævelse
 • Hovedindholdet i kontrakter og brug af standardvilkår

Fast ejendomsregulering

 • Rettigheder over fast ejendom ved aftale, hvad skal med i aftalen
 • Ekspropriation af fast ejendom, herunder ekspropriationsprocessen
 • Gæsteprincippets indhold og udstrækning
 • Fravigelse af gæsteprincippet ved deklaration
 • Sikring af rettigheder over fast ejendom ved tinglysning

Juridisk kildelære og informationssøgning

Er uddannelsen noget for dig?

Forsyningsjurauddannelsen henvender sig til alle medarbejdere inden for økonomi, plan- og projekt, HR og kunder, herunder også direktører og ledere.

Undervisere

Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

Andre førende advokater og rådgivere for forsyningsbranchen.

Kursusleder

Emilie Friis Velbæk, DANVA

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale, overnatning og forplejning.