Formål

Netværket har til formål at give medlemmerne mulighed for at udvikle deres faglighed indenfor beredskab, drøfte fælles problemstillinger og evt. udvikle løsninger til glæde og gavn for alle netsværksmedlemmer samt DANVA medlemmer generelt. ”Beredskab” skal i denne henseende tænkes bredt, således at alle facetter af begrebet kan drøftes og vidensdeles på. Derudover vil netværket kunne tilbyde sparring til DANVAs sekretariat.

Det afstemmes løbende, om de fremkomne emner skal løftes ud af netværket og op til national behandling i regi af DANVAs sekretariat f.eks. emner, der kan medføre lovændringer mv.

Fokusområder

Erfaringsudveksling, vidensdeling og udvikling indenfor f.eks.:

  • Myndighedssamarbejde, lokalt og nationalt
  • Kontaktflader, andre netværk og relaterede organisationer
  • Beredskabsplanlægning, internt og eksternt beredskab
  • Øvelser, planlægning, gennemførelse og evaluering
  • Krisestyring, modeller og systemer
  • Fælles tilgang til risikoanalyse og omverdensforståelse
  • Håndtering af kommunikation, herunder krisekommunikation
  • Vidensdeling om hændelser, øvelser mv.
  • Gensidig inspiration f.eks. ved udveksling af skabeloner mv.

Endvidere vil netværket løbende koordinere med øvrige netværk i DANVA, specielt vedr. IT og krisekommunikation. Særligt fokus vil der være på snitflader imellem disse netværk.

Møder

Netværket afholder 2-3 årlige møder. Møderne afvikles som udgangspunkt fysisk, med mindre andet taler imod dette.
Det er hensigten, for at styrke netværket og de personlige relationer, at netværkets medlemmer på skift agerer vært. Alternativt kan møde afholdes hos DANVA efter aftale med kontaktpersonen og tovholderen.

Tovholder

HOFOR A/S fungerer, indtil andet bliver bestemt af netværket, som tovholder for netværket i forhold til DANVA.

Deltagere

Deltagere i netværket skal være forsyningsmedlemmer af DANVA.
Netværket retter sig imod ledere/medarbejdere, der beskæftiger sig med beredskabsarbejde indenfor sin respektive virksomhed. Hvert DANVA-medlem kan max. repræsenteres med to faste personer i netværket. Derudover kan relevante fagpersoner i de respektive forsyninger inviteres med ad hoc, hvis der er emner af særlig interesse for disse.

Opdatering

Nærværende beskrivelse af DANVAs Beredskabsnetværk opdateres årligt på det første møde efter nytår. Opdateret beskrivelse sendes af tovholder til kontaktperson i DANVA, der sørger for opdatering på hjemmesiden.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på 8793 3510 eller sv@danva.dk