Den danske nationalkomite har etableret et rejselegat for unge under 35 år med det formål at støtte deltagelse i udenlandske konferencer mv.

IWA’s danske nationalkomités rejselegat har til formål at give yngre specialister indenfor vandsektoren mulighed for at rejse til udlandet for at deltage i konferencer og hente ny viden og inspiration hjem til Danmark til glæde for den danske vandsektor.

IWA har et særligt program for Young Water Professionals, og rejselegatet skal give unge fra vandsektoren mulighed for bl.a. at deltage i arrangementer i dette regi.

Målgruppen for rejselegatet er unge under 35 år.

Puljen er på 50.000 kr. om året, og det enkelte rejselegat er på max 7.000 kr.

Kriterier

Læs kriterier for uddeling af rejselegatet her.

Læs mere

Besøg Young Water Professionals hjemmeside

Ansøgning

Ansøgninger om tilskud til rejser og konferencegebyr fremsendes elektronisk og stiles til formanden for IWA’s danske nationalkomite, afdelingschef Helle Katrine Andersen, DANVA, på mail-adressen hka@danva.dk  

Ansøgninger behandles løbende, og der findes ikke et særligt ansøgningsskema.
Ansøgninger vurderes som udgangspunkt 2 gange årligt for at sikre en ligelig fordeling af midlerne - første gang i marts måned.

DANVAs rolle

DANVA er sekretariat for IWA's danske nationalkomité, og formanden for nationalkomiteen er Helle Katrine Andersen, DANVA, som er Governing Member i Danmark og dermed bindeled mellem den globale vandforening og den danske vandsektor.

Nationalkomitéen har til formål at fremme forskning og udvikling på vandområdet og varetage de danske interesser indenfor vand- og spildevandssektoren. Desuden har komiteen til opgave at udpege danske repræsentanter til IWA’s styrende organer og faglige udvalg, at stimulere til dansk medvirken ved IWA's konferencer, symposier og workshops, at fremme danske bidrag til IWA’s publikationer og at udbrede kendskabet i Danmark til den internationale udvikling indenfor emner af betydning for vandområdet.