Det er positivt, at der nu er ny vejledning vedr. udledninger af miljøfarlige stoffer. Efter en periode hvor der har været stor usikkerhed om den administrative praksis for at meddele udledningstilladelser forventer DANVA, at dette vil kunne medvirke til genoptagelse af en række projekter landet over, som har været sat i stå, fordi der ikke kunne meddeles udledningstilladelse. Der udestår dog fortsat en række spørgsmål ikke mindst i forhold til udledninger af regnvand fra separate kloaksystemer, som vi imødeser bliver løst hurtigst muligt.

Vi mener desuden, at det sideløbende med udarbejdelse af ny vejledning, er nødvendigt at der sættes fokus på håndtering og kontrol af kilder til miljøfarlige stoffer. Dette betyder blandt andet øget fokus på opsporing og regulering af kilder til miljøfarlige stoffer i oplande til renseanlæg.

Derudover har DANVA følgende specifikke kommentarer:

Forståelse af ordet “åbenbart” under krav til vurderinger

Under listen af forhold, der som minimum skal vurderes ved meddelelse af ny udledningstilladelse, står der:

”- Myndighedernes afgørelse af om en udledning kan forventes at medføre forringelse, skal ske ud fra forsigtighedsprincippet. Det bør være åbenbart, at der ikke sker en stigning i koncentrationen som følge af den påtænkte udledning”

Det bør præciseres hvordan udtrykket åbenbart skal forstås.

Definition af begrebet påvirkning

Begrebet påvirkning er centralt for forståelsen af hvorvidt tilstanden af et overfladevandområde er i risiko for at ændres. På den baggrund ønsker vi en klar definition af hvad der forstås ved en påvirkning.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen