Bekendtgørelsen er i høring og tilrettet i henhold til erfaringer med ordningen i forbindelse med ansøgning og tildeling af tilskud i 2022. 

Ændringerne er primært redaktionelle, bortset fra at beskyttelse af BNBO-områder, ikke længere kan modtage tilskud efter ordningen. 

Efter DANVAs opfattelse, bør denne begrænsning ikke gælde, hvor tilskudsområdet indeholder et BNBO som en delmængde af et større projektområde. Forslaget vil påføre ansøger yderligere administration på et i forvejen kompliceret område. DANVA anbefaler således, at muligheden for tilskud opretholdes for projekter, hvor BNBO er en delmængde af et område, der skal beskyttes. 

Udkastet lægger op til, at det er kommunen, som vurderer om et areal ligger i et strategisk drikkevandsområde. DANVA har tidligere foreslået dette, da et myndighedsophæng giver god mening. I tilfælde hvor vandet bruges i en anden kommune end der hvor arealet der skal beskyttes ligger, bør det præciseres, at vurderingen skal udføres af den kommune hvori vandet forbruges. 

Det anbefales, at der i den tilhørende vejledning præciseres, at kommunens opgave udelukkende er at tjekke arealet i forhold til kriterierne for tilskud angivet i §9, stk. 3 og at vurderingen foretages af den kommune hvori vandet forbruges. Derfor skal ændringen i bekendtgørelsen følges op af en præcisering af vejledningen og en justering af ansøgningsproceduren, så den kommunale vurdering bliver hurtig, kort og kontant, evt. i form af afkrydningsfelter el. lignende. 

 

Med venlig hilsen 

Carl-Emil Larsen 

DANVA