Udkast til vejledning om whistleblowerordning på private arbejdspladser, 2021-750-0747

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, vil gerne rose for, at der generelt er mange eksemplificeringer i vejledningen. Det har stor værdi for læseren, som dermed lettere kan spejle sig i materialet. DANVA vil opfordre til, at det overvejes, om der i forbindelse med beskrivelse af sondringen mellem offentlige og private arbejdspladser eksplicit sker en omtale af de hundredvis af kommunalt ejede selskaber.

Det er vores indtryk, at der vil være adskillige selskaber, der af forskellige hensyn påtænker at lave frivillige whistleblowerordninger, hvilket bl.a. vil være en aflastning af den nationale myndighed, der skal fungere som ekstern whistleblower enhed. DANVA vil opfordre til, at der enten i nærværende vejledning indskrives yderligere oplysninger om opmærksomhedspunkter i den forbindelse – eller at Justitsministeriet opfordrer anden nationalmyndighed til at tage affære.

Ligesom andre interesseorganisationer i Danmark – og ganske givet også i andre EU-lande - ser DANVA frem til afklaring af koncernfælles ordninger m.m. Vi har med andre ord bemærket passussen i høringsbrevet; ”… hvorvidt koncernforbundne selskaber kan opfylde forpligtigelsen til at etablere interne whistleblowerordninger gennem en koncernfælles ordning, og spørgsmålet om, hvorvidt en intern whistleblowerordning kan outsources helt eller delvist til et koncernforbundet selskab er uafklaret på nuværende tidspunkt”.

Specifikke bemærkninger

3.1
Sondringen mellem offentlige og private arbejdspladser har en reference til forvaltningsloven og til dens vejledning. Talrige mennesker, der er afgørende for implementeringen af whistleblowerloven, vil være ikke-jurister. Dette taler for eksemplificeringer – og dette vil også kunne angå de hundredvis af kommunalt ejede kapitalselskaber. Disse selskaber er ikke omfattet af forvaltningslovens § 1, stk. 1 og 2, hvorfor de i nærværende sammenhæng anses som værende private arbejdspladser.

Konkret kunne dette nævnes direkte i ”boksen” eller i en note. Konkret vil vi også anbefale, at begrebet ”tilhører” ikke anvendes i boksens andet afsnit, da dette kunne bringe tankerne over i ejerskab, hvilket ikke er det afgørende; alternativet kunne være ”tilknyttet”/”indgår”. Derudover vil ”boksens” reference til vejledning kunne være bedre placeret afslutningsvis; ”yderlig hjælp til afklaringen af en juridisk enheds status i nærværende sammenhæng kan findes i vejledning… ”

5.1
Der står, at ”enhver overtrædelse af retsakter, der er omfattet af whistleblowerdirektivet, vil skulle behandles af whistleblower-ordningerne… ” DANVA foreslår, at dette uddybes med en bemærkning om dette også angår overtrædelser af EU-lovgivning – selvom overtrædelsen ikke er tilknyttet sanktioner i EU-retsakten eller den implementerende lovgivning.

5.2
Under hensyntagen til læsergruppens brede sammensætning foreslås det, at der findes et mere hverdagsagtigt synonym i forhold til vendingen ”accessoriske bestemmelser”.


Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA