Ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, PSI-loven.

Til Digitaliseringsstyrelsen

Det er med stor interesse, at Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, har læst høringsmaterialet, og DANVA er opmærksom på, at Åben-data-direktivet (2019/1024) har til formål at gøre offentlige data lettere tilgængelige for borgere og virksomheder samt fremme innovation og anvendelse af kunstig intelligens baseret på åbne data fra myndigheder og offentlige virksomheder.

DANVA kan støtte forslaget om at lade de kommunalt ejede vand-forsyningsselskaber være omfattet af PSI-lovens begreb offentlig virksomhed.

Offentlige virksomheder har ikke pligt til at behandle og efterkomme anmodning om videreanvendelse af dokumenter/data – men de kan vælge at gøre det. Dette fremgår af direktivet, og DANVA støtter, at den valgfrihed kan genfindes i lovforslaget – og at den vil angå de kommunale vandforsyningsselskaber.

Af forsyningssikkerhedsmæssige grunde foreslår DANVA, at det præciseres, at ”videreanvendelse” i lovens forstand ikke omfatter; 1. koncernintern deling i offentlige forsyningsvirksomheder, og 2. deling af data mellem offentlige myndigheder og offentlige forsyningsvirksomheder i det omfang, det er nødvendigt af forsyningsmæssige hensyn.

DANVA efterlyser, at der i lovbemærkningerne eksplicit sker en omtale af, hvad konsekvenserne er af, at nogle datasæt udpeges til at være af særlig høj værdi.

DANVA foreslår, at der i lovbemærkningerne er mere omfattende omtale af undtagelserne i forhold til de dokumenter/data, der skal gives adgang. Da der sker en udvidelse af anvendelsesområdet, og der er mange andre regelsæt, der angår adgang til informationer, vil foreningen opfordre til udformning af en vejledning/cirkulære, at der tænkes i videreformidling, der kan fremme efterlevelsen af PSI-lovgivningen.

Uddybning findes i bilaget herunder.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård, DANVA

BILAG

Offentlig virksomhed
Vi forstår lovforslaget således, at begrebet offentlig virksomhed fremover vil angå operatører af offentlige tjenester, hvor referencen er Forsynings-virksomhedsdirektivet. Det vil sige, at vandforsyningsselskaber vil være omfattet i modsætning til spildevandsforsyning. Såfremt at styrelsen er enig i, at Forsyningsvirksomhedsdirektivet er afgørende for fortolkningen, vil vi anbefale, at der henvises til dette i lovbemærkningerne.

Det er også af betydning, at der er en definition af termen offentlig virksomhed; det offentlige har bestemmende indflydelse, ”idet myndigheden besidder majoriteten af virksomhedens tegnede kapital, råder over flertallet af de stemmer, som er knyttet til de kapitalandele, som virksomheden har udstedt, eller kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i virksomhedens administrationsledelse eller tilsynsorgan”. (Det kan overvejes i lovbemærkningerne også at anvendelse begrebet bestyrelse).

Det vil sige, at de kommunalt ejede vandforsyningsselskaber typisk vil være omfattet af lovforslaget, da de kommunale myndigheder oftest vil udpege halvdelen af forsyningens bestyrelse.

DANVA kan støtte forslaget om at lade de kommunalt ejede vand-forsyningsselskaber være omfattet af PSI-lovens begreb offentlig virksomhed.

Valgfrihed
Offentlige virksomheder har ikke pligt til at behandle og efterkomme anmodning om videreanvendelse af dokumenter/data – men de kan vælge at gøre det. Dette fremgår af direktivets artikel 4 stk. 6 litra a og præambel 26. DANVA støtter, at den valgfrihed kan genfindes i lovforslaget – og at den vil angå de kommunale vandforsyningsselskaber, se § 1 nr. 6.

Videreanvendelse
Loven angår videreanvendelse af eksisterende dokumenter og datasamlinger. I den forbindelse er det vigtigt at notere sig, at som offentlig forsyningsvirksomhed er det relevant at stille data til rådighed dels koncerninternt dels med offentlige myndigheder med henblik på varetagelse af offentlige opgaver og/eller levering af tjenesteydelser af almen interesse. Hvis en sådan deling har karakter af en tilgængelig-gørelse for videreanvendelse i lovens forstand med de deri afledte forpligtelser foreskrevet i PSI-loven og de direktiver, loven implementerer, kan forsyningsvirksomheder via den nævnte aktivitet blive ”tvunget” til at honorere kravene i PSI-loven.

Af forsyningssikkerhedsmæssige grunde foreslås det således præciseret, at videreanvendelse i lovens forstand ikke omfatter:

  1. koncernintern deling i offentlige forsyningsvirksomheder, og
  2. deling af data mellem offentlige myndigheder og offentlige forsyningsvirk-somheder i det omfang, det er nødvendigt af forsyningsmæssige hensyn.

Data af høj værdi
EU Kommissionen vil udfærdige supplerende lovgivning med tilknytning til datasæt af særlig høj værdi. Da en af kategorierne er miljø, og der i øvrigt er særlig interesse for dynamisk data, har vi interesse i emnet. De kommunale vandforsyninger indsamler vandforbrugsdata, der måske kunne anses som miljødata i PSI-forstand, og endvidere er der også flere forsyninger, der indsamler realtidsdata med henblik på at optimere driften.

DANVA efterlyser, at der i lovbemærkninger eksplicit sker en omtale af, hvad konsekvenserne er af, at nogle datasæt udpeges til at være af særlig høj værdi. Kan en sådan udpegning ”overrule” en beslutning hos en offentlig virksomhed om ikke at ville behandle og efterkomme anmodning om videreanvendelse af data? Skal offentlige virk-somheder gratis stille sådanne data til rådighed?

Efterlevelse af PSI-lovgivning
Taget i betragtning at de offentlige virksomheder er en ny målgruppe for PSI-loven vil DANVA foreslå, at der i lovbemærkningerne er mere omfattende omtale af undtagelser i forhold til de dokumenter/data, der skal gives adgang: Der tænkes på dokumenter produceret uden for det offentlige virksomhedsområde, dokumenter undtaget efter reglerne om aktindsigt, persondataoplysninger, dokumenter vedrørende kritisk infra-struktur. DANVA er af den opfattelse, at de kommunale vandforsynings-selskaber ligger inde med dokumenter omfattet af de nævnte kategorier.

Et alternativ kunne være udformning af en tværministeriel vejledning, der bl.a. omtaler snitflader til offentlighedsloven, loven om miljøoplysninger, GDPR, Inspire-loven, loven om webtilgængelighed m.m.