Til  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet


DANVA støtter op om nedsættelse af et klimadialogforum, der skal bistå Klimarådet i deres arbejde. Klimadialogforummet skal sikre større interessentinddragelse i Klimarådets arbejde.

Udsendte høring om ”Bekendtgørelse om Klimarådets klimadialogforum” indeholder en liste over interessenter, som skal bistå klimarådet i deres arbejde.

DANVA fremgår ikke af listen og det undrer vi os over, da vi mener, at vand- og spildevandsbranchen har en bidragende betydning for fremtidens reduktioner af drivhusgasser. Selvom branchens egne emissioner ikke fylder meget i det samlede billede, så vil vandbranchens medvirken til udvikling af nye vandteknologier, som via eksport kan være med til at sænke CO2-emissionen fra den globale vandbranche markant. Det er i øvrigt vores forventning, at rådet ikke blot ser på de aktuelle CO2-reducerende muligheder, men i lige så høj grad ser på potentialerne.

Derfor vil DANVA gerne anmode om at blive en del af klimadialogforummet.

Den danske vand- og spildevandsbranche har allerede i mange år bidraget til produktion af vedvarende energi i form af biogas, som er blevet brugt til produktion af grøn elektricitet og grøn fjernvarme, men branchen har et endnu større potentiale fx:

  • Vi har i Danmark ca. 700 mia. liter lunkent spildevand, som vil være en stabil varmekilde ved brug af varmepumper. Der er i øjeblikket kun et varmepumpeanlæg i kontinuerlig drift, som producerer varme på afløbet fra et renseanlæg, og det står på Kalundborg Renseanlæg. Hvis erfaringerne fra Kalundborg Renseanlæg overføres til de 700 mia. lunkent vand, som løber ud af de danske renseanlæg, så er der et energipotentiale på ca. 5.500 GWh, som svarer til et anlæg på 628 MW. Potentialet i det lunkne vand svarer til varmeforbruget i ca. 300.000 parcelhuse, hvilket er mere end 25 gange den nuværende varmeproduktion på de eksisterende renseanlæg.
  • Tilsvarende er der ligeledes et stort uudnyttet potentiale for varmepumper på drikkevand. Der bliver solgt ca. 330 mio. m3 koldt drikkevand. Drikkevandet er koldere end spildevandet, men til gengæld er det en meget ensarte og stabil kilde. Hvis der sættes varmepumper på halvdelen af det udpumpede drikkevand, vil der kunne forventes et varme potentiale på 885 GWh, svarende til et anlæg på 101 MW, som vil kunne opvarme ca. 50.000 parcelhuse. Hertil kommer et indtil videre ukendt potentiale i at bruge lukkede kildepladser til varmeproduktion samtidig med en oprensning af grundvandsressourcen.
  • Øget produktion af biogas vil kunne bidrage positivt til yderligere reduktion af CO2-emissioner. I dag bruges 2/3 dele af den producerede overskudsslam til biogasproduktion, hvilket betyder et potentialeforøgelse på 50 %. Historisk er biogassen blevet brugt til produktion af grøn elektricitet og grøn fjernvarme. Efterhånden som der kommer rigeligt med grøn el og grøn varme, forventes det, at biogassen i stedet for at blive brændt, vil blive opgraderet og brugt til udfasning af naturgas eller brugt i transportsektoren. Længere ud i fremtiden viser nogle igangværende udviklingsprojekter, at det er muligt at omdanne slam til bio-olie, som vil kunne erstatte flybrændstof.
  • Et af de områder, hvor der kan hentes store CO2-reduktioner er inden for den cirkulære økonomi. Her vil renseanlæggene fremover ligeledes stå for en stor omvæltning, da der er en bevægelse fra at skulle fjerne et affaldsproblem (rense spildevandet) til at kunne genskabe nye produkter, som vil kunne reducere trykket på råstoffer. Her er genindvinding af fosfor fra slammet et godt eksempel på en bæredygtig udvikling, hvor fosforen genbruges og derved sparer på de begrænsede fosforressourcer, der er tilbage i fosforminerne.

I Klimapartnerskabet rapport for ”Affald og vand, cirkulær økonomi” er eksport af dansk vandteknologi til Europa estimeret til at kunne reducere CO2-udledningen med 1,7 mio. tons CO2e gennem et lavere energiforbrug. Den globale effekt kan være op til 30 mio. tons CO2e reduktion.

Vi mener, at den danske vandbranche har en vigtig rolle i målet om reduktion af den danske og globale CO2-reduktion. Det er derfor DANVA anmoder om at blive en del af klimadialogforummet.

 

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen

DANVA