Høring af udkast til ændring af lov om afgift på ledningsført vand.

Til Skatteministeriet

Generelle kommentarer

I udkastet til ændring af lov om afgift på ledningsført vand foreslås, at afgiften forhøjes med 19 øre pr. kubikmeter svarende til det hidtidige øremærkede beløb til drikkevandsbeskyttelse. Dette øremærkede beløb var lovfæstet med udløb i år. Fremover foreslås det, at finansieringen af grundvandskortlægningen og kommunernes indsatsplanlægning fastsættes i finansloven, og at det manglende provenu ved bortfald af det øremærkede beløb til drikkevandsbeskyttelse dækkes via en tilsvarende forhøjelse af den generelle afgift på ledningsført vand.

DANVA er overordnet af den opfattelse, at drikkevandsbeskyttelsen er en samfundsopgave, hvorfor vi principielt støtter skattefinansiering af denne vigtige opgave. Vi er dog stærkt bekymret for, at kontinuiteten i indsatsen kan gå tabt, når det er op til skiftende regeringer at allokere tilstrækkelige midler til området.

Den statslige grundvandskortlægning er i disse år hårdt presset af behovet for kortlægning af et meget stort antal nye kildepladser på grund af de massive fund af pesticider i landets vandforsyninger og af opgaven med udpegning af boringsnære beskyttelsesområder. Der er således mange vigtige kortlægningsopgaver, der må vente mange år. Vi mener derfor, at der skal ske en væsentlig øget tilførsel af midler til området (udover de nuværende 19 øre) over en længere årrække, og at vand-sektoren har behov for sikkerhed for, at finansieringen fremadrettet er på plads.

DANVA kan derfor kun støtte omlægningen af afgiften, hvis den fremtidige nødvendige finansiering sikres via lov eller politisk aftale.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA