Skanderborg den 1. juli 2012

DANVA takker for modtagelsen af høringsmateriale vedr. udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land.

Vi har følgende bemærkninger til forslagets tekniske og sproglige præciseringer:

Forslag 1

§10 stk. 2 Stk. 2. Mellemrummet mellem forerør og omkringliggende jordlag skal tætnes ved opfyldning med materialer af en sådan beskaffenhed, at grundvand ikke forurenes ved nedsivning langs forerøret, og således at uønsket vandudveksling mellem forskellige magasiner ikke finder sted.

DANVA foreslår teksten ændret til:
Mellemrummet mellem forerør og omkringliggende jordlag skal tætnes ved opfyldning med vandstandsende materialer af en sådan beskaffenhed, at grundvand ikke forurenes ved nedsivning langs forerøret, og således at vandudveksling mellem forskellige magasiner ikke finder sted. Er der boret i lerlag, skal lerlagenes forseglende evne retableres.
Note til forslag 1: Denne formulering giver ikke mulighed for at afproppe med andet end bentonit fra top filter til terræn, hvilket vil have en positiv virkning på grundvandsbeskyttelsen.

Forslag 2

9§… Stk. 4. Ved boringer, jf. § 21 i lov om vandforsyning m.v., skal der omkring borestedet ved almene vandforsyninger kunne etableres en beskyttelseszone på 25 meter, og ved ikke-almene vandforsyninger skal der kunne etableres et fredningsbælte på mindst 5 meter.
DANVA foreslår teksten ændret til:
Stk. 4. Ved boringer, jf. § 21 i lov om vandforsyning m.v., skal der omkring borestedet ved almene vandforsyninger kunne etableres en beskyttelseszone på 25 meter, og ved ikke-almene vandforsyninger skal der kunne etableres et fredningsbælte på mindst 5 meter og en sprøjtefri sikkerhedszone på 25m.
Note til forslag 2: Ikke-almene vandforsyninger kan have deres boringer i samme magasiner som almene vandforsyninger, og de samme sikkerhedsforanstaltninger til grundvandsbeskyttelse skal også gælde for de boringer.