Skanderborg, den 28. februar 2011

Tak for det tilsendte høringsmateriale om optagelse af de 18 aktivstoffer. Vi vil i det nedennævnte gennemgå vores holdninger til optagelse af disse stoffer.

Aluminium sulfat

Stoffet ønskes anvendt til bekæmpelse af bakterier i afskårne blomster. Foreningen har ingen kommentarer til dette stof.

Azadirachtin

Stoffet ønskes anvendt til bekæmpelse af insekter i kartofler. Stoffet udvaskes tilsyneladende til grundvandet, hvorfor foreningen støtter den danske holdning om at stemme nej til optagelse af stoffet på bilag 1.

Bromadiolon

Dette stof ønskes godkendt til bekæmpelse af mus på udyrkede arealer. Da stoffet ud-gør en risiko for det øvrige miljø, så støtter DANVA den danske holdning om nej til godkendelse.

Carbetamid

Det ønskes godkendt til ukrudtsbekæmpelse i raps. Stoffets nedbrydningsprodukter kan ifølge EU-godkendelsespapirerne udvaskes i koncentrationer, der overstiger grænseværdien, hvorfor vi anbefaler at stemme nej til optagelse af stoffet.

Carboxin

Carboxin ønskes anvendt til bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Stoffets ned-brydningsprodukter udvaskes tilsyneladende til grundvandet, hvorfor foreningen støtter den danske holdning om at stemme nej til optagelse af stoffet på bilag 1.

Cyproconazol

Dette stof ønskes anvendt som fungicid i hvede. Da stoffet udgør en risiko for det øvrige miljø, så støtter DANVA den danske holdning om nej til godkendelse.

Dithianon

Stoffet anvendes mod svampesygdomme i kernefrugt og vin. Der mangler data for en række nedbrydningsprodukter, hvorfor vi støtter den danske holdning om at stemme nej til optagelse.

Fenazaquin

Midlet ønskes godkendt bekæmpelse af mider i vin, citrus og prydplanter. Da stoffet udgør en risiko for det øvrige miljø, så støtter DANVA den danske holdning om nej til godkendelse.

Fluazifop-P

Stoffet ønskes godkendt til ukrudtsbekæmpelse i raps, kartofler, ærter, bønner og frugttræer. Stoffets nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet og der mangler modelberegninger for et nedbrydningsprodukt, hvorfor foreningen støtter den danske holdning om at stemme nej til optagelse af stoffet på bilag 1.

Fluometuron

Dette middel ønskes anvendt til ukrudtsbekæmpelse i bomuld. Stoffets nedbrydnings-produkter udvaskes til grundvandet, hvorfor foreningen støtter den danske holdning om at stemme nej til optagelse af stoffet på bilag 1.

Hexythiazox

Stoffet ønskes anvendt til bekæmpelse af mider i æbler, vin og citrus. Foreningen har ingen bemærkninger til dette stof.

Pencycuron

Midlet søges godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Der er stor usikkerhed om visse nedbrydningsprodukters skæbne i jord, hvorfor vi ikke kan støtte optagelse af stoffet.

Lime sulphur

Dette stof søges godkendt som fungicid i æbler. Foreningen har ingen bemærkninger til dette stof.

Metaldehyd

Metaldehyd ønskes godkendt til bekæmpelse af snegle i korn og raps. Stoffet er stort set unedbrydeligt under anaerobe forhold og er meget mobilt, hvilket betyder, at der er meget stort potentiale for sprækketransport. Endvidere er der ved anvendelse af midlet risiko for fugle og pattedyr. Vi støtter derfor op om den danske holdning om at stemme nej til optagelse.

Paclobutrazol

Dette stof ønskes anvendt til vækstregulering af raps. Under visse klimatiske forhold udvaskes stoffet til grundvandet i de opstillede forsøgsbetingelser, men specielt problematisk er, at stoffet har høj persistens og mobilitet, hvilket øger risikoen for forurening via sprækketransport. Vi anbefaler derfor, at der stemmes nej til optagelse af stoffet på bilag 1.

Sintofen

Midlet søges godkendt til vækstregulering af hvede til hybridfrøavl. Midlet er meget persistent, men er ikke specielt mobilt. Under normale forhold vil stoffet derfor være relativt uproblematisk, men der er ikke taget højde for risiko for sprækketransport. Vi kan derfor ikke anbefale, at der stemmes ja til optagelse.

Tebufenozid

Stoffet ønskes anvendt til insektbekæmpelse i vin og kernefrugt. Stoffets nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet, hvorfor foreningen støtter den danske holdning om at stemme nej til optagelse af stoffet på bilag 1.

Terbuthylazin

Dette i Danmark forbudte stof tænkes godkendt til ukrudtsbekæmpelse i majs og durra. Stoffet er forbudt i Danmark på grund af stor risiko for udvaskning til grundvandet, hvilket blandt andet er dokumenteret i Varslingssystemet for pesticider. DANVA støtter derfor den danske holdning om at stemme nej til optagelse af stoffet på bilag 1.

Venlig hilsen
Carl-Emil Larsen