Skanderborg den 9. april 2010

Ændring af bekendtgørelse om kommuners varetagelse af visse administrative opgaver for visse vandselskaber, jeres j.nr. BLS-400-00054

Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) og Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), takker for det fremsendte høringsmateriale.

Generelle bemærkninger

DANVA/FVD finder den påtænkte ændring af bekendtgørelsen positiv og nødvendig. Ændringen er nødvendig, da bekendtgørelsen uden ændringen kan medføre uoverensstemmelser med gældende regelsæt på andre områder.

DANVA/FVD vil opfordre myndighederne til – nu da bekendtgørelsen alligevel ændres – at foretage yderligere ændringer. DANVA/FVD henviser til vores høringssvar af 6. november 2009 til udkast til den oprindelige bekendtgørelse.

Endvidere vil DANVA/FVD opfordre til, at der laves en vejledning til bekendtgørelsen. By- og Landskabsstyrelsens notat fra 10. november 2009 om kommunernes mulighed for at levere serviceydelser efter vandsektorloven, vil efter vor opfattelse tillige med øvrige relevante betragtninger være et godt udgangspunkt for en vejledning.

Venlig hilsen
Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA og Direktør Bent Soelberg, FVD