Skanderborg den 3. november 2009

Dansk Vand- og Spildevandsforening(DANVA) og Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) takker for det fremsendte høringsmateriale.

Foreningerne har ingen generelle bemærkninger til bekendtgørelsen. Vi har forstået, at styrelsen af lovtekniske årsager principielt ikke ønsker at bekendtgørelser skal gengive lovtekst – hvilket kunne have relevant i forbindelse med beskrivelse af opgaverne. Foreningerne vil dog gerne opfordre til, at udarbejdes en vejledning, som samler alle bestemmelser om Forsyningssekretariatets virke herunder opgaver, finansiering m.m.

Specifikke bemærkninger

§3

Vandsektorloven, VSL, fastslår i §24, at ministeren nedsætter et kontaktudvalg, der skal følge udviklingen i vand- og spildevandsforsyningssektoren, og som kan rådgive ministeren vedrørende forhold omfattet af loven.

I lovbemærkningerne er der sket uddybning af disse opgaver. Foreningerne mener, at flere af disse opgaver kræver, at der er dialog mellem Kontaktudvalget og Forsynings-sekretariatet – herunder at Forsyningssekretariatet vil levere analyser m.m., som Kontaktudvalget har brug for i forbindelse med deres arbejde.

Er dette samarbejde og denne dialog mellem Kontaktudvalget og Forsyningssekretaria-tet sikret ved bekendtgørelsen, konkret §3?

Bestemmelsen bør henvise til VSL §24.

Ovenstående er udtryk for, at rækkevidden af §3 med sin nuværende formulering er uklar.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen, DANVA og Bent Soelberg, FVD