Til Miljøstyrelsen

Hermed fremsendes DANVAs og Danske Vandværkers fælles høringssvar til vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyning.

Vejledningen indeholder mest af alt en detaljeret opremsning af gældende lovgivning, og opbygningen gør det vanskeligt at skelne mellem krav og anbefalinger. Ansvarsfordelingen mellem kommune, vandforsyning og borger er uklart beskrevet, og der er generelt mangel på konkrete anvisninger og vejledning. Denne mangel åbner mulighed for, at bekendtgørelsens krav tolkes forskelligt, og dermed også en risiko for, at forsyningerne behandles forskelligt på tværs af kommunegrænserne. Den manglende struktur i opbygning af vejledningen, samt manglen på konkrete anbefalinger, vil efter foreningernes opfattelse give anledning til unødig administration hos kommuner og vandforsyninger.

Vi er derfor af den opfattelse, at vejledningen bør strammes væsentligt op, før den er brugbar. Ansvar og krav til aktørerne skal være tydeligt beskrevet og klart adskilt fra betragtninger, råd og anbefalinger.

I nogle tilfælde er der vejledning at finde i bilagene, men denne vejledning bør fremgå af hovedteksten og ikke kun stå i bilagene.

Vi savner dernæst, at der tilføjes afsnit om afsmitning fra materialer i kontakt med drikkevand og afsnit om håndtering af decentrale vandbehandlingsanlæg. DANVA er bekendt med, at Miljøstyrelsen råder over viden fra GDV-ordningen, som med fordel kunne danne grundlag for en vurdering af afsmitning fra stoffer med tilhørende kravværdier. Dernæst bør tilføjes noget om forbruger– og myndighedsansvaret i medfør af bygningsreglementet, samt myndighedshjemlen overfor forbrugeren i tilfælde af overskridelser på taphanen, der ikke kan henføres til forbrugeren.

Vi opfordrer Miljøstyrelsen til at samle interessenter på området for at sikre, at vejledningen dækker behovet hos kommuner og forsyninger. Vi indgår meget gerne i den videre dialog herom, idet vi lægger vægt på, at vejledningen skaber den nødvendige klarhed.

Med venlig hilsen

                                                                                             

Carl-Emil Larsen                                                        Susan Münster
                        DANVA                                                             Danske Vandværker