Marselisborg-renseanlæg.jpg

Ansøgningsrunde 2021 annonceres senere.

7,6 mio. kr. til 7 nye VUDP projekter i 2020

DANVA har i 2020 modtaget 18 VUDP ansøgninger fra vandselskaber med et samlet ansøgt beløb på 17,2 mio. kr. til spildevands-, drikkevands- og klimatilpasnings-projekter. Vurderingspanelet udvalgte 10 ansøgninger til at indsende uddybende ansøgninger, og af disse er 7 projektforslag udvalgt og har fået tilsagn efter godkendelse af DANVAs bestyrelse. Læs mere om de 7 udvalgte projekter her.

I alt har VUDP uddelt 40,1 mio. kr. til 39 projekter siden 2016.

Vurdering

I vurderingsfasen prioriteres projekter, der støtter formålet for VUDP:
VUDP er etableret med det formål at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor.

VUDP udbyder, driver og overvåger udviklingsprojekter, bidrager gennem uddelinger til finansiering af sådanne projekter og står for offentliggørelse af resultater, erfaringsudveksling mv.

Projekterne skal bidrage til kobling mellem vandselskaberne, forsknings-verdenen, industrien og rådgivende virksomheder med særligt henblik på at understøtte effektivitet og innovation i vandsektoren og det enkelte vandselskab samt eksport af vandteknologi.

Der vil være fokus på projekter, der kan videreudvikle vandselskaberne imod højere grad af bæredygtighed, kvalitet, forsyningssikkerhed og effektivitet.

Hovedansøger SKAL bidrage til VUDP. 
Projektet SKAL være et samarbejdsprojekt.

Vurderingspanelets medlemmer vurderer ansøgningen ud fra, i hvor høj grad den opfylder hvert af ansøgningskriterierne. Ansøgere skal i deres ansøgning være opmærksom på, at VUDPs vurderingspanel lægger vægt på, at projekterne er baseret på et bredt samarbejde og vil have udbredt anvendelighed i vandsektoren.

Kriterier

Udvælgelse af projektideer sker på baggrund af en vurdering af, hvorledes projektet opfylder følgende kriterier:

  • Relevans for vandbranchen
    - Grad af tilførsel af kvalitetsforbedringer, effektivitetsforbedringer, miljøforbedringer, bæredygtighed og bedre forsyningssikkerhed til vandbranchen
    - Grad af anvendelse i vandbranchen
  • Grad af nyhedsværdi for vandbranchen
  • Grad af samarbejde mellem forskellige parter

Projekter indeholdende elementer fra alle vurderingskriterier vil blive prioriteret højest. Derudover vil et bredt sammensat team fra forskellige aktører i vandbranchen, forretningsmuligheder og eksportfremme samt projekter med cirkulær økonomisk tankegang og bæredygtighed ligeledes blive vægtet højt.

Det er vigtigt, at ansøgningsbeskrivelsen i forhold til opfyldelse af kriterierne er fyldestgørende, for at vurderingen af ansøgningen er mest optimal. Det anbefales, at ansøger sikrer, at elementer fra alle kriterier indgår i projektet, for at opnå en god vurdering. VUDPs vurderingspanel vil vurdere ansøgningerne og indstille ansøgninger til tilsagn til DANVAs bestyrelse. Bestyrelsen vil herefter tage stilling til tilsagn.

To faser

Ansøgningsrunder til VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram) består af to faser.

Først indsendes en elektronisk ansøgning med en kort idétilkendegivelse med præcisering af de 3 overordnede kriterier for ansøgningerne inden frist for fase 1. Udvalgte ansøgninger, efter vurdering af vurderingspanelet, vil modtage login til udfyldelse og indsendelse af uddybende ansøgning. Efter vurderingspanelets indstilling til tilsagn til beslutning ved DANVAs bestyrelse vil udvalgte ansøgninger fra fase 2 modtage tilsagn om støtte i slutningen af september.

Vurderingspanelet har underskrevet en fortrolighedserklæring, som kan læses her.

Modtagere af projektmidler skal opfylde en række betingelser. Læs mere om uddelingsvilkår her.

Læs revisionsinstruks for projektuddeling under 300.000 kr. her og for projektuddeling over 300.000 kr. her.

Projektforløb

Den første del af VUDPs projektstyring er bygget op omkring projekternes milepæle, faser eller perioder (delperiode), der er fastlagt af projektejerne selv.

Når et projekt nærmer sig en delperiode, skal projektlederen udfylde et statusskema og uploade et realiseret regnskab elektronisk. Felterne udfyldes med oplysninger om projektets fremdrift og økonomi.  Skemaet og regnskabet udfyldes af projekt leder og efterfølgende godkendes i sekretariatet jf. uddelingsvilkår og revisionsinstruks. Godkendelsen er en forudsætning for, at udbetaling af uddeling til projektet kan finde sted. Udbetalingen sker når projektet er godkendt jf. regnskabsinstruks.

Statusrapporterne tegner et billede af projektets forløb og økonomi. Der udarbejdes en slutrapport som samler op på projektet. Økonomidelen af den sidste statusrapport erstattes af et slutregnskab, der efterfølgende skal godkendes i henhold til reglerne i uddelingsvilkårene.

Slutrapporten og slutregnskabet skal indsendes senest tre måneder efter, at projektet er afsluttet, dog senest tre år regnet fra tilsagnsskrivelsens dato. Slutregnskab og statusrapporter er til VUDPs interne administration og er derfor ikke tilgængeligt på DANVAs hjemmeside.

Alle ændringer i projektforløb, budget og formål skal godkendes af VUDP inden igangsættelse af ændringer.

Vil du vide mere?

Kontakt Niels Vinderslev Bjerregaard på telefon 8793 3504 eller e-mail nvb@danva.dk