Marselisborg-renseanlæg.jpg

VUDP ansøgningsrunde 2019 

Bredt samarbejde i projektet bliver prioriteret og hovedansøger skal bidrage til VUDP. Fokus for dette års ansøgningsrunde er Kunder og FN’s verdensmål.

DANVA har modtaget 20 VUDP ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 21 mio. kr. til spildevands-, drikkevands- og klimatilpasningsprojekter. Vurderingspanelet har nu udvalgt 13 ansøgninger til at indsende uddybende ansøgninger med frist den 26. juni 2019 kl. 12:00. 

Uddelingsvilkår og revisionsinstruks kan findes her.

Fokus på kunder og verdensmål

DANVAs fokus for VUDP 2019 er kunder og FN’s verdensmål.

Ansøgeren kan med fordel tænke ovenstående ind i projektsammenhæng med fx kundeinddragelse og/eller kundeservice i løsningsdesign, som bidrager til opfyldelse af verdensmål.

Læs DANVAs inspirationskatalog: Vandsektoren og verdensmålene.

Proces i 2019

 • Annoncering: Februar 2019
 • Frist fase 1: Den 9. april 2019 kl. 12:00
 • Svar fase 1: Primo maj 2019
 • Frist fase 2: Den 26. juni 2019 kl. 12:00
 • Svar fase 2: Ultimo september 2019

Vurdering

I vurderingsfasen prioriteres projekter, der støtter formålet for VUDP:
VUDP er etableret med det formål at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor.

VUDP udbyder, driver og overvåger udviklingsprojekter, bidrager gennem uddelinger til finansiering af sådanne projekter og står for offentliggørelse af resultater, erfaringsudveksling mv.

Projekterne skal bidrage til kobling mellem vandselskaberne, forsknings-verdenen, industrien og rådgivende virksomheder med særligt henblik på at understøtte effektivitet og innovation i vandsektoren og det enkelte vandselskab samt eksport af vandteknologi.

Der vil være fokus på projekter, der kan videreudvikle vandselskaberne imod højere grad af bæredygtighed, kvalitet, forsyningssikkerhed og effektivitet.

Hovedansøger SKAL bidrage til VUDP. 
Projektet SKAL været et samarbejdsprojekt.

Vurderingspanelets medlemmer vurderer ansøgningen ud fra, i hvor høj grad den opfylder hvert af ansøgningskriterierne. Ansøgere skal i deres ansøgning være opmærksom på, at VUDPs vurderingspanel lægger vægt på, at projekterne er baseret på et bredt samarbejde og vil have udbredt anvendelighed i vandsektoren.

Kriterier

Udvælgelse af projektideer sker på baggrund af en vurdering af, hvorledes projektet opfylder følgende kriterier:

 • Relevans for vandbranchen
  - Grad af tilførsel af kvalitetsforbedringer, effektivitetsforbedringer, miljøforbedringer, bæredygtighed og bedre forsyningssikkerhed til vandbranchen
  - Grad af anvendelse i vandbranchen
 • Grad af nyhedsværdi for vandbranchen
 • Grad af samarbejde mellem forskellige parter

Projekter indeholdende elementer fra alle vurderingskriterier vil blive prioriteret højest. Derudover vil et bredt sammensat team fra forskellige aktører i vandbranchen, forretningsmuligheder og eksportfremme samt projekter med cirkulær økonomisk tankegang og bæredygtighed ligeledes blive vægtet højt.

Det er vigtigt, at ansøgningsbeskrivelsen i forhold til opfyldelse af kriterierne er fyldestgørende, for at vurderingen af ansøgningen er mest optimal. Det anbefales, at ansøger sikrer, at elementer fra alle kriterier indgår i projektet, for at opnå en god vurdering. VUDPs vurderingspanel vil vurdere ansøgningerne og indstille ansøgninger til tilsagn til DANVAs bestyrelse. Bestyrelsen vil herefter tage stilling til tilsagn.

To faser

Ansøgningsrunder til VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram) består af to faser.

Først indsendes en elektronisk ansøgning med en kort idétilkendegivelse med præcisering af de 3 overordnede kriterier for ansøgningerne inden frist for fase 1. Udvalgte ansøgninger, efter vurdering af vurderingspanelet, vil modtage login til udfyldelse og indsendelse af uddybende ansøgning. Efter vurderingspanelets indstilling til tilsagn til beslutning ved DANVAs bestyrelse vil udvalgte ansøgninger fra fase 2 modtage tilsagn om støtte i slutningen af september.

Vurderingspanelet har underskrevet en fortrolighedserklæring, som kan læses her.

Modtagere af projektmidler skal opfylde en række betingelser. Læs mere om uddelingsvilkår her.

Læs revisionsinstruks for projektuddeling under 300.000 kr. her og for projektuddeling over 300.000 kr. her.

Projektforløb

Den første del af VUDPs projektstyring er bygget op omkring projekternes milepæle, faser eller perioder (delperiode), der er fastlagt af projektejerne selv.

Når et projekt nærmer sig en delperiode, skal projektlederen udfylde et statusskema og uploade et realiseret regnskab elektronisk. Felterne udfyldes med oplysninger om projektets fremdrift og økonomi.  Skemaet og regnskabet udfyldes af projekt leder og efterfølgende godkendes i sekretariatet jf. uddelingsvilkår og revisionsinstruks. Godkendelsen er en forudsætning for, at udbetaling af uddeling til projektet kan finde sted. Udbetalingen sker når projektet er godkendt jf. regnskabsinstruks.

Statusrapporterne tegner et billede af projektets forløb og økonomi. Der udarbejdes en slutrapport som samler op på projektet. Økonomidelen af den sidste statusrapport erstattes af et slutregnskab, der efterfølgende skal godkendes i henhold til reglerne i uddelingsvilkårene.

Slutrapporten og slutregnskabet skal indsendes senest tre måneder efter, at projektet er afsluttet, dog senest tre år regnet fra tilsagnsskrivelsens dato. Slutregnskab og statusrapporter er til VUDPs interne administration og er derfor ikke tilgængeligt på DANVAs hjemmeside.

Alle ændringer i projektforløb, budget og formål skal godkendes af VUDP inden igangsættelse af ændringer. 

Projektuddelinger 2018

I 2018 har 7 ansøgere fået tilsagn om uddeling af midler fra VUDP om i alt ca. 7,7 mio. kr. 22 ansøgninger blev modtaget i fase 1 med et samlet ansøgt beløb på 23 mio. kr. Heraf gik 10 ansøgninger videre til uddybende ansøgning med samlet ansøgt beløb på 11,7 mio. kr. Læs mere om projektuddelinger her.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.