Marselisborg-renseanlæg.jpg

VUDP ansøgningsrunde 2019 

Projektejer bidrager til VUDP. Fokus for dette års ansøgningsrunde var kunder og FN’s verdensmål.

8,4 mio. kr. til 9 nye VUDP projekter

DANVA har i år modtaget 20 VUDP ansøgninger fra vandselskaber med et samlet ansøgt beløb på 21 mio. kr. til spildevands-, drikkevands- og klimatilpasnings-projekter. Vurderingspanelet udvalgte 13 ansøgninger til at indsende uddybende ansøgninger, og af disse er 9 projektforslag udvalgt og har fået tilsagn. I alt har VUDP uddelt 33,7 mio. kr. til 32 projekter siden 2016.

Nedenfor ses en kort beskrivelse af hvert af de 9 projekter.

Stimulering af co-metabolsk pesticidfjernelse i eksisterende sandfiltre på danske vandværker

Ved Hjørring Vandselskab i samarbejde med Verdo Vand, Frederikshavn Vand, TREFOR Vand og Teknologisk Institut.
I projektet fokuseres hovedsageligt på fjernelse af N,N-dimethylsulfamid (DMS) i sandfiltre på danske vandværker. Der udvikles styringsmodeller målrettet vandværker med pesticidproblemer ved at kombinere vand fra forskellige boringer med det formål at opnå en maksimal pesticidfjernelse ved naturlig, mikrobiologisk manipulering af sandfiltret.
Tildelt beløb: 823.000 kr.

Guide for implementering af bæredygtig genanvendelse af alternative vandtyper

Ved Aarhus Vand i samarbejde med Aarhus Kommune (Teknik og Miljø), Aarhus Universitet (WATEC), Rambøll og Aarhus Havn.
Projektet vil udvikle en guide, der hjælper vandselskabernes kunder ved kort og præcist at beskrive den proces, man skal igennem for at opnå tilladelse til genanvendelse af regnvand og forskellige former for sekundavand.
Tildelt beløb: 470.000 kr.

Merkur: National web-baseret dataplatform til drikkevandsbehandling

Ved Energi Viborg Vand i samarbejde med VIA University College, DIN Forsyning, Hjørring Vandselskab, Ikast Vandforsyning, Djurs Vand, TREFOR Vand, Skanderborg Forsyning, Syddjurs Kommune, Aarhus Kommune og Skanderborg Kommune
Projektet udvikler en levedygtig, national, web-baseret dataplatform med vandbehandlingsdata til at fremme en evidens-baseret tilgang til design- og driftsaktiviteter inden for vandselskabernes drikkevandsbehandling.
Tildelt beløb: 999.956 kr.

Elektrokoagulering til separation af spildevand (ELEKTROSEP)

Ved Grindsted Renseanlæg i samarbejde med DIN Forsyning, BlueKolding, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og AL-2 Teknik.
Projektet undersøger mulighederne for en metode til separation af tørstof og fosfor i spildevand ved hjælp af elektrokoagulering via en litteratur-gennemgang og laboratorieforsøg.
Tildelt beløb: 500.000 kr.

Samspil mellem GRundvand, Afløbssystem og VAndløb i byer (GRAVA)

Ved Aalborg Vand Holding i samarbejde med Niras, Aalborg Kommune og Aalborg Universitet (Institut for Byggeri og Anlæg).
Projektet vil kortlægge samspillet mellem de forskellige vandsystemer i byen og dermed skabe et overblik over det samlede vandkredsløb på tværs af administrative barrierer samt under forskellige belastninger og driftssituationer. Vandselskabets kunder (borgere) inddrages i dataopsamlingen, som anvendes i de i projektet udviklede modeller.
Tildelt beløb: 1.500.000 kr.

Valide analyser af mikroplast fra regnvandsbetingede udledninger

Ved Mariagerfjord Vand i samarbejde med Hedensted Spildevand A/S, VandCenter Syd A/S, Aage Vestergaard Larsen A/S, Teknologisk Institut, Lemvig Forsyning A/S og Aalborg Universitet.
Med projektet etableres et grundlag for kvalificeret at kunne måle og vurdere de regnvandsbetingede udledninger af mikroplast/-gummi og på baggrund heraf pege på de bedste løsninger til at begrænse denne miljøbelastning.
Tildelt beløb: 1.362.700 kr.

VÆRDI – VÆRktøjer og regndata til DImensionering af fremtidens klimatilpassede afløbssystemer

Ved Novafos i samarbejde med Spildevandskomiteen, HOFOR A/S, KLAR Forsyning, DTU, AAU, DHI, HydroCONSULT, Birgit Paludan, Krüger, Rambøll, Just Business m.fl.
Projektet tager udgangspunkt i værktøjerne fra Spildevandskomiteen og videreudvikler dem, så de kan bringes til at dække nogle af de problemstillinger, der ikke kan håndteres i dag. I projektet genereres landsdækkende syntetiske, klimatilpassede regnserier med to forskellige metoder, og der udvikles et evalueringsværktøj, der skal hjælpe forsyninger og rådgivere med at vælge den bedste regnserie til dimensioneringen af et specifikt spildevandsanlæg.
Tildelt beløb: 1.499.942 kr.

Den miljøeffektive ressourceanlægsmodel

Ved Aarhus Vand A/S i samarbejde med VandCenter Syd A/S, BIOFOS A/S og DTU Miljø.
Udvikling af operativ beslutningsstøttemodel til vurdering af miljømæssig og økonomisk konvertering af renseanlæg til ressourceanlæg.
Tildelt beløb: 670.000 kr.

Skybrudsvand i parker, risikovurdering for smitte

Ved HOFOR A/S i samarbejde med Københavns Kommune, Novafos A/S, DTU Fødevareinstituttet, VandCenter Syd, Aalborg Kloak, og DTU Veterinær Instituttet. DHI er rådgiver for projektet.
Projektets formål er bestemmelse af baggrundskoncentrationer for patogener i grønne områder og beskrivelse af patogenafsætning fra spildevand til græs og overførsel til mennesker.
Tildelt beløb: 569.969 kr.

De udvalgte projekter skal adressere aktuelle udfordringer og skal bidrage med løsninger indenfor vandbranchen. Via medfinansiering af projekterne forener og forstærker VUDP vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor.

Proces i 2020

 • Annoncering: Februar 2020
 • Frist fase 1: Primo april 2020
 • Svar fase 1: Primo maj 2020
 • Frist fase 2: Ultimo juni 2020
 • Svar fase 2: Ultimo september 2020 

Vurdering

I vurderingsfasen prioriteres projekter, der støtter formålet for VUDP:
VUDP er etableret med det formål at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor.

VUDP udbyder, driver og overvåger udviklingsprojekter, bidrager gennem uddelinger til finansiering af sådanne projekter og står for offentliggørelse af resultater, erfaringsudveksling mv.

Projekterne skal bidrage til kobling mellem vandselskaberne, forsknings-verdenen, industrien og rådgivende virksomheder med særligt henblik på at understøtte effektivitet og innovation i vandsektoren og det enkelte vandselskab samt eksport af vandteknologi.

Der vil være fokus på projekter, der kan videreudvikle vandselskaberne imod højere grad af bæredygtighed, kvalitet, forsyningssikkerhed og effektivitet.

Hovedansøger SKAL bidrage til VUDP. 
Projektet SKAL være et samarbejdsprojekt.

Vurderingspanelets medlemmer vurderer ansøgningen ud fra, i hvor høj grad den opfylder hvert af ansøgningskriterierne. Ansøgere skal i deres ansøgning være opmærksom på, at VUDPs vurderingspanel lægger vægt på, at projekterne er baseret på et bredt samarbejde og vil have udbredt anvendelighed i vandsektoren.

Kriterier

Udvælgelse af projektideer sker på baggrund af en vurdering af, hvorledes projektet opfylder følgende kriterier:

 • Relevans for vandbranchen
  - Grad af tilførsel af kvalitetsforbedringer, effektivitetsforbedringer, miljøforbedringer, bæredygtighed og bedre forsyningssikkerhed til vandbranchen
  - Grad af anvendelse i vandbranchen
 • Grad af nyhedsværdi for vandbranchen
 • Grad af samarbejde mellem forskellige parter

Projekter indeholdende elementer fra alle vurderingskriterier vil blive prioriteret højest. Derudover vil et bredt sammensat team fra forskellige aktører i vandbranchen, forretningsmuligheder og eksportfremme samt projekter med cirkulær økonomisk tankegang og bæredygtighed ligeledes blive vægtet højt.

Det er vigtigt, at ansøgningsbeskrivelsen i forhold til opfyldelse af kriterierne er fyldestgørende, for at vurderingen af ansøgningen er mest optimal. Det anbefales, at ansøger sikrer, at elementer fra alle kriterier indgår i projektet, for at opnå en god vurdering. VUDPs vurderingspanel vil vurdere ansøgningerne og indstille ansøgninger til tilsagn til DANVAs bestyrelse. Bestyrelsen vil herefter tage stilling til tilsagn.

To faser

Ansøgningsrunder til VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram) består af to faser.

Først indsendes en elektronisk ansøgning med en kort idétilkendegivelse med præcisering af de 3 overordnede kriterier for ansøgningerne inden frist for fase 1. Udvalgte ansøgninger, efter vurdering af vurderingspanelet, vil modtage login til udfyldelse og indsendelse af uddybende ansøgning. Efter vurderingspanelets indstilling til tilsagn til beslutning ved DANVAs bestyrelse vil udvalgte ansøgninger fra fase 2 modtage tilsagn om støtte i slutningen af september.

Vurderingspanelet har underskrevet en fortrolighedserklæring, som kan læses her.

Modtagere af projektmidler skal opfylde en række betingelser. Læs mere om uddelingsvilkår her.

Læs revisionsinstruks for projektuddeling under 300.000 kr. her og for projektuddeling over 300.000 kr. her.

Projektforløb

Den første del af VUDPs projektstyring er bygget op omkring projekternes milepæle, faser eller perioder (delperiode), der er fastlagt af projektejerne selv.

Når et projekt nærmer sig en delperiode, skal projektlederen udfylde et statusskema og uploade et realiseret regnskab elektronisk. Felterne udfyldes med oplysninger om projektets fremdrift og økonomi.  Skemaet og regnskabet udfyldes af projekt leder og efterfølgende godkendes i sekretariatet jf. uddelingsvilkår og revisionsinstruks. Godkendelsen er en forudsætning for, at udbetaling af uddeling til projektet kan finde sted. Udbetalingen sker når projektet er godkendt jf. regnskabsinstruks.

Statusrapporterne tegner et billede af projektets forløb og økonomi. Der udarbejdes en slutrapport som samler op på projektet. Økonomidelen af den sidste statusrapport erstattes af et slutregnskab, der efterfølgende skal godkendes i henhold til reglerne i uddelingsvilkårene.

Slutrapporten og slutregnskabet skal indsendes senest tre måneder efter, at projektet er afsluttet, dog senest tre år regnet fra tilsagnsskrivelsens dato. Slutregnskab og statusrapporter er til VUDPs interne administration og er derfor ikke tilgængeligt på DANVAs hjemmeside.

Alle ændringer i projektforløb, budget og formål skal godkendes af VUDP inden igangsættelse af ændringer.